בבל

בבל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9396 מקורות עבור בבל. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שקלים פרק א

 יוסי ויאות כלום אמרו משמיעין על השקלים לא כדי שיביאו ישראל את שקליהן בעונתן אם אתה אומר באדר ראשון עד כדון אית בשתא שיתין יומין כלום אמרו יוצאין אף על הכלאים לא כדי שיהיו הצמחין ניכרין אם את אומר באדר ראשון עד כדון אינון דקיקין רבי חזקיה שאל מעתה בני בבל משמיעין על השקלים מראשו של (חודש) חורף לא כדי שיביאו ישראל שקליהן בעונתן ותיתרם תרומת הלשכה מן החדשה בזמנה באחד בניסן התיב ר' עולא קומי רבי מנא והא תנינן בג' פרקים בשנה תורמין את הלשכה בפרוס הפסח בפרוס העצרת בפרוס החג א"ל (לא) נימר אילין דקריבין בפרוס הפסח אילין

112

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שקלים פרק ג

 א"ר אבהו כל הן דתנינן פרס פלגא פלגא דל' יום קודם למועד שדורשים בהלכותיו: והן גרנות וכו': א"ר יוחנן מפני שהן פירקי לידה ר' אחא ור' תנחום בר חייה בשם ריב"ל כדי שתהיה הבהמה מצויה לעולי רגלים א"ר יודן שלא יבא לידי בל תאחר א"ר יוסה כל המשהה טבלו עובר בבל תאחר תמן [דף יב עמוד א] תנינן רמ"א בא' באלול ר"ה למעשר בהמה ר' אלעזר ור' שמעון אומרים באחד בתשרי בן עזאי אומר האלוליים (הם) מתעשרין בפני עצמן א"ר חונה טעמא דר"מ עד כאן הן מתמצות לילד מן הישנות מכאן ואילך הן מתחילות לילד מן החדשות ר' יוסה בר

113

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שקלים פרק ו

 בכור למלכות א"ר יוחנן הוא שלום הוא צדקיהו והכתיב הג' צדקיהו והרביעי שלום ג' לתולדות ד' למלכות צדקיהו שצידק עליו מדת הדין שלום שבימיו שלמה מלכות בית דוד (ריש לקיש אמר) לא שלום הוה שמיה ולא צדקיהו הוה שמיה אלא מתניה הדא הוא דכתיב [מלכים ב כד יז] וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו ויסב את שמו צדקיהו: א"ר יוחנן באמה של ששה טפחים היה הארון עשוי מאן תנא באמה של ששה טפחים ר"מ היא דתנן ר"מ אומר כל האמות היו בבינונית ר' יהודה אומר אמות הבנין ששה של כלים חמשה על דעתיה דר"מ דו אמר באמה של ששה

114

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת תענית פרק ד

 דף כג עמוד ב] צום הרביעי זה י"ז בתמוז שנשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר ושרף אפוסטומוס את התורה והעמיד צלם בהיכל צום החמישי זה ט"ב שבו חרב הבית בראשונה ובשנייה צום השביעי זה ג' בתשרי יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם צום העשירי זה י' בטבת שבו סמך מלך בבל על ירושלם. הה"ד [יחזקאל כד א ב] ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי בעשור לחדש לאמר בן אדם כתב לך את שם היום את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושלם. ואני אומר צום העשירי זה חמשה בטבת יום שבאת שמועה לגולה הה"ד [שם לג כא

115

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה ו

 מפיגין טעמן דין הוא שיהו אסורין בבישול. ר' עקיבה אומר אין לי אלא מים שאר כל משקין מנין ת"ל ובשל מבושל להביא שאר המשקין. ר' אומר אני אקרא אל תאכלו ממנו כי אם צלי אש. ומה תלמוד לומר נא ובשל מבושל שיכול אין לי אלא בשעה שהוא באכול צלי שהוא בבל תאכל נא ומבושל מבעוד יום מנין ת"ל ובשל מבושל לחייב עליו מבעוד יום. ובשל אין בשל אלא צלי שנאמר ובשלת ואכלת (דברים טז ז) ואומר ויבשלו את הפסח באש כמשפט והקדשי' בשלו בסירות ובדודים ובצלחות ויריצו לכל בני העם (ד"ה =דברי הימים= ב' לה יג). מכאן היה ר' יאשיה

116

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה ח

 אלא בשריפה. אמר לו ר' יהודה בן בתירה סבור אתה שאתה מחמיר עליו ואינך אלא מקל עליו הא אם לא מצא אור ישב לו ולא ישרוף אלא בלשון הזה הוי אומר עד שלא תגיע שעת הביעור מצות כילויו בשריפה. משהגיעה שעת הביעור מצות כילויו בכל דבר. רבי אומר בדבר שהוא בבל יראה ובל ימצא ואי זה הוא דבר שהוא בבל יראה ובל ימצא. אין אתה מוצא אלא בשריפה. כי כל אוכל חמץ ונכרתה. שומע אני כל חמץ במשמע ת"ל לא תאכל עליו חמץ לא אמרתי אלא דבר שהוא בא לידי חמץ ומצה ואי זה הוא זהו מחמשת המינין. החטין והשעורים

117

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה י

 מה ת"ל לפי שהוא אומר שבעת ימים מצות תאכלו אין לי אלא ימים לילות מנין ת"ל עד יום האחד ועשרים וגו' לרבות את הלילות: שבעת ימים שאור לא ימצא. אין לי אלא בל ימצא. בל יראה מנין ת"ל לא יראה לך שאור בכל גבולך אין לי אלא שאור שהו' בבל יראה ובבל ימצא חמץ מנין ת"ל לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור (שמות יג ז). הקיש שאור לחמץ וחמץ לשאור מה זה בבל יראה ובבל ימצא אף זה בבל יראה ובבל ימצא מה זה מחמשת המינין אף זה מחמשת המינין. בבתיכם למה נא' לפי שנ' בכל גבולך שומע

118

מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה יז

 משש שעות ולמעלה מנין שהוא אסור משש שעות ולמעלה ת"ל מצות יאכל את שבעת הימים מכאן היה רבי יהודה אומר בשלשה פרקים בודקין את החמץ אור ארבעה עשר ובארבעה עשר בשחרית ובשעת הביעור: ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור הקיש חמץ לשאור ושאור לחמץ מה זה בבל יראה אף זה בבל יראה מה זה בבל ימצא אף זה בבל ימצא מה זה מחמשת המינין אף זה מחמשת המינין: בכל גבולך למה נאמר לפי שנאמר שאור לא ימצא בבתיכם שומע אני כשמועו ת"ל בכל גבולך [א"כ למה נאמר בבתיכם] מה ביתך ברשותך, אף גבולך ברשותך, יצא חמצו של ישראל

119

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויהי פרשה א

 בכל קנינו (תהלים קה כא - כב). וכן אתה מוצא שכל אומה ולשון ששלטה על ישראל שולטה מסוף העולם ועד סופו בשביל כבוד ישראל, במלכי אשור מהו אומר ותמצא כקן ידי לחיל העמים וכאסוף ביצים עזובות כל הארץ אני אספתי ולא היה נודד כנף ופוצה פה ומצפצף (ישעיה י יד), במלכות בבל מהו אומר והיה הגוי והממלכה אשר לא יעבדו אותו את נבוכדנאצר מלך בבל ואשר לא יתן צוארו בעול מלך בבל (ירמיה כז ח), במלכות מדי מהו אומר באדיין דריוש מלכא כתב לכל עממיא אומיא ולשניא די דיירין בכל ארעא שלמכון ישגא וגו' (דניאל ו כו), במלכות יון מה הוא

120

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויהי פרשה ו

 גמולות כעל ישלם חמה לצריו גמול לאויביו לאיים גמול ישלם (ישעיה נט יח) ואומר ומדותי פעולתם וגו' (שם /ישעיה/ סה ז) וכן ירמיה הנביא אומר גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו (ירמיה לב יט) וכן הוא אומר השמיעו על בבל רבים כל דורכי קשת חנו עליה סביב אל יהי לה פליטה שלמו לה כפעלה ככל אשר עשתה לה כי אל ה' זדה ואל קדוש ישראל (שם /ירמיה/ נ כט) וכן יתרו אמר למשה עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלהים (שמות יח יא) מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר שנתגדל

1234567891011121314151617181920