באר אברהם הלכות אישות פרק יא

באר אברהם הלכות אישות פרק יא

  


הלכה ח
[ח] במל"מ בד"ה וראיתי לדקדק. ומ"מ קשיא דמיירי בחרשת ושוטה. עי' ירושלמי פסחים פ"ח ה"א במפרש שם דמשמע דשוטה כאנוסה דמי'. והן הן דברי הירושלמי סוטה פ"ב ה"א וע"ש בד' הפ"מ: