אתרוג

אתרוג מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4128 מקורות עבור אתרוג. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת ביכורים פרק ב

 נקנין במחובר לקרקע ועושה אדם כל שדהו בכורים וחייב באחריותם וטעונים קרבן ושיר ותנופה ולינה:משנה ה[*] תרומת מעשר שוה לבכורים בשתי דרכים ולתרומה בשתי דרכים נטלת מן הטהור על הטמא ושלא מן המוקף כבכורים ואוסרת את הגורן ויש לה שיעור כתרומה:משנה ו[*] אתרוג שוה לאילן בשלשה דרכים ולירק בדרך אחד שוה לאילן בערלה וברבעי ובשביעית ולירק בדרך אחד שבשעת לקיטתו עשורו דברי רבן גמליאל רבי אליעזר אומר שוה לאילן בכל דבר:משנה ז[*] דם מהלכי שתים שוה לדם בהמה להכשיר את הזרעים ודם השרץ אין חייבין עליו:משנה ח[*] כוי יש בו דרכים שוה לחיה ויש בו דרכים

2

משנה מסכת מעילה פרק ו

 בכולה פתילות הלך והביא לו בחציה נרות ובחציה פתילות שניהם לא מעלו אבל אם אמר לו הבא לי בחציה נרות ממקום פלוני ובחציה פתילות ממקום פלוני והלך והביא לו נרות מבית פתילות ופתילות מבית נרות השליח מעל:משנה ד[*] נתן לו שתי פרוטות אמר לו הבא לי אתרוג והלך והביא לו בפרוטה אתרוג ובפרוטה רמון שניהם מעלו רבי יהודה אומר בעל הבית לא מעל שהוא אומר לו אתרוג גדול הייתי מבקש והבאת לי קטן ורע נתן לו דינר זהב אמר לו הבא לי חלוק והלך והביא לו בשלשה חלוק בשלשה טלית שניהם מעלו רבי יהודה אומר בעל הבית לא מעל

3

משנה מסכת סוכה פרק ג

 עליה ושל בעל כשרה:משנה ד[*] רבי ישמעאל אומר שלשה הדסים ושתי ערבות לולב אחד ואתרוג אחד אפילו שנים קטומים ואחד אינו קטום רבי טרפון אומר אפילו שלשתן קטומים רבי עקיבא אומר כשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס אחד וערבה אחת:משנה ה[*] אתרוג הגזול והיבש פסול של אשרה ושל עיר הנדחת פסול של ערלה פסול של תרומה טמאה פסול של תרומה טהורה לא יטול ואם נטל כשר של דמאי בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין של מעשר שני בירושלם לא יטול ואם נטל כשר:משנה ו[*] עלתה חזזית על רובו נטלה פטמתו נקלף נסדק ניקב וחסר כל שהוא

4

תוספתא מסכת אהלות (צוקרמאנדל) פרק ד

 למנין התחילו מר' עקיבא וטיהר אמרו לו הואיל ואתה שהיית מטמא טיהרת יהו טהורין אמר ר' שמעון ועד יום מיתתו של ר' עקיבא היה מטמא ואם משמת חזר בו אינו יודע: הלכה גחלב המת שהיה שלם וחיתכו טמא היה מפורד וחתכו טהור שאין חיבורי אדם חיבור אתרוג שנפרץ ותחבו בכוש או בקיסם אינו חבור שאין חיבורי אדם חיבור קולית המת שעשאה יד לסכין הרי זה אינו חבור שאין חבור אדם חיבור: הלכה דכזית מן המת שנחלק לשנים טמאה ואינו חושש שמא חיסר אתרוג שנחלק לשנים טהור ואינו חושש שמא חסר רביעית דם שנחלקה לשנים טהורה ואינו חושש שמא

5

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ג

 סיטון ואחד בעל הבית מותר למכור ולשלח לחבירו וליתן לו במתנה הלכה ידהמשלח בין לעם הארץ ובין לחבר צריך לעשר רבן שמעון בן גמליאל או' לעם הארץ צריך (עם הארץ) לעשר לחבר צריך להודיע אמ' רבן שמעון בן גמליאל מעשה ששילח לי ר' יוסה בי ר' אתרוג גדול מציפורי ואמ' זה בא בידי מקיסרי ולמדתי ממנו שלשה דברים אחד שהיה ודיי ושהיה טמא ושלא היה בידו אלא [זה] בלבד שאילו היה בידו אחר היה מעשר ממנו עליו הלכה טוהלוקח מן התגר ואמ' זו מתוקן וזו אינו מתוקן אף על המתוקן אין נאמן את שדרכו לימכר דמיי נאמן חבר

6

תוספתא מסכת מעילה (צוקרמאנדל) פרק ב

 נרות בכולה פתילות והלך והביא לו בחצייה נרות ובחצייה פתילות שניהם מעלו בעל הבית שנעשה שליחותו בשוה פרוטה ושליח ששינה שליחותו בשוה פרוטה אבל אמר לו הביא לי מיוסף והביא לו משמעון משיחין והביא מציפורי השליח מעל: הלכה ינתן לו שתי פרוטות ואמר לו הבא לי אתרוג והלך והביא לו בפרוטה אתרוג ובפרוטה רמון שניהם מעלו ר' יהודה אומר בעל הבית לא מעל שאתרוג גדול הייתי מבקש והבאתי לי קטן רע נתן לו דינר זהב ואמר לו הביא לי חלוק והלך והביא לו בשליש חלוק ובשליש טלית שניהן מעלו ר' יהודה אומר בעל הבית לא מעל שהוא אומר לו

7

תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק ב

 שלה לבן ועלה שלה עגול הלכה חהדס וערבה שנקטמו תימרות העולות מתוכה כשרות שיעור הדס וערבה שלשה טפחים ולולב ארבעה ר' טרפון או' באמה בת חמשה טפחים ארבעת מינין הללו כשם שאין פוחתין מהן כך אין מוסיפין עליהן הלכה טאם אין לו אתרוג לא יטול עמו לא רמון פריש ולא דבר אחר היו כמושין כשרין יבשין פסולין ר' יהודה אומ' אם היו יבישין כשירין אמ' ר' יהודה מעשה באנשי כרכין שהיו מורישין לולביהן לבניהן בשעת הדחק אמרו לו אין שעת הדחק ראיה הלכה ילולב בין אגוד בין שאינו אגוד כשר ר' יהודה או' אגוד כשר ושאינו אגוד

8

תוספתא מסכת עוקצין (צוקרמאנדל) פרק א

 וכן היה ר' יוסי אומר עוקץ דלעת טמא מפני שנמכר עמה ר' שמעון אומר עוקץ מרחפית טמא מפני שנמכר עמה ר' אלעזר בר' צדוק אומר עוקץ הקינרוס שלשה טפחים: הלכה זקליעה של שום שנפלו משקין על אחד מהן הוא טמא וחיבורו טהור שאין חיבורי אדם חיבור אתרוג שנפרץ ותחבו בכוש או בקיסם הרי זה אינו חבור שאין חיבורי אדם חבור: הלכה חעיסה שנלשה במי פירות טהורה שאין לך שמחבר את האוכלין אלא שלשה משקין בלבד אמרו לו לר' יהודה לא יד ולא שומר היא לא מטמא ולא מיטמא ולא מצטרף עמה עוקץ הרמון טמאה ר' אלעזר אומר הנוגע

9

תוספתא מסכת ראש השנה (ליברמן) פרק א

 אם ערלה ערלה ואם רבעי רבעי הלכה טכיצד לירקות ליקט ירק בערב ראש השנה עד שלא בא השמש וחזר וליקט משבא השמש אין תורמין ומעשרין מזה על זה מפני שזה חדש וזה ישן היתה שנייה ונכנסה שלישית הראשון מתעשר מעשר שני והשני מתעשר מעשר עני ליקט אתרוג בערב חמשה עשר בשבט עד שלא בא השמש וחזר וליקט משבא השמש אין תורמין ואין מעשרין מזה על זה מפני שזה חדש וזה ישן היתה שלישית ונכנסה רביעית הראשון מתעשר מעשר עני והשני מתעשר מעשר שני הלכה יכיצד לנדרי' המודר הנאה מחבירו לשנה נדר הימנו שנים עשר חדש מיום ליום אם

10

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ד

 גמליאל אומ' מהוצאת עלין עד הפגין חמשים יום מן הפגים ועד שיתין ונובלות חמשים יום ומשיתין ונובלות עד התאנים חמשים יום ר' אומר כולן ארבעים ארבעים יום וכולן קודם הזמן הזה הרי הן לשעבר לאחר הזמן הזה הרי הן לעתיד לבא הלכה כאמעשה בר' עקיבא שלקט אתרוג באחד בשבט ונהג בו כדברי בית שמיי וכדברי בית הלל ר' יוסה בי ר' יהודה כדברי רבן גמליאל וכדברי ר' ליעזר אמ' ר' יוסה העיד ר' אבטלס משם חמשה זקנים שאתרוג כשעת לקיטתו למעשר ורבותינו נמנו עליו ואמרו באושא שאתרוג בשעת לקיטתו למעשר ולביעור ר' שמעון או' אתרוג שנכנס מערב שביעית לשביעית

1234567891011121314151617181920