באר יהודה הלכות דעות פרק א

באר יהודה הלכות דעות פרק א

  

הלכה ה
[ה] ומי שמדקדק ע"ע וכו' ויתרחק מדעה בינונית לצד זה או לצד זה מיקרי חסיד וחסידים הראשונים היו מטין דעותיהם כנגד הקצוות פעמים לקצה הראשון ופעמים לקצה האחרון. ע"כ, והנה לא ביאר באיזה דבר יטה עצמו לקצה הראשון ובאיזה דבר לקצה האחרון וגם לא ביאר מאי דמיקרי קצה הראשון ומאי קצה האחרון ובשמונה פרקים להרמב"ם ז"ל קורא קצה הראשון קצה היתרון וקצה האחרון קצה החסרון, אכן ביאור דבריו ז"ל נראה דמאחר דאדם נברא להשתמש במדותיו ובשביל זה מיקרי אדם להכי אותו הקצה אשר ישתמש למותר במדותיו מיקרי קצה הי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.