באר אליעזר הלכות בכורות פרק ד

באר אליעזר הלכות בכורות פרק ד

  


הלכה א
[א] במל"מ ד"ה עוד נ"ל. ואי משום דלא אסיק וכו'. נ"ב ועיי' חו"מ סי' צ"א ש"ך ס"ק י"ב מ"ש מבעה"ת דחזקה שליח עושה שליחותו מהני אף לאפוקי ממונא ועמש"ש: