בוגרת

בוגרת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 1599 מקורות עבור בוגרת. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת נדרים פרק י

 משנה ד[*] דרך תלמידי חכמים עד שלא היתה בתו יוצאה מאצלו אומר לה כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרין וכן הבעל עד שלא תכנס לרשותו אומר לה כל נדרים שנדרת עד שלא תכנסי לרשותי הרי הן מופרין שמשתכנס לרשותו אינו יכול להפר:משנה ה[*] בוגרת ששהתה שנים עשר חדש ואלמנה שלשים יום רבי אליעזר אומר הואיל ובעלה חייב במזונותיה יפר וחכמים אומרים אין הבעל מיפר עד שתכנס לרשותו:משנה ו[*] שומרת יבם בין ליבם אחד בין לשני יבמין רבי אליעזר אומר יפר רבי יהושע אומר לאחד אבל לא לשנים רבי עקיבא אומר לא לאחד ולא לשנים אמר רבי

2

משנה מסכת נדרים פרק יא

 לה כיצד אמרה הריני נזירה לאחר שלשים אף על פי שנתאלמנה או נתגרשה בתוך שלשים הרי זה מופר נדרה בו ביום נתגרשה בו ביום החזירה בו ביום אינו יכול להפר זה הכלל כל שיצאת לרשות עצמה שעה אחת אינו יכול להפר:משנה י[*] תשע נערות נדריהן קיימין בוגרת והיא יתומה נערה ובגרה והיא יתומה נערה שלא בגרה והיא יתומה בוגרת ומת אביה נערה בוגרת ומת אביה נערה שלא בגרה ומת אביה נערה שמת אביה ומשמת אביה בגרה בוגרת ואביה קיים נערה בוגרת ואביה קיים רבי יהודה אומר אף המשיא בתו הקטנה ונתאלמנה או נתגרשה וחזרה אצלו עדיין היא נערה:משנה

3

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק א

 שוטה ונשתפה אין להן כתובה רצו לקיים נותנין כתובה מנה גוי ועבד הבא על בת ישראל אע"פ שחזר הגוי ונתגייר עבד ונשתחרר אין להן כתובה רצו לקיים נותנין כתובה מנה ישראל הבא על השפחה ועל הנכרית אע"פ שחזרה שפחה ונשתחררה נכרית ונתגיירה אין להן כתובה רצה לקיים נותן כתובה מנה בוגרת ואילונית כתובתן מאתים נשאת בחזקת שהיא כשירה ונמצאת אילונית אין להן כתובה רצה לקיים נותן כתובה מנה הבא על החרשת ועל השוטה ועל הבוגרת ועל מוכת עץ אין להן טענת בתולים סומא ואילונית יש להן טענת בתולים סמכוס אמ' משם ר' מאיר סומה אין לה טענת בתולים הלכה ד

4

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ג

 היראה הלכה דאחד אנשים ואחד נשים אחד עבדים ואחד קטנים נאמנין לומ' מקום זה טמא ומקום זה טהור ר' יהודה אומ' קטנה בת ישראל שנשבית אפי' היא בת עשר שנים הרי היא בקדושתה וכתובתה קיימת הלכה ההבא על החרשת ועל השוטה ועל בוגרת ועל מוכת עץ אין להן קנס סומה ואילונית יש להן קנס [ר' נחוניא בן הקנה אומר הבא על אחותו ועל אחו' אביו ועל אחו' אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה אין להן קנס] וכן היה ר' נחוניא בן הקנה אומ' יום הכפורים הרי הוא כשבת לתשלומין הלכה ו

5

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ו

 הלכה גר' יוסי בן כיפר אמר משום ר' אלעזר שנת עשרים שנכנסו הימנה שלשים יום מונין אותה שנה שלמה הורה רבי בלוד על תינוקות בת שמונה עשרה שנכנסה הימנה שלשים יום שתהא כתינוקת בת שמונה עשרה ויום אחד לכל דבר: הלכה דואלו הן סימני של בוגרת ר' אלעזר בר' צדוק אומר משיתקשו הדדין ר' יוחנן בן ברוקא אומר משיכסף ראש החוטם ר' יוסי אומר משיקיף העטרה ר' שמעון אומר משתפשט את הכף וכן היה ר' שמעון אומר כשם שאמרו שלשה סימנים מלמעלה כך אמרו שלשה מלמטה פגה מלמעלה לא הביאה סמנין מלמטה כוחל מלמעלה הביא סימנין מלמטה צמיל

6

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק י

 אחד המעלה בזכורו ואחד הנשאל בגולגולת מה בין נשאל בגולגולת למעלה בזכורו שהמעלה בזכורו אינו עולה כדרכו ואינו עולה בשבת והנשאל בגולגולת עולה כדרכו ועולה בשבת: הלכה חהבא על נערה המאורשה אינו חייב עד שתהא נערה בתולה מאורסה והיא בבית אביה נערה ארוסה והיא בבית בעלה בוגרת ארוסה בבית אביה: הלכה טנשואה בין בבית אביה בין בבית בעלה הבא עליה הרי זה בחנק באו עליה עשרה בני אדם ועדיין היא בתולה כולן בסקילה ואם אינה בתולה הראשון בסקילה וכולן בחנק: הלכה יהמקבלת את בעלה בבית אביה ואף על פי בתולה הבא עליה בחנק נערה ארוסה שזינתה סוקלין

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ביכורים פרק א

 קורין עליה ערער ושלח רבי את רבי רומיניס לבודקן ומצא שנתגיירה זקנתה פחותה מבת שלש שנים ויום אחד והכשירה לכהונה. רבי הושעיה אמר כרבי שמעון הכשירה. א"ר זעירא דברי הכל היא דאמר רבי זעירא בשם רב אדא בר אחוה רבי יודא מטי בה בשם רבי אבהו בשם רבי יוחנן וולד בוגרת כשר שהוא בלא תעשה שבא מכח עשה עשה [ויקרא כא יג] והוא אשה בבתוליה יקח וכל לא תעשה שבא מכח עשה עשה הוא. ודכוותה [שם יד] כי אם בתולה מעמיו יקח אשה ולא מן גיורת כל לא תעשה שבא מכח עשה עשה הוא. התיב רבי הושעיה הרי דור שני

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק ו

 מאמר לא יכנוס כהן גדול שמת אחיו חולץ ולא מייבם: גמ' [ויקרא כא יד] אלמנה לא יקח בין מן האירוסין בין מן הנישואין גרושה לא יקח בין מן האירוסין בין מן הנישואין. לא ישא את הבוגרת ר' לעזר ורבי שמעון מכשירין בבוגרת שוין שלא יקח את מוכת עץ. מה בין בוגרת. מה בין מוכת עץ. בוגרת כלו בתוליה במעיה מוכת עץ יצאו בתוליה לחוץ. ואית דמחלפין לא ישא את מוכת עץ רבי לעזר ורבי שמעון מכשירין במוכת עץ. ושוין שלא ישא את הבוגרת. מה בין בוגרת מה בין מוכת עץ. בוגרת עברו ימי הנעורים. מוכת עץ לא עברו ימי הנעורים

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יבמות פרק ח

 רבי את רבי רומנוס לבודקה ובדק ומצא שנתגיירה זקינתה פחות מבת שלש שנים ויום אחד והכשירה לכהונה. רב הושעיה אמר כרבי שמעון הכשירה. אמר רבי זעירה דברי הכל הוא. הכא דאמר ר' זעירא בשם רב אדא בר אחווא. רבי יודן מטי בה בשם רב. רבי אבהו בשם רבי יוחנן ולד בוגרת כשר שהיא בלא תעשה שהוא בא מכח עשה. [ויקרא כא יג] והוא אשה בבתוליה יקח ולא בוגרת. כל לא תעשה שהוא בא מכח עשה עשה הוא. [דף מח עמוד ב] ודכוותה [ויקרא כא יד] כי אם בתולה מעמיו יקח אשה ולא (בוגרת) גיורת. כל לא תעשה שהוא בא מכח

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק א

 אבהו אמר אסור לדון דיני ממונות בערב שבת והא מתניתא פליגא לפיכך אין דנין לא בערב שבת ולא בערב יום טוב דיני נפשות הא דיני ממונות דנין ותני רבי חייה כן דנין דיני ממונות בערב שבת אבל לא דיני נפשות כאן להלכה כאן לדבר תורה רבי יונה בשם רבי קריספא בוגרת כחבית פתוחה היא הדא דאת אמר שלא להפסידה מכתובתה אבל לקיימה אינו רשאי משום ספק סוטה ואתייא כיי דרבי חנינא דרבי חנינא אמר מעשה באשה אחת שלא נמצאו לה בתולים ובא מעשה לפני רבי אמר לה איכן הן אמרה ליה מעלותיו של בית אבא היו גבוהין ונשרו והאמינה רבי

1234567891011121314151617181920