בד קודש הלכות זכיה ומתנה פרק ג

בד קודש הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ו
[ו] כל הנותן מתנה על תנאי בין שהתנה נותן וכו' אם נתקיים התנאי נתקיים המתנה וכו'. וחזה הוית להרב מל"מ שכתב מתוך תשובת הרא"ש וכו' מוכח דהמתנה על מנת שלא תמכרנו לפלוני כל שעבר ומכר לאותו פלוני נתבטלה המתנה או המקח כיון שעבר על תנאו וכו' אך ראיתי להתוס' וכו' ולפ"ז יש ללמוד מדבריהם דהנותן וכו' המכר בטל והמתנה קיימת והדבר צריך אצלי תלמוד עכ"ל.
ואנכי הרואה להרמב"ן בשיטתו לגיטין שכתב בפירוש לדעתו דסובר היפך סברת התוס' ז"ל כמבואר בדבריו בגיטין דף פ"ג שכתב בסוף ע"א וז"ל ושמעינן מינה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.