באר יהודה הלכות ברכות פרק ה

באר יהודה הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה א
[א] נשים ועבדים חייבין בבהמ"ז וספק יש בדבר אם הם חייבין מן התורה וכו'. ואע"ג דהגמרא מספקא בנשים סובר הרמב"ם דה"ה בעבדים ג"כ מספקא וכ"מ בגמרא שם דאמר ברית לפי שאינה בנשים תורה לפי שאינה בעבדים [ומאי דמקשה בחי' הרשב"א ז"ל דלפי' רש"י הו"ל להגמרא למבעי' גם בעבדים נ' כוונתו דהו"ל למבעי' גם על עבדים משוחררים כיון דגם אינהו אינם בני נחלה משא"כ באינם משוחררים בודאי הוי איבעי' גם באינהו] והנה בעיקר שכ' רש"י ז"ל דאיבעי' הוי מחמת שאינם בני נחלה והתוס' פי' לפי שאינם בני ברית ואינם בתורה וה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.