באר אליעזר הלכות זכיה ומתנה פרק ח

באר אליעזר הלכות זכיה ומתנה פרק ח

  

הלכה ב
[ב] במשל"מ ד"ה שדברי וכו'. וצ"ע דהא קיי"ל, נ"ב עיי' מ"ש הרב משל"מ בפ"א מהל' מכירה ה"ב דדבר שא"ק לרמב"ם הוא מצד אסמכתא וכמו שבשעת נישואין דמהני גמר ומקני דהנאת חיתון לדבר שא"ק ה"ה דמהני לאסמכתא [ועיי"ש בשעה"מ] אך נ"ל דבשעת מיתה דאיכא חזקה שאין אדם משטה בשעת מיתה ה"ה נ"ל שאינו מגזם בשעת מיתה ומהני אמירת שכ"מ גם באסמכתא ובדבר שא"ק - ומ"ש ז"ל כל דליתא בבריא ליתא בשכ"מ היינו היכא שאין קנין נתפס בו כגון דשלב"ל אבל באסמכתא ובדשא"ק נתפס הקנין רק דלא גמר ומקני מצד הגזמה ובש"מ איכא חזקה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.