ב"ח אורח חיים סימן מ

ב"ח אורח חיים סימן מ

  

א אסור לתלות תפילין וכו'. ברייתא סוף פרק מי שמתו (דף כ"ד) דורשי חמורות אמרו והיו חייך תלואים לך מנגד זה התולה תפילין ופירש רש"י חמורות קשרים וסתומות הכלולים בתורה זה התולה תפילין שהתורה חייו של אדם ורמז לך הכתוב שיתלו חייו ונראה לי שטעות סופר הוא וצריך לומר שהתפילין חייו של אדם כדלעיל ריש סי' ל"ז דהמניח תפילין מאריך ימים שנאמר אדני עליהם יחיו. ואסיקנא בשינויא בתרא דלא שנא תולה אותם ברצועה והקציצה למטה דגנאי הוא להם ולא שנא תולה אותם בקציצה דהקציצה מונחת על היתד והרצועה למטה דאפילו הכי אסור ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.