באר אברהם הלכות גירושין פרק יא

באר אברהם הלכות גירושין פרק יא

  


הלכה ו
[ו] ואם בא עלי' ראשון הג"ה בצד: אין דעת הרא"ש. הג"ה זו קאי על ואם בא עלי' שני הקודם: