באר אברהם הלכות גירושין פרק ט

באר אברהם הלכות גירושין פרק ט

  


הלכה כג
[כג] א"ל לאחר החדש כותבין צ"ל אין כותבין: