באר יהודה הלכות ברכות פרק ב

באר יהודה הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה א
[א] סדר בהמ"ז כך היא וכו' ברכה הראשונה משה רבינו תיקנה וכו'. והמבואר שסובר הרמב"ם דודאי מנין הברכות אינן מה"ת והגמרא דיליף להו מקראי הכל בדרך אסמכתא הוי ואפשר שסובר דגם אזכרת הענינים שבה ג"כ הוי רק מדרבנן אכן התוס' והרא"ש והרשב"א ז"ל סברי דאזכרת הענינים שבה וגם מנין הברכות הוי הכל מה"ת אלא מטבע הברכות הוי מדרבנן ומהכ"מ כאן נראה שגם הרמב"ן הסכים לשיטה זו וכ"כ הב"ח בשם הרמב"ן ז"ל כזה אכן בהל' ב' כתב הכ"מ בשם הרמב"ן דמנין הברכות אינן מה"ת וע"כ כוונת הכ"מ בהל' א' דהסכים הרמב"ן לזה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.