אשתמע

אשתמע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 211 מקורות עבור אשתמע. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר במ"ה גווני זיני נהורין אתפליג עלמא

 וכראן בחשוכי תהומא. וחשוכי אינון אתערבי בהון, וסלקין מיא ונחתין, ומתגלגלין באינון נהורין, ואתערבו כחדא. נהורין, וחשוכין, ומיין. ואתעבידו מנייהו נהורין דלא אתחזאן, חשוכאן.[אות רעב] בטש כל חד בחבריה, ומתפלגין לשבעין וחמש צנורי תהומא, ובהו נגדן מיא. כל צנורא וצנורא סליק בקליה, ואזדעזען תהומין, וכד ההוא קלא אשתמע, כל תהומא קרי לחבריה ואמר, פליג מימך ואעול בך. הדא הוא דכתיב תהום אל תהום קורא לקול צנוריך.[אות רעג] תחות אלין, תלת מאה ושתין וחמשה גידין, מנהון חוורין, מנהון אוכמין, מנהון סומקין, אתכלילו דא בדא, ואתעבידו גוון חד. אינון גידין אתרקימו בשבע עשרה רשתות. וכל חד, רשת גידין אקרי, אתרקימו

52

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר את קשתי נתתי בענן

 ר"ש פתח וממעל לרקיע אשר על ראשם כמראה אבן ספיר דמות כסא. מה כתיב לעילא, ואשמע את קול כנפיהם כקול מים רבים כקול שדי בלכתן. אלין ארבע חיוון רברבן עלאין קדישין, דההוא רקיע מתתקנא עלייהו. וכלהו גדפייהו מתחבראן דא בדא, לחפייא גופייהו.[אות רסב] ובשעתא דאינון פרשי גדפייהו, אשתמע קול גדפין דכלהו, דאמרי שירתא, הה"ד כקול שדי. דלא אשתכיך לעלמין. כמה דכתיב למען יזמרך כבוד ולא ידום. ומאי אמרי, הודיע ה' ישועתו לעיני הגוים גלה צדקתו.[אות רסג] קול המלה כקול מחנה, כקול משרייתא קדישא, כד מתחברן כל חילין עלאין לעילא. ומאי אמרי, קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלא כל

53

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר והבית בהבנותו

 אות שכו] אבן שלמה מסע נבנה. שלמה כתיב, חסר יוד, אבן שלמה ודאי. מסע: דאתנטיל ואתייא ושרייא עלייהו, ואתעביד עבידתא. מסע: דאנטיל ידן למעבד, דלא מדעתייהו. כתיב הכא מסע. וכתיב התם ולמסע את המחנות.[אות שכז] ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע. בגין, דשמיר בזע כלא, ולא אשתמע מלה, דלא אצטריכו לשאר מאנין למעבד. וכלא באת וניסא הוה.[אות שכח] אמר רבי שמעון, כמה חביבין אינון מלי דאורייתא. זכאה חולקיה, מאן דאתעסק בהו, וידע למיהך בארח קשוט. והבית בהבנותו. כד סלקא ברעותא דקב"ה, למעבד יקרא ליקריה, סלקא מגו מחשבה רעותא, לאתפשטא, ואתפשטת מאתר דאיהי מחשבה סתימא, דלא אתיידע.[אות

54

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת נח מאמר ויאמר ה' הן עם אחד

 כמה וכמה.[אות שפז] א"ר יוסי, מכאן לאינון מארי דמחלוקת, לית לון קיומא. דהא כל זמנא, דבני עלמא, אלין עם אלין, ברעותא חדא, ולבא חד, אע"ג, דמרדי ביה בקב"ה, לא שלטא בהו דינא דלעילא. כיון דאתפלגו, מיד, ויפץ ה' אותם משם וגו'.[אות שפח] א"ר חייא, אשתמע, דכלא במלה דפומא תלייא. דהא, כיון דאתבלבל, מיד ויפץ ה' אתם משם. אבל בזמנא דאתי, מה כתיב, כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם ה' ולעבדו שכם אחד. וכתיב והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.

55

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת לך לך מאמרים לברית מילה

 ביה, וקשיא בכמה אורחין, וכי עד השתא לא אתגלי ליה קב"ה לאברהם, אלא האידנא כד מטא להני יומין, וירא ה' אל אברם, ולא קודם. והכתיב ויאמר ה' אל אברם. וה' אמר אל אברם. ויאמר לאברם ידוע תדע וגו'. והאידנא מני חושבן יומין, וכד מני להו, כתיב וירא ה' אל אברם, אשתמע דעד השתא לא אתגלי עלוי. ועוד דכתיב בן תשעים שנה ותשע שנים בקדמיתא שנה, ולבסוף שנים.[אות תלח] אלא הכי תאנא, כל אינון יומין לא כתיב וירא, מ"ט, אלא כל כמה דהוה אטים וסתים, קב"ה לא אתגלי עליה כדקחזי. האידנא אתגלי עליה, דכתיב וירא. מ"ט. משום דבעא לגלי ביה

56

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת תולדות מאמר ואלה תולדות יצחק

 יצחק עם באר לחי ראי, מאי לחי ראי, אלא דאתחבר בה בשכינתא, בירא דמלאך קיימא אתחזי עלה, כתרגומו ובגין כך ברכיה.[אות ט] אדהכי, בטש ר' יהודה אבבא, ועאל, ואתחברו, אמר ר' יצחק, השתא זווגא דשכינתא בהדן. אמר רבי יהודה, האי באר לחי רואי דקאמרת שפיר, אבל במלה אשתמע. פתח ואמר מעין גנים באר מים חיים ונוזלים מן לבנון, האי קרא אתמר אבל הא אוקמוה, מעין גנים דא אברהם באר מים חיים דא יצחק, ונוזלים מן לבנון דא יעקב. באר מים חיים דא יצחק, היינו דכתיב וישב יצחק עם באר לחי ראי. ומאי באר, דא שכינתא, לחי דא חי העולמים,

57

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת תולדות מאמר ויקרא שמה רחובות

 סתימא דכל סתימין, ולא אתיידע, ולאו איהי באתגליא, כד"א לא ידע אנוש ערכה וגו', כד אתפשטת לאתנהרא, אתנהרא ברזא דעלמא דאתי, ועלמא דאתי אתברי מניה, כדתנן עלמא דאתי אתברי ביו"ד, ואתכסיא האי חכמה תמן, ואינון חד, בזמנא דאתעטר כלא ברזא דעלמא דאתי, כדקאמרן, כדין הוא חדוה, לאתנהרא, וכלא בחשאי, דלא אשתמע לבר לעלמין.[אות קיד] תו בעיא לאתפשטא, ונפיק מהאי אתר, אשא ומיא ורוחא, כמה דאתמר, ואתעביד חד קלא, דנפקא לבר ואשתמע, כמה דאתמר, כדין מתמן ולהלן איהו חוץ, דהא לגו בחשאי איהו, דלא אשתמע לעלמין, השתא דאשתמע רזא, אקרי חוץ, מכאן בעי בר נש לאתקנא בעבידתיה ולשאלא.[אות קטו]

58

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויצא מאמר ויפגעו בו מלאכי אלקים

 לן לאסתכלא במלי דאורייתא, ווי לון, לאינון אטימי לבא, וסתימין עיינין, הא אורייתא קארי קמייהו, לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי. מי פתי יסור הנה חסר לב אמרה לו, ולית מאן דישגח.[אות שפה] ת"ח, האי קרא, אית ביה רזין עלאין, איהו לגו, ואיהו לבר. זכר ונקבה בראם, אשתמע להאי גוונא, ואשתמע להאי גוונא, ואשתמע דשמשא וסיהרא בחבורא חדא אינון, דכתיב בראם, כמה דאת אמר שמש ירח עמד זבולה. ואשתמע, דאדם וחוה, כחדא אתבריאו, בזווגא חד, וכיון דאשתכחו בזווגא חד, מיד ויברך אתם, דלית ברכתא שריא, אלא באתר דאשתכחו דכר ונוקבא.[אות שפו] תא חזי, כד נפק יעקב למיהך לחרן,

59

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת מקץ מאמר ויזכור יוסף את החלומות

 משכביה באדין חלמא כתב. ואי אית ביה מלין כדיבן, אמאי איכתיב בין כתובים. אלא אינון זכאי קשוט, בשעתא דנשמתהון סלקין, לא מתחברן בהו, אלא מלין קדישין, דאודעין ליה מלי דקשוט, מלין קיימן, דלא משקרן לעלמין.[אות קנ] ואי תימא, הא תנן, דדוד מלכא, לא חמא חלמא טבא, הא אשתמע דהוה חמי דוד מלין דלא קשוט. אלא ודאי, כל יומוי הוה משתדל לאושדא דמין, ואגח קרבין, וכל חלמוי לא הוו, אלא חלמין בישין, חורבא ושוממותא ודמא ואושידו דדמין, ולא חלמא דשלם.[אות קנא] ואי תימא, לבר נש טב אחזיאו ליה חלמא בישא, הכי הוא ודאי, כל אינון בישין דזמינין לאתדבקא, על

60

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויגש מאמר והקל נשמע בית פרעה

 בכל יומא ויומא, ולצלי צלותיה קמי מאריה, בזמנא דאצטריך.[אות צח] בצפרא, לאחדא בימינא דקב"ה. במנחה, לאחדא בשמאלא. וצלותא ובעותא, אצטריך ליה לבר נש, בכל יומא ויומא, בגין לאתאחדא ביה, ואוקימנא, מאן דצלי צלותיה, קמי מאריה, אצטריך ליה, דלא למשמע קליה בצלותיה, ומאן דאשמע קליה בצלותיה, צלותיה לא אשתמע.[אות צט] מ"ט. בגין (דף ר"י ע"א) דצלותא, לאו איהי ההיא קלא דאשתמע, דההוא קול דאשתמע לאו היא צלותא. ומאן איהי צלותא. דא קלא אחרא, דתליא בקלא דאשתמע, ומאן הוא קלא דאשתמע. דא ההוא קול דהוא בוא"ו, קלא דתליא ביה, דא ההוא קל בלא וא"ו.[אות ק] ובגין כך, לא אצטריך

1234567891011121314151617181920