באר אברהם הלכות גירושין פרק יב

באר אברהם הלכות גירושין פרק יב

  


הלכה יא
[יא] במ"מ סד"ה אמר. ועוד כתב שאם כתב הבעל צ"ל טען: