בבל

בבל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9396 מקורות עבור בבל. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק יח

 וכמה תהא סמוכה ויהא יכול ליכנס לה בטהרה רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו תלם אחד הרי זה מפסיק אמר ר' שמעון יכולני להאכיל את הכהנים טהרות בבורסקי שבצדון ושבעירות שבלבנוב מפני שסמוכין לים או לנהר אמרו לו הרי פסנין מפסיק: הלכה גחזקת דרכים של עולי בבל אף על פי שמובלעות בארץ העמים טהורות רבן שמעון בן גמליאל אומר עד מקום שאדם פונה מימינו ומשמאלו: הלכה דעיירות המובלעות בארץ ישראל כגון סוסיתא וחברותיה אשקלון וחברותיה אף על פי שפטורות מן המעשר ומן השביעית אין בהן משום ארץ העמים: הלכה ההנכנס לארץ העמים בשידה בתיבה ובמגדל טהור בקרון

72

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק יא

 דינרין דאינון דיחמי והשאר מחוק אין פחות מדינר של זהב דריאבון נותן לו כל מה שדריאבון שהוא שוה כיוצא בו הנושא ונותן עם חבירו בשוק ואמ' לו דהב דאת חייב לי אין פחות מדינר של זהב דריאבון נותן לו כל מה שדריאבון שוה הלכה גהמוציא שטר בבל גובה עליו כסף בבל שטר ארץ ישראל גובה עליו כסף ארץ ישראל היה כת' בו כסף סתם והוציאו בבבל גובה עליו כסף בבל בארץ ישראל גובה עליו כסף ארץ ישראל היה כת' בו כסף סתם הרי זה גובה כל מקום שירצה מה שאין כן בכתובת אשה הלכה דבין שכת' בו לוה

73

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ו

 אונאה יצא אדם שאין הימנו אונאה כמותו למה זה דומה למניח אבנו וצלוחיתו ברשות הרבים ובא אחר והוזק בהן חייב על נזקי אדם ופטור על נזקי צלוחית ואם הטה את הצלוחית ונשברה אף הוא חייב על נזקי צלוחית הלכה טובור שבאמצע הדרך הרי זה של עולי בבל עד שיתודע שהוא של אנשי אותה העיר שברחבה ושבכרמלית הרי היא של אנשי אותה העיר עד שיתודע שהיא של עולי בבל שבאמצע השדה הרי הוא של בעל השדה עד שתיודע שהיא של אנשי אותה העיר הנהרות והמעינות שמושכין הרי הן של כל אדם הלכה טזהמבעית את חבירו פטור מדיני אדם ודינו

74

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ד

 אלו טמאין אנדרטין שעשאה בתוך הבית אם לחור טמא אם לנוי טהור ואם בשביל שיהא נותן עליו את הכוס ואת הקערה טמא מפני שהוא כדולפקי: הלכה טשלשלת נר חבור על המסרק אין שם מסרק חיבור על הטבעת שלשלת דלי גדול ארבעה טפחים ושל קטן ושל עולי בבל עשרה טפחים קשר בו חבל או משיחה בין מלמעלה ובין מלמטה אפילו מאה אמה כולו חיבור: הלכה ימגירה שעשה שניה לחור הדלת אף על פי שמשתמש בה טהורה היתה טמאה ועשה לחור הדלת טמאה עד שיקבענה במסמר הפכה בין מלמעלה ובין מלמטה ובין מן הצדדין טהורה: הלכה יאכיסוי קביא ומיחם

75

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ג

 תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ג הלכה אשתי חזקות לכהונה בארץ ישראל נשיאות כפים וחילוק גרנות ובסוריא עד מקום ששלוחי ראש חדש מגיעין נשיאות כפים אבל לא חילוק גרנות בבל כסוריא ר' שמעון בן לעזר או' אף באלכסנדריא בראשונה מפני שהיה בית דין שם רבן שמעון בן גמליאל או' כשם שהתרומה חזקה לכהונה בחילוק גרנות כך מעשר ראשון חזקה ללויה בחילוק גרנות והחולק בבית דין אין לו חזקה לכהונה הלכה בהכל נאמנין להעידה אפי' בנה אפי' בתה חוץ ממנה ומבעלה שאין אדם מעיד על ידי עצמו אמ' ר' זכריה בן הקצב המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי

76

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק יב

 שרובה גוים הוא רוצה לבא לארץ ישראל והיא אינה רוצה לבא כופין אותה לבא היא רוצה והוא אינו רוצה כופין אותו לבא הוא רוצה לצאת מארץ ישר' והיא אינה רוצה אין כופין אותה לצאת היא רוצה והוא אינו רוצה כופין אותה שלא לצאת הלכה והמוציא שטר בבל גובה עליו כסף בבל ארץ ישראל גובה עליו כסף ארץ ישראל היה כתוב סתם מוציאו בבבל גובה עליו כסף בבל בארץ ישראל גובה עליו כסף ארץ ישראל היה כתוב בו כסף סתם הרי זה גובה כל זמן שירצה מה שאין כן בכתובת אשה נשא אשה בארץ ישראל וגירשה בארץ ישראל נותן לה

77

תוספתא מסכת נדרים (ליברמן) פרק ב

 יוסה אומ' מפני שקדם נדרו להפקירו כשם ששניהן אסורין לדור בחצר כך שניהן אסורין לדור במבוי כשם ששניהן אסורין לגדל תרנגלין כך שניהן אסורין לגדל בהמה דקה היה אחד מהן ראוי להדיר אחרים הנאה על חלקו כופין את הרגיל למכור את חלקו רחבה שדרך הרבים מפסקתה הרי היא של עולי בבל אין דרך הרבים מפסקתה הרי היא של אנשי אותה העיר הלכה יהמודר הנאה מעירו או מבני עירו ובא אחר וישב שם שלשים יום מותר בו מיושבי עירו ובא אחר וישב שם שלשים יום אסור בו המודר הנאה מחבירו בפניו אין נשאלין לו אלא בפניו שלא בפניו נשאלין לו

78

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ו

 בית המקדש ולמה נקרא שמו חמישי שהוא חדש חמישי צום השביעי זה שלשה בתשרי יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם שהרגו ישמעאל בן נתנ' ללמדך שקשה מיתתן של צדיקי' לפני המקו' כחורבן בית המקדש ולמה נקר' שמו שביעי שהוא חדש שביעי צום העשירי זה עשרה בטבת יום שבו סמך מלך בבל את ידו על ירושלם שנאמר ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי וגומר בן אדם כתב לך וגומר הלכה יאואני אומר צום העשירי זה חמשה בטבת שבו באתה שמועה לבני גולה שנאמר ויהי בשתי' עשרה שנה בעשירי בחמשה לחדש לגלותינו בא אלי הפליט וגו' ושמעו ועשו יום

79

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק ב

 בן לעזר אומ' אין מדליקין בצרי ר' ישמעאל או' כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו ר' ישמעאל בי ר' יוחנן בן ברוקה או' אין מדליקין אלא ביוצא מן הפרי ר' טרפון אומ' אין מדליקין אלא בשמן זית בלבד עמד ר' יוחנן בן נורי על רגליו ואמ' מה יעשו אנשי בבל שאין להן אלא שמן שמשמין מה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים בלבד מה יעשו אנשי אלכסנדריא שאין להם אלא שמן צנונות מה יעשו אנשי קפוטקיא שאין להם לא זה ולא זה אין לך אלא מה שאמרו הלכה דמדליקין בשמן פקועות ובנפט ר' שמעון שיזורי או'

80

תוספתא מסכת שקלים (ליברמן) פרק ב

 טוב ואומ' אל אלים ה' הוא יודע וישראל הוא ידע הלכה גתרם את הראשונה ואמ' הרי זו מארץ ישראל על כל ישראל וחיפה בקטבליאות מפני שאנשי סוריא באין ושוקלין עליה תרם את השנייה וא' הרי זו מעמון וממואב ומכרכין המוקפין לארץ ישראל וחיפה בקטבליאות מפני שאנשי בבל באין ושוקלין עליה הלכה דתרם את השלישית ואמ' הרי זו מבבל וממדי וממדינות הרחוקות מארץ ישראל על כל ישראל ולא היה מחפה זו היתה עשירה מכולם שהיו בה איסטראות של זהב ודריאכונות של זהב שמט קטבליאות ונתערבו השירים ולא היה מערבן בשל אשתקד שמא יצטרכו לתרום ונמצאו תורמין מן הישנה הלכה

1234567891011121314151617181920