בד קודש הלכות איסורי ביאה פרק ד

בד קודש הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הלכה ה
[ה] כל דם שתראה היולדת בתוך ל"ג של זכר וכו'. ראיתי להרב מל"מ ז"ל שם שכתב וז"ל בירושלמי פ"ק דנידה משנה ה' אמרינן תני ר' אושעיא ילדה ואח"כ נתגיירה אין להם דם טוהר וכו'. ועוד מה שתלו דמים טהורים בדמים טמאים לא ידעתי היכא רמיזא אשר על כן נ"ל וכו' ואף שאין לה דמים טמאים יש לה דמים טהורים ולפי זה אפשר שרבינו וכו' עכ"ל.
ולפי מיעוט דעתי נראה דנעלם מהרב מל"מ ז"ל סוגיית בכורות דף מ"ו ע"ב דשם אמרו אמר ריש לקיש פדחת פטרת בכל מקום חוץ וכו' בכל מקום לאתוי מאי לאתוי הא דת"ר גיורת שיצאה פ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.