בד קודש הלכות גירושין פרק יב

בד קודש הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה יא
[יא] אמר הבעל לפקדון וכו' והשליח אומר וכו'. רבינו פסק כרב חסדא דאמר דשליח נאמן ואמר בש"ס דהיינו טעמא דהא הימניה וכו' וכתבו התוס' בד"ה שליש דאין לפרש דנאמנות השליש היינו מטעם מיגו דאי בעי עביד מאי דקאמר שיכול למוסרו לאשה וכו' כדפירש בקונטרס בסמוך חדא דבלא שום מיגו המנוהו רבנן לשליח כדמשמע בפ' זה בורר גבי ההיא סבתא דאפקידו גבה שטרא ואמרה דפריע הוא והמניה רב נחמן בלא שום מיגו דכיון דאיתחזק בב"ד אי בעי קלתיה לא אמרינן וכו' עיי"ש ולכאורה הדבר קשה דאיך כתב דהמניה רב נחמן בלא שום מיג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.