בבל

בבל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9396 מקורות עבור בבל. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יא

 מהם וערב לו, עשה לו סעודה בחול הביא לפניו תבשילים רותחין, אמר לו אותן ערבו לי יותר מאלה, אמר לו תבל אחד הן חסירין, אמר לו וכי הקילרין שלמלך חסר כלום אתמהא, אמר ליה שבת הן חסירין, אית לך שבת אתמהא. ר' ישמעאל בר' יוסי שאל לר' אמר לו בני בבל בזכות מה חיים, אמר לו בזכות תורה, ובארץ ישראל, בזכות מעשרות, ואנשי חוץ לארץ, בזכות שהן מכבדים השבתות וימים טובים, אמר ר' חייא בר אבא פעם אחת זימנני אדם בלודקיא והביא לפנינו טרפיזין טעון בי"ו מוטות ובו מכל מה שנברא בו' ימי בראשית ותינוק אחד יושב באמצעיתו והיה מכריז

172

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה טז

 הה"ד וינע לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני רוח (ישעיה ז ב). אמר ליה ר' תנחומא בשם ר' יהושע בן לוי עתיד הקב"ה להשקות כוס תרעלה לאומות העולם ממקום שהדין יוצא, מה טעם ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן אילו ד' מלכיות כנגד ד' ראשים, שם האחד פישון זו בבל על שם ופשו פרשיו (חבקוק א ח), על [שם] ננסא קורטא קטוע פושכא, הוא הסובב את כל ארץ החוילה שעלה והקיף את כל ארץ ישראל דכת' בה הוחילי לאלהים כי עוד אודנו (תהלים מב ו), אשר שם הזהב אילו דברי תורה שהן נחמדים מזהב ומפז רב, וזהב הארץ ההיא

173

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לא

 לנצח יאבדו (שם שם /איוב ד'/ כ) אין משים אלא דין היך דאת אמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם (שמות כא א)]. ד"א כי מלאה הארץ חמס וגו' אמר ר' לוי חמס עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, עבודה זרה כי מלאה הארץ חמס וגו', גילוי עריות חמסי ושארי על בבל (ירמיה נא לה), שפיכות דמים מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי (יואל ד יט), חמס כשמועו.הנני משחיתם את הארץ ר' הונא ור' ירמיה בשם רב כהנא אפילו שלשה טפחים שמחרישה שולטת בארץ נמחו, לבן מלכים שהיה לו [פידגוג כל זמן שהיה סורח היה הפידגוג שלו נרדה, לבן

174

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לז

 ומשה (שם שם /שמות ו'/ כו), הוא חזקיהו המלך (עי' דה"ב =דברי הימים ב'= לב ל), הוא עזרא עלה (עזרא ז ו), ר' ברכיה מש' רבנין דתמן אית להון אף חד דהוא טב מכולהון הוא י"י אלהינו (החלים /תהלים/ קה ז) שמדת רחמיו לעולם.(י) [ותהי ראשית ממלכתו בבל] וארך ואכד וכלנה הדס ונציבין וקטיספון, בארץ שנער זה בבל, שנער שמנוערת ממצוות לא תרומה ולא מעשרות לא שביעית, שנער שמתים בתשניק בלא נר ומרחץ, [שנער] ששריה מתים נערים, שנער ששריה מביטים בתורה עד שהם נערים.(יא יב) מן הארץ ההיא יצא אשור מן העיצה ההיא יצא אשור, כיון שראם באים

175

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת נח פרשה לח

 טח מראות עיניהם מהשכיל לבותם (ישעיה מד יח) הנפילים היו בארץ (בראשית ו ד) יהודה בר' אמר אחראי לא ילפין מקדמאי אתמהא, דור המבול מדור אנוש דור הפלגה מדור המבול [שנתים אחר המבול (שם /בראשית/ יא י) ויהי כל הארץ שפה אחת וגו'].ר' עזריה פתח רפאנו את בבל ולא נרפאתה וגו' (ירמיה נא ט), רפאנו את בבל בדור אנוש, ולא נרפאתה בדור המבול, עזבוה ונלך איש לארצו (שם שם /ירמיהו נ"א/) ויהי כל הארץ שפה אחת וגו'.[ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים] ר' לעזר אמר ודברים אחדים מעשה דור המבול נתפרש מעשה דור הפלגה לא נתפרש. ודברים

176

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה לט

 מישאל ועזריה, אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום שנכנס בשלום ויצא בשלום [ויאמר י"י אל אברם לך לך].והחכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים (קהלת ז יט) [זה אברהם], מעשרה דורות שמנח עד אברהם מכולם לא דברתי אלא עמך ויאמר י"י אל אברם.[ר' עזריה פתח רפאנו את בבל ולא נרפאתה וגו' (ירמיה נא ט) רפאנו את בבל בדור אנוש, ולא נרפאתה בדור המבול, עזבוה (שם שם /ירמיהו נ"א/) בדור הפלגה, ונלך איש לארצו (שם שם /ירמיהו נ"א/) ויאמר י"י אל אברם לך לך].ר' עזריה מש' ר' אחא פתח אהבת צדק ותשנא רשע וגו' (תהלים מה ח) [ר' עזריה מש' ר'

177

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מא

 עומת שבא כן ילך (קהלת ה טו) אמר ר' שמואל כמה דאתא בחליטין כן הוא אזיל בחליטין, אמר ר' אבין כשם שפתח בארבע מלכיות כך חותם בארבע מלכיות, את כדר לעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר (בראשית יד ט) כך חותם בארבע מלכיות מלכות בבל ומלכות מדי ומלכות יוון ומלכות אדום, ר' פינחס אמר משום ר' אבון והמה לא ידעו מחשבות י"י ולא הבינו עצתו כי קבצם כעמיר גרנה (מיכה ד יב) למה כל אלה חברו (בראשית יד ג) כדי שיבואו ויפלו ביד אברהם ויהי בימי אמרפל וגו'.ויהי בימי אמרפל ר' תנחומה בשם

178

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מד

 הקב"ה לאברהם, עשירית האיפה לא הראה לו, רבנין אמ' אף עשירית האיפה הראה לו נאמר כאן את כל אלה ונאמר להלן והבאתה את המנחה אשר יעשה מאלה (ויקרא ב ח), ואת הציפור לא בתר הראה לו הקב"ה שמבדילים בעולת העוף ואין מבדילים בחטאת העוף. ד"א קחה לי עגלה משולשת זו בבל שמעמדת שלשה נבוכדנצר ואויל מרודך ובלשצר, ועז משולשת זו מדי שמעמדת שלשה כורש ודריוש ואחשוירוש, ואיל משולש זו יוון, ר' לעזר ור' יוחנן ר' לעזר א' כל הרוחות כיבשה ורוח מזרחית לא כיבשה, אמר ליה ר' יוחנן והכת' ראיתי את האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה וכל חיות לא יעמדו

179

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת תולדות פרשה סה

 עכשיו מתבקש לי ואם לשני אמה אני מגיע הנה נא זקנתי וגו'.(ג) [ועתה שא נא כליך] שוון מאני זינך שלא תאכיליני נבלות וטריפות, סב מאני זינך שלא תאכיליני גזילות וחמסין, תליך אמר ליה הרי ברכות תלויות למאן דחמי ליה למתברכה הוא מתברך, ד"א שא נא כליך זו בבל שנ' ואת הכלים הביא בית אוצר אלהיו (דניאל א ב), תלייך זו מדיי שנ' ויתלו את המן וגו' (אסתר ז י), וקשתך זו יוון שנ' כי דרכתי לי יהודה קשת מלאתי אפרים ועוררתי בניך ציון על בניך יון וגו' (זכריה ט יג), וצא השדה זה אדום שנ' ארצה שעיר שדה אדום

180

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פה

 ארבעה חרמים שעתיד לפשוט את ידו בהם חרם עמלק וחרם סיחון ועוג וחרם יריחו וחרם כנענים, ר' חונה א' כנגד ארבעה דברים שעתיד ליטול מן החרם הה"ד וארא בשלל אדרת שנער אחת טובה ומאתים שקלים כסף ולשון זהב אחד (יהושע ז כא), ר' חננא בר יצחק אמר פורפירה בבליא, ומה בבל עבדה הכא, אלא כל מלך שלא היה לו שלטון בארץ ישראל הוא אומר אין מלכותו שוה כלום ומלך בבל אנטיקיסר שלו היה יושב ביריחו והיה זה משלח לזה כותבות וזה לזה דוריות.

1234567891011121314151617181920