אשתמע

אשתמע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 211 מקורות עבור אשתמע. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

זוהר מהדורת הסולם - שמות פרשת פקודי מאמר היכל השביעי קדש קדשים

 ישראל באהבה, ברזא דא"ל שד"י.[אות תשצד] היכלא שתיתאה, אמת ויציב ונכון וקיים. ובעינן דלא לאפסקא בין היכלין אלין. דהא במשיכו דצלותא ורעותא מתחבראן כחדא, ואתקשראן אלין באלין, ברזא דשמהן קדישין דשליטין בכל חד וחד.[אות תשצה] היכלא שביעאה, אדני שפתי תפתח, רזא דרזין בלחישו, ולא אשתמע קלא. הכא איהו רעותא דלבא, לאתכוונא ולסלקא רעותא מתתא לעילא, עד אין סוף, ולקשרא שביעאה בשביעאה, דא בדא מתתא לעילא ולבתר, מעילא לתתא, לאמשכא ברכאן בכלהו עלמין, ממקורא דחיי, דאיהו היכלא שביעאה עלאה ברעותא דלבא, ובסתימו דעיינין, דרזא דאתוון דשבע שמהן עלאין קדישין.[אות תשצו] (דף רס"א ע"א) היכלא שביעאה עלאה דא, דאיהו

82

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת ויקרא מאמר גדול ה'

 ומהלל מאד בעיר אלהינו הר קדשו. אימתי אקרי קב"ה גדול, בזמנא דכנסת ישראל אשתכחת עמיה, הה"ד בעיר אלהינו, הוא גדול בעיר אלהינו, עם עיר אלהינו.[אות נז] אמר ליה רבי יהודה, אלהינו מאי בעי הכא. א"ל הכי הוא ודאי, האי עיר דחלא אלהינו, ותושבחתא דישראל הוא. מאי משמע. אשתמע, דמלכא בלא מטרוניתא, לאו הוא מלכא, ולאו הוא גדול, ולא מהולל. ובגין כך, כל מאן דלא אשתכח דכר ונוקבא, כל שבחא אעדוי מניה, ולאו הוא בכללא דאדם. ולא עוד אלא דלאו איהו כדאי לאתברכא.[אות נח] כתיב ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם, תנינן בספרא דרב המנונא סבא, דבת זוגו

83

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת צו מאמר אשו דיצחק

 אות עה] רבי יצחק אמר היינו דכתיב ודמות החיות מראיהן כגחלי אש בוערות כמראה הלפידים היא מתהלכת בין החיות ונגה לאש ומן האש יוצא ברק ואחר האש קול דממה דקה. קול דא, קול בתראה, דהיא דממה, דלית לה מלה פרטא, אלא היא דממה מגרמה. וכד מתכנשי עלה, היא אשתמע בכלהו עלמין, וכלהו מזדעזעי מנה. דממה דקה, אמאי היא דקה. בגין דאיהי זעירא מכלא.[אות עו] ר' חייא אמר, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, דא אשו דיצחק. דכתיב, הנה האש והעצים, והיינו אש תמיד, דקיימא תדיר. והעצים, אלין עצים דאברהם, דכתיב ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר.[אות עז]

84

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת שמיני מאמר יין ושכר אל תשת

 וסיומא, דכתיב כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן. ויין לשמאלא, ירתי ליואי, לארמא קלא ולזמרא, ולא לשתוק, דהא חמרא לא שתיק לעלמין, ושמן בחשאי הוא תדיר.[אות סה] מה בין האי להאי. אלא, שמן דאיהו בחשאי בלחישו תדיר, אתי מסטרא דמחשבה, דאיהו בלחישו תדיר ולא אשתמע, והוא בחשאי, ועל דא הוא מימינא. ויין דאיהו לארמא קלא, ולא שתיק לעלמין, אתי מסטרא דאימא, וירתין ליואי לסטר שמאלא, וקיימי לזמרא לארמא קלא, וקיימי בדינא. ובג"כ כתיב, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע.[אות סו] בג"כ, כהנא כד ייעול למקדשא למפלח פולחנא, אסיר ליה למשתי חמרא, דהא עובדוי בחשאי

85

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר כי בענן אראה על הכפורת

 חפיין על כפורתא, אמרי, לפני יי' כי בא לשפוט הארץ ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים.[אות נה] וקלהון הוה שמע כהנא במקדשא, כדין שוי קטרת באתריה, ואתכוון במה דאתכוון, בגין דיתברך כלא. וגדפי כרובייא, סלקין ונחתין, וזמרי שירתא, מחפיין לכפורתא וסלקי להו. הה"ד סוככים. סוככים דייקא ומנ"ל דקלהון אשתמע, כד"א ואשמע את קול וגו'.[אות נו] א"ר יוסי, ועמים במישרים. מהו במישרים. כד"א, מישרים אהבוך, לאכללא תרין כרובין, דכר ונוקבא, מישרים ודאי. ועל דא, ועמים במישרים.

86

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת קדושים מאמר לא תלין פעולת שכיר

 זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת קדושים מאמר לא תלין פעולת שכיר[אות פד] תו פתח, לא תעשוק את רעך ולא תגזול לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר. לא תלין פעולת שכיר אמאי. אלא מקרא אחרא אשתמע, דכתיב ביומו תתן שכרו ולא תבא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו. לא תבא עליו השמש, אזדהר דלא תתכנש בגינוי מעלמא, עד לא ימטי זמנך לאתכנשא. כמה דאת אמר, עד אשר לא תחשך השמש וגו'. מהכא אוליפנא מלה אחרא, מאן דאשלים לנפשא דמסכנא. אפילו (דף פ"ה ע"א) דמטו יומוי לאסתלקא מעלמא, קב"ה אשלים לנפשיה, ויהיב ליה חיין יתיר.[אות

87

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אמור מאמר איש אשר יהיה בו מום

 דבי חמוי, והוא הוה אמר, זילגא דבקסטירא בעיטא שכיח. אדהכי, אעבר חד ב"נ, פגים מעיניה חד. אמר חמוי, נשאל להאי. אמר, פגים הוא, ולאו מהימנא. אמר, נשאל בהדיה. אתו שאילו ליה. א"ל, טופקא מאן הוא בעלמא. אמר עתירא, אבל דישליף, ווי על דא, בהדיה אנא מכלהו. אמר ר' אלעזר, במלוי אשתמע, דלאו מהימנותא גביה, ולאו בר מהימנא הוא. ת"ח, קב"ה אמר כל איש אשר בו מום לא יקרב, דהא קדושא דלעילא, לא שריא באתר פגים.[אות מג] פתח ואמר, לתורה ולתעודה אם לא יאמרו כדבר הזה. לתורה ולתעודה. מאן הוא תורה, ומאן הוא תעודה. אלא תורה, דא תורה שבכתב. תעודה,

88

זוהר מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אמור מאמר כל אות דשמא שלימו דכל שמא

 חברייא.[אות סח] ת"ח, והיה שבעת ימים וגו'. יו"ד ה"א וא"ו ה"א אתגליפו אתוון והיה. ו' ה', הא שבעת יומין אתכלילו בחד. י' ה', שבעת יומין. י' חד, כללא דכלא. ה' תלת, היא ותרין בנין. וברא חד תרין אבהן ביה כלילן, הא חמשא. ברתא נוקבא חד, הא שיתא, אשתמע דה' עלאה כללא דשיתא. י"ה הא שבעה. היינו דכתיב שבעת ימים ושבעת ימים ארבעה עשר יום.[אות סט] והיה שבעת ימים תחת אמו. תחת אמו, אתעטרו שבעת ימים, דכתיב לך יי' הגדולה והגבורה וגו'. ועל דא שבעת ימים לתתא, ליקרא דאימא עלאה. תחת אמו לתתא. דכתיב עד עקרה ילדה שבעה ורבת

89

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר ב' מעיינא דמיא

 זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר ב' מעיינא דמיא[אות קעד] וע"ד חדי משיח, וחדי רב מתיבתא, דקא אתבשר בדא. ואמר רב מתיבתא, דהא דייק למשיח ואמר, מנא הוה לדניאל דקאמר, פריס פריסת מלכותך ויהיבת למדי ופרס. מאינון אתוון דופרסין אשתמע ליה. והכא מאי הוא. א"ל, הכי הוא ודאי, פריס פריסת מלכותך חייבא, ע"י דמשיח אחרא, ולבתר ישלוט מלך פרס, ויטול מלכוון סגיאין, והוא ישלט על ארעא קדישא תריסר ירחי, והוא ישלוט ויקטול סגיאין, וההוא משיחא, ולבתר יפול, ויקבלון מלכותא קדישי עליונין. וע"ד, ופרסין, מלכא דפרס, אשתמע הכא.[אות קעה] אי חסידא קדישא, כמה חדוה על חדוה, בההוא

90

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת שלח לך מאמר עמודין וגלגלין

 דאשא, ולא משתככי לעלמין. ולית מאן דיקום עלייהו.[אות רמט] ארבע גלגלין מתחמן עובד ציור, בכל עמודא ועמודא. באינון גלגלין, אית פליאן רברבן. כד מסתחרן מפקין מנייהו זגין דדהבא ואבני יקר. ומיד מתכנשי בגווייהו, ולא נפלי לארעא. כד נפקין אינון זגין דדהבא, ואינון אבני יקר גו אסתחרותא דגלגלין, אשתמע קלא דאמרי, זאת נחלת עבדי יי' וצדקתם מאתי נאם יי'.[אות רנ] תרין אריין בכל גלגלא וגלגלא, אריא חדא מסטרא חדא, ואריא חדא מסטרא חדא, וכלהו מאשא ירוקא, ובגלגולא דקא מסתחרן גלגלין, מתחבקן אלין באלין. ואזלי כלהו, בגלגולא מתדבקן דא בדא. כד סלקין עמודין, מנהמן אריין אלין באלין, ותפוחין פרחין באוירא,

1234567891011121314151617181920