בד קודש הלכות גזלה ואבדה פרק יא

בד קודש הלכות גזלה ואבדה פרק יא

  

הלכה יח
[יח] כהן שראה את האבידה וכו' מבטל עשה דקדושים יהיו וכו'. מדברי רבינו הללו ראיתי להרב שער המלך בהל' יבום דף ק"י ע"א דתמה על הרב דברי אמת דף נ"ט שכתב דרבינו לא מנה עשה דקדושים יהיו בשום מקום וכנראה דסמך על ההיא דריש יבמות דמוכח משם דאין גילוח זקן בכהנים אלא לאו גרידא וכו' ותמה הוא ז"ל דאישתמיט מיניה דברי רבינו הללו דכתב דטומאת כהנים יש בו עשה דקדושים יהיו עיי"ש וע"ז הקשה אלי רב נהוראי הרב כמהר"ם אלגאבה נר"ו דאדרבה אישתמיט מיניה דברי הרב דברי אמת שם בדף ס' ע"ב דכתב וז"ל אלא שראית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.