באר אליעזר הלכות זכיה ומתנה פרק ג

באר אליעזר הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  


הלכה ח
[ח] במשנה למלך ד"ה וכל האומר וכו'. ולפ"ז נ"ל דהנותן, נ"ב קשה לי א"כ גבי אם בחוקתי תלכו וכו' וגבי אם תאבו ושמעתם למה הוצרך תנאי כפול בקידושין ס"א הרי אם בחקתיו ימאסו וימאנו וימרו תיעקר הטובה למפרע מה שהי' להם בעת בחוקותיו הלכו רק מעת ימאנו יפסקו הטובות - וצ"ל דצריך ת"כ אם תיכף בהתחלה ימאנו וימרו: