אשתמע

אשתמע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 211 מקורות עבור אשתמע. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות

 שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. גם כי יזקין דכתיב [תלים לז] נער הייתי גם זקנתי. ותנינן האי קרא שר העולם אמרו. ועל דא גם כי יזקין לא יסור לא יעדי מההוא אורח בגין לאתמשכא (נ"א בגין דאתמשכא) לתתא. ואנא שמענא מרבי אלעזר ברבי שמעון דקא מפרש לה בגוונא דא ומהכא אשתמע כולא. בכו רבי נהוראי ורבי יודאי ואמרו מאן דחמי זנביה דאריה ודחיל כ"ש מאן דחמי אריה ממש. קמו ונשקוהו אמר להם שמי ייסא זעירא. אמרו ודאי דא רבי ייסא זעירא (דמתחבקא) [דמתאבקא] תדיר מעפרא דבוסמין דרבי שמעון בן יוחאי:פתח רבי נהוראי ודרש וחכך כיין הטוב הולך לדודי למישרי'

42

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת איכה

 לגבי יהושע אמר ליה בני אבהן אלין בני ישראל דפקדני קב"ה עליהון ושבקית לון בידך אן אינון. אתיב יהושע ואמר רבינו משה בארעה קדישא שבקית לון ופליגית לון ארעא על פום עדבא כמה דפקדתני וכלהו שבקית גבר על אחסנתיה ועל עדביה. ומיד אזלו כולהו לארעא קדישא ואשכחו לה דאתחרבא דלא אשתמע בה קלא עאלו גבי מקדשא וחמו דאתוקד עבדו ביה הספידא עד דאשתמע קל מרירו דבכיה לרום שמיא וכל מלאכי עילאי בכו עמהון לעילא. איתער קב"ה ואתא לגביהון ואשכח לון ממררין בקל בכיה גו עפרא דמקדשא אמר לון רחימין דנפשאי מה אתון הכא מה לידידי בביתי. [ירמי' יא] קם אברהם

43

זוהר מהדורת הסולם - הקדמה מאמר אותיות דרב המנונא סבא

 כורסיה יקריה, אזדעזעת ואמרה קמיה: רבון עלמא, ניחא קמך למברי בי עלמא, דאנא כבודך. וכד נחתת כ מעל כורסיה יקריה, אזדעזעו מאתן אלף עלמין ואזדעזע כרסייא, וכלהו עלמין אזדעזעו למנפל. אמר לה קב"ה: כ"ף, כ"ף, מה את עביד הכא, דלא אברי בך עלמא, תוב לאתרך, דהא בך כליה, כלה ונחרצה אשתמע, תוב לכרסייך והוי תמן. בההיא שעתא נפקת מקמיה ותבת לדוכתה.[אות לב] עאלת את י, אמרה קמיה: רבון עלמא, ניחא קמך למברי בי עלמא, דאנא שירותא דשמא קדישא, ויאות לך למברי בי עלמא. אמר לה: די לך דאנת חקיק בי, ואנת רשים בי, וכל רעותא דילי בך, סליק, לית

44

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר טעמי נקודי ואתוון

 נטלו במטלניהון בתר טעמי וקיימי בקיומייהו. כד נגונא דטעמי נטיל, נטלי אתוון ונקודי אבתרייהו. כד איהו פסיק, אינון לא נטלין וקיימי בקיומייהו.[אות טו] והמשכילים יזהירו, אתוון ונקודי. כזהר, נגונא דטעמי. הרקיע, אתפשטותא דנגונא, כגון אינון דמתפשטי בפשיטו, ואזלו בנגונא. ומצדיקי הרבים, אינון פסוקי דטעמי, דפסקי במטלניהון, דבג"כ אשתמע מלה. יזהירו, אתוון ונקודי, ונהרין כחדא במטלנין ברזא דסתימו, במטלנותא באינון שבילין סתימין. מהאי אתפשט כלא. והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע, אינון קיימין וסמכין דההוא אפריון. המשכילים, אינון קיימין וסמכין עלאין, דאינון מסתכלי בסכלתנו, בכל מה דאצטריך ההוא אפריון וסמכין דיליה. סתרא דא, כד"א אשרי משכיל אל דל. יזהירו, דאי לא יזהירו

45

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר יהי אור

 דהא לעילא לא כתיב ביה אמירה בפרט, ואע"ג דבראשית מאמר הוא, אבל לא כתיב ביה ויאמר.[אות ל] דא ויאמר, איהו קיימא למשאל ולמנדע. ויאמר, חילא דאתרם, וארמותא בחשאי, מרזא דאין סוף ברישא דמחשבה. ויאמר אלהים, השתא אוליד ההוא היכלא, ממה דאתעדיאת מזרעא דקדש, ואוליד בחשאי. וההוא דאתילד אשתמע לבר, מאן דאוליד ליה אוליד בחשאי דלא אשתמע כלל, כיון דנפק מניה מאן דנפק אתעביד קול דאשתמע לבר.[אות לא] יהי אור. כל מה דנפק ברזא דא נפק. יהי, על רזא דאו"א, דאיהו י"ה, ולבתר אתהדר לנקודה קדמאה, למהוי שירותא לאתפשטא למלה אחרא.[אות לב] אור ויהי אור, אור דכבר הוה.

46

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר יקוו המים

 דרגין עד דמטי לההוא אתר חד דכניש כלא בכלל דכר ונוקבא, ומאן איהו חי עלמין.[אות סז] המים, דנפקי מלעיל מאת ה' עלאה. מתחת השמים, ו' זעירא וע"ד ו"ו חד שמים וחד מתחת השמים. כדין, ותראה היבשה, דא ה' תתאה, דא אתגלי וכל שאר אתכסי, ומגוי האי בתראה, אשתמע בסוכלתנו ההוא דאתכסי.[אות סח] אל מקום אחד, בגין דהכא הוא קשורא דיחודא דעלמא עלאה ידו"ד אחד ושמו אחד, תרין יחודין: חד דעלמא עלאה לאתיחדא בדרגוי, וחד דעלמא תתאה לאתיחדא בדרגוי. קשורא דיחודא דעלמא עלאה עד הכא איהו, חי עלמין תמן אתבסים, ואתקשר עלמא עלאה ביחודא דיליה, ובגין כך אקרי מקום

47

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית א מאמר והנחש היה ערום

 מתפרשן לעלמין, ומאן דמפריש קול מדבור, אתאלם ולא יכיל למללא, וכיון דאשתקיל מניה מלולא אתייהיב לעפרא.[אות תמט] אר"ש כתיב נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר. נאלמתי דומיה, האי קרא כנסת ישראל אמרו בגלותא. מ"ט, בגין דקול מדבר ליה לדבור, כיון דאיהי בגלותא, קול אתפרש מינה, ומלה לא אשתמע. ועל דא, נאלמתי דומיה וגו', מ"ט, בגין דהחשיתי מטוב, דלא אזיל קול בהדה. וישראל אמרי, לך דומיה תהלה. מאי דומיה, דא תהלה לדוד, דאיהי דומיה בגלותא, ושתיקא בלא קול. א"ר יצחק, מאי לך, בגינך איהי דומיה ושתיקא, דאסתלקא מנה קול.[אות תנ] ותקח מפריו, הא תנינן, סחטה ענבים ויהבת ליה, וגרימו

48

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר היכל א' יסוד

 אות סח] אלין ד' אופנים, ד' אנפין לכל חד וחד, וכל אינון אנפין, אסתכיין לארבע סטרין דההוא חיותא דקיימא עלייהו. כד נטלין אלין ארבע תחות ההוא חיותא, עאלו דא בדא, ומשלבן דא בדא. כד"א מקבילות הלולאות אשה אל אחותה, לאתכללא חדא בחדא ולאעלא דא בדא. כד נטלין אינון גלגלין, אשתמע קל נעימותא, בכל אינון חילין דלתתא לזינייהו.[אות סט] תחות היכלא דא, מתפרשין חילין לבר, לכמה סטרין דרקיעין דלתתא, עד דמטו לככבא דשבתאי, כלהו אסתכיין להיכלא דא מתמן אתזנו כל אלין די בהיכלא דא, כלהו אסתכו לההוא רוחא, דכתיב אל אשר יהיה שמה הרוח ללכת ילכו לא יסבו בלכתן, ודא

49

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר היכל ב' הוד

 לאמצעיתא. וגלגלא חדא אסתכי לסטר מערב, ותלת סמכין נטלין ליה ואסתכיין לאמצעיתא. וגלגלא חדא אסתכי לסטר דרום ותלת סמכין נטלין ליה ואסתכיין לאמצעיתא. וגלגלא אחרא אסתכי לסטר צפון ותלת סמכין נטלין ליה ואסתכיין לאמצעיתא. וכלהו סמכין תריסר, נטלין מגו אמצעיתא. וההוא אמצעיתא סגיר ופתח. וכל גלגלא וגלגלא כד נטלא קלא אשתמע בכלהו רקיעין.[אות פב] אלין ארבע חיוון כלהו מתלבשן דא בדא, ועאלין אינון אופנים דלתתא, בגו אלין חיוון דלעילא, כלילן אלין באלין, רוחא דא דאתכליל באינון רוחין, מלהטא וסלקא לאתאחדא לעילא. ולאתקשרא ברעותא דבר נש זכאה, בההיא צלותא דצלי, דכד סלקא ועאלת בההוא היכלא נטיל כלא, וכלהו נטלין בהדה,

50

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר קול ודבור

 הסולם - בראשית פרשת בראשית ב מאמר קול ודבור[אות רלו] א"ר שמעון, כגוונא דא אורייתא קאים בין תרי בתים, כמה דכתיב לשני בתי ישראל וגו'. חד סתימא עלאה, וחד אתגליא יתיר, עלאה, קול גדול, דכתיב קול גדול ולא יסף.[אות רלז] והאי קול פנימאה איהו, דלא אשתמע, ולא אתגליא, ודא הוא, כד נביע בי גרון, אפיק ה' בחשאי, ונביע תדיר ולא פסק, ואיהו דקה פנימאה, דלא אשתמע לעלמין.[אות רלח] ומהכא נפקא אורייתא, דאיהו קול יעקב, והאי אשתמע, דנפקא מההיא דלא אשתמע, ולבתר אתאחיד דבור בהדיה, ונפק לבר, מחיליה ומתקפיה, וקול דיעקב דאיהו אורייתא, אחיד בין תרי נקבי, אחיד בהאי

1234567891011121314151617181920