בדיקה

בדיקה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8059 מקורות עבור בדיקה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת אהלות פרק יח

 בים ובשונית טהור ואי זהו השונית כל מקום שהים עולה בזעפו:משנה ז[*] הקונה שדה בסוריא סמוכה לארץ ישראל אם יכול להכנס לה בטהרה טהורה וחייבת במעשרות ובשביעית ואם אינו יכול להכנס לה בטהרה טמאה וחייבת במעשרות ובשביעית מדורות העובדי כוכבים טמאים כמה ישהא בתוכן ויהא צריך בדיקה ארבעים יום אע"פ שאין עמו אשה ואם היה עבד או אשה משמרים אותו אינו צריך בדיקה:משנה חאת מה הם בודקים את הביבים העמוקים ואת המים הסרוחים בית שמאי אומרים אף האשפתות ועפר התיחוח ובית הלל אומרים כל מקום שהחזיר והחולדה יכולים להלך בו אינו צריך בדיקה:משנה ט[*] האצטווניות אין

2

משנה מסכת כלאים פרק ט

 הגשמים והצנועים מפשילין במקל:משנה ו[*] תופרי כסות תופרין כדרכן ובלבד שלא יתכונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים והצנועים תופרים בארץ:משנה ז[*] הברסין והברדסין והדלמטיקיון ומנעלות הפינון לא ילבש בהן עד שיבדוק רבי יוסי אומר הבאים מחוף הים וממדינת הים אינן צריכין בדיקה מפני שחזקתן בקנבוס ומנעל של זרד אין בו משום כלאים:משנה ח[*] אין אסור משום כלאים אלא טווי וארוג שנאמר (דברים כב) לא תלבש שעטנז דבר שהוא שוע טווי ונוז רשב"א אומר נלוז ומליז הוא את אביו שבשמים עליו:משנה ט[*] לבדים אסורים מפני שהם שועים פיו של צמר בשל פשתן אסור מפני שהם חוזרין

3

משנה מסכת פסחים פרק א

 משנה מסכת פסחים פרק אמשנה א[*] אור לארבעה עשר בודקים את החמץ לאור הנר כל מקום שאין מכניסין בו חמץ אין צריך בדיקה ולמה אמרו שתי שורות במרתף מקום שמכניסין בו חמץ בית שמאי אומרים שתי שורות על פני כל המרתף ובית הלל אומרים שתי שורות החיצונות שהן העליונות:משנה ב[*] אין חוששין שמא גררה חולדה מבית לבית וממקום למקום דאם כן מחצר לחצר ומעיר לעיר אין לדבר סוף:משנה ג[*] רבי יהודה אומר בודקין אור ארבעה עשר ובארבעה עשר שחרית ובשעת הביעור וחכמים אומרים לא בדק אור ארבעה עשר יבדוק בארבעה עשר לא בדק בארבעה עשר יבדוק בתוך

4

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק יז

 שמעון בן גמליאל מטהר בית הפרס שריצפו ברבידים ובאבנים שאין יכול להסיטן טהור עקרן מקומן טמא רבן שמעון בן גמליאל מטהר: הלכה טר' אליעזר בן יעקב אומר בית הפרס שגבשו בגבושים שאין יכול להסיטן טמא ר' שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון עזקו אין לך בדיקה גדולה מזו הילך בית הפרס למטה משלש אצבעות והוציא משם עפר טהור הילך בית הפרס זה לא יהלך בבית הפרס אחר ואם הילך טהור בצר בית הפרס זה לא יבצר בית הפרס אחר ואם בצר טמא אלו דברי בית הלל: הלכה יהשורף את הקש ואת התרומה שורפן במקומן ר' יהודה אומר

5

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק יח

 אפילו עבד ואפילו שפחה ואפילו סריס ואפילו קטן בן תשע שנים ויום אחד נכרי הנשוי כותית וכותי הנשוי נכרית נכרי שעבדיו כותים וכותי שעבדיו נכרים כותיים עושים מדור עמים: הלכה זעל מדור העמים תולין ר' יוסי בר' יהודה אומר אף שורפין וכמה ישהא בתוכו ויהא צריך בדיקה העיד אבא יודן איש צידן משום ר' אליעזר ארבעים יום אף על פי שאין עמו אשה והלכה כדבריו היה זה נכנס וזה יוצא ולא שהא שם ארבעים יום טהור ואם שהא שם ארבעים יום טמא: הלכה חהשומר אם שהה שם ארבעים יום טמא בזמן שנכנס ויוצא אף על פי ששהה שם

6

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ב

 לתוך נהרות ולא לתוך מים עכורין אבל שוחט או לתוך אגן של מים ובספינה על גבי כלים ואם אין לו מקום בספינה שוחט לתוך הים ואם אינו רוצה לטנף את ביתו שוחט לתוך כלי או לתוך גומא ובשוק לא יעשה כן מפני שעושה את חוקי מינין אם עשה כן צריך בדיקה: הלכה כבשר שנמצא ביד גוי מותר בהנאה ביד המין אסור בהנאה היוצא מבית ע"ז הרי זה בשר זבחי מתים מפני שאמרו שחיטת המין ע"ז פתן פת כותי ויינם יין נסך ופירותיהן טבלין וספריהן ספרי קוסמין ובניהן ממזרין: הלכה כאאין מוכרין להן ואין לוקחין מהן ואין נושאין מהן

7

תוספתא מסכת פסחים (ליברמן) פרק א

 יפה מרובה אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר והיה בעת ההיא אחפש את ירושלם בנרות ואו' נר אלים נשמת אדם הלכה בבית שמיי או' שתי שורות על פני כל המרתף שורה החיצונה הרואה את הפתח והעליונה הרואה את הקורות אבל שלמטה הימנה ושלפנים הימנה אין צריך בדיקה בית הלל אומ' שורה החיצונה היא העליונה הרואה את הפתח ואת הקורות שלמטה הימנה אבל שלפנים הימנה אין צריך לבדוק הלכה גחורי הבית העליונים והתחתונים היציע והדות וגג הבית וגג המגדל בית התבן בית הבקר ובית העצים ובית האוצרות אוצרות של יין אוצרות של שמן ואוצרות של תבואה אינו צריך לבדוק

8

מסכתות קטנות מסכת מזוזה פרק ב

 ידהלוקח בית מן הנכרי ומן הכותי חיב במזוזה, ומישראל הרי זו בחזקתו. הלכה טוהלוקח מלבן מן הנכרי לא ידליק עד שיבדקנו, שהמזוזה נבדקת אחת לעשרים וחמש שנה דברי רבי יהודה, רבי שמעון אומר עד זמן מרובה, אבל הכל שוין שאם היה מעביר ממקום למקום שצריכה בדיקה. כיוצא בו, מוגרות מים שברשות הרבים נבדקות אחת לשבוע, ושברשות היחיד אחת לעשרים וחמש שנה, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה, זה כללו של דבר, בכל מקום שהוא בית ראש נבדק אחת בשבוע, ושאינו בית ראש נבדק אחת לעשרים וחמש שנה.

9

מסכתות קטנות מסכת תפילין פרק א

 הלכה ההאומר בא וקרי על בני שהוא מתבעת, כתוב או תן עליו ספר, תן עליו תפילין, הרי זה לא ישמע לו. הלכה והתפילה מקבלת טומאה. מזה ושונה ומטביל, רבי חנינא בן גמליאל אומר צריך הוא להתירה. נפלה לתוך המים ושהתה כדי שתימחק צריכה בדיקה. הלכה זרצועות תפילין נלקחין מכל מקום, רבן שמעון בן גמליאל אומר כל עור שנעשה בו מלאכה אסור. הלכה חאין לוקחין תפילין אלא מן המומחה, ואם אין שם מומחה נותן זוג אחד ובודק, לא שיתן לו המוכר אלא שיטול הוא לעצמו ויבדוק. בדק ומצא כראוי נוטל כל האגודה ואינו חושש. הלכה טתפלה

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כלאים פרק ט

 את ארצי במיתתכם. אמר ליה כיון שהן מגיעין לארץ ישראל הן נוטלין גוש עפר ומניחין על ארונן דכתיב [דברים לב מג] וכפר אדמתו עמו:הלכה דמתני' הברסים והברדסים והדלמטיקיון ומנעלות הפינון לא ילבשם עד שיבדוק. רבי יוסי אומר אף הבאים מחוף הים וממדינת הים אינן צריכין בדיקה מפני שחזקתן בקנבס. ומנעל של זרד אין בו משום כלאים: גמ' הבורסין בריה הברדסין דילמא הדלמטיקון קובלין ומעפורין ומנעלות הפינון דרדסין. רבי יוסי אומר אף הבאים מחוף הים וממדינת הים. מה חוף הים וממדינת הים. או מחוף הים שממדינת הים. מן מה דתני כגון צור וחברותיה קיסרין וחברותיה הדא אמרה מחוף הים

1234567891011121314151617181920