אשתמע

אשתמע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 211 מקורות עבור אשתמע. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

זוהר כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 מהו והאלהים עשה שייראו מלפניו, אלא האי קרא הכי אוליפנא והוא רזא עלאה בין חברנא האי קרא הכי מבעי ליה, כי כל אשר עשה האלהים הוא יהיה לעולם מהו כל אשר יעשה והא כתיב מה שהיה כבר הוא ואשר להיות כבר היה ואת אמרת כל אשר יעשה אלא מקרא אחרא אשתמע, כתיב (ישעיה סד) עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו יעשה עשית מבעי ליה למחכה לו לך מבעי ליה אלא אתר עלאה הוא דנגיד ונפיק ואדליק בוצינין כלהו לכל עיבר ואקרי עולם הבא ומניה נפיק חד אילנא [דף רלט עמוד ב] לאתשקיא ולאתתקנא והאי אילנא עלאה ויקירא הוא

32

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 דדבורא) דצלותא דביה חיון אשא ממללן והאי היא (יחזקאל א) וארא כעין חשמל כמראה אש בית לה סביב האי איהו רזא דחשמל דאינון חיון אשא עתים חשות עתים ממללות, ואינון דחשות לס"ת בזמנא דדבור נפיק מפי הקורא איהו חשיב לגבייהו כאלו מקבלים אורייתא בטורא דסיני ובזמנא דאמר איהו אנכי לא אשתמע קלא ולא דבורא אחרא דחיון אלא דיליה, כגוונא דא כד דבורא דא נפיק מפומיה דקודשא בריך הוא חיות אש חשות ובזמנא דשתיק חיות אש ממללות הדא הוא דכתיב (שמות כ) וכל העם רואים [דף רכט עמוד ב] את הקולות קלין דחיון דהוו שאגין ואת הלפידים דהוו נפקין בדבור דחיון

33

תיקוני זוהר תקונא עשיראה

 למשמע גדפייהו כגוונא דחנה דאתמר בה וקולה לא ישמע והכי צריכין ישראל לייחדא בבת זוגייהו בחשאי בענוה באימה ברתת ובזיע בכסופא כמה דאוקמוהו קדמאין כמי שכפאו שד דאיהי שד מן שד"י דבההוא זמנא אתעבר מתרעא ודא רזא דמזוזה דאתמר בה וכתבתם על מזזות ביתך מזוזת כתיב זז מות ואם הוא אשתמע קליה מיד לפתח חטאת רובץ ולא עוד אלא דאיהו זעיר במהימנותא ולא למגנא אוקמוה קדמאין כל המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה בההוא זמנא דמייחדא קודשא בריך הוא בשכינתיה כלהו חיוון מקבלין דין מן דין ברכאן וכלהו בקדושה ובגין דא תקינו קדושין וברכאן לכלה ולקבל ברכה וקדושה ויחוד

34

תיקוני זוהר תקונא תמני סרי

 וכד חזא בר נש דאת ה' איהי עם י' וה' ו' מאי עולה ויורד מאן הוה ידע מאי ניהי ה' דאיהי אימא דאית לה לסלקא לה לגבי אבא או ה' דאיהי ברתא לנחתא לה לגבי ברא] אלא בגין האי הוי"ה דאיהי יקק"ו דה' דאיהי על ו' איהי אימא עלאה ובה אשתמע ה' תתאה דאיהי תחות י' דאיהי ברתא ודא רזא דקרבנא דצריך לסלקא ה' לגבי י' ולנחתא ב' לגבי ו' יוק"ק י' איהי לימינא חכמה ו' תורה שבכתב מימינו אש דת למו והאי איהו דאמרין מוח הבן דאתמשך ממוח האב ה' עלאה לשמאלא ומתמן אתייהיבת אורייתא שבעל פה דאיהי ה'

35

תיקוני זוהר תקונא עשרין וחד ועשרין

 ד"ך בשוקא ימינא ואיהי כדה על שכמה בשוקא שמאלא דאינון תרי סמכי קשוט ובגין דא ישאו נהרות דכים ד"ך י"ם ואיהו ד"ך בכ"ד אתוון דברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד דערבית ואיהו ד"ך בכ"ד אתוון דשחרית ורזא דמלה ושמתי כ"דכ"ד שמשותיך ואיהי כד"ה בתרוייהו ואל ישוב ד"ך נכלם וצדיק לא אשתמע קלא בההוא דך אלא ישאו נהרות נשאו לא כתיב אלא ישאו בגין על כתף ישאו בההיא זמנא ותמלא כדה ותעל ותאמר שתה אדוני וגם לגמליך אשקה אלין אינון רמ"ח תיבין דארבע פרשיין דיחודא דקריאת שמע דבכלהו אינון רמ"ח אברים דכלילן בברית דאיהו צדיק כלהו אתשקיין על ידי שכינתא דאיהו

36

תיקוני זוהר תקונא תלתין

 דכתיב (תהלים קל"ט) גם חשך לא יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשכה כאורה וחושך איהי נוקבא דמקבל מנהורא דאיהו אור דכר כגוונא דסיהרא דמקבלת מן שמשא ותרוייהו אינון אספקלריאה דנהרא ואספקלריאה דלא נהרא ואית חשך דסטרא אחרא דאית בה הבדלה ולאו חבורא וההוא אור איהו כמוחא באגוזא אדהכי הא קלא אשתמע ברומי רקיעין מארי דאוצרין מארי דהיכלין אפתחו היכלין הא מטרוניתא קא בעיא לאעלא בהיכליה בההוא זמנא אדנ"י שפתי תפתח היכלא כלילא משבעה היכלין בההוא זמנא כמה נביאים סלקין עמה ומתכנסים עמה דאית נביאים ואית נביאים אית נביאים דאינון מארי דביתא דמטרוניתא ואית נביאים דאינון מארי דביתא דמלכא אלין מאספקלריאה

37

תיקוני זוהר תקונא תמנייא ותלתין

 אינון לקבל ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה וכד אתתקנת באלין לבושין מיד אתפתח היכלא לגבה הדא הוא דכתיב אדנ"י שפתי תפתח ולקול נעימו דרמונים וזוגין דלבושא דילה אתמר בחיוון ואשמע את קול כנפיהם וכד אמרין ישראל קריאת שמע מה כתיב בה (במדבר ז') וישמע את הקול מדבר אליו קלא אשתמע לגבה מבין תרין כרובייא דאינון דו פרצופין וכד מתייחדא דברו בקלא אתעבידו קול דממה דקה ודא צלותא בחשאי ובההוא זמנא מאן דבעי למשאל שאלתוי ישאל דבההיא זמנא יהא עת רצון דהא תרין שמהן כחדא יאקדונק"י אז תקרא וי"י יענה מיד א"ז יאקדונק"י תרין שמהן ותמנייא אתוון דבהון הא עשר

38

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת בראשית

 בני נשא ועל דא לא אתקרי שמשא אלא לשמשא לבני נשא דעל כך אתקרי שמשא שמשא דמשמש לכולא. א"ר אלעזר אלמלא דסחי שמשא בימא דאוקיינוס הוה שריף ואוקיד לכולי עלמא. סליק מתחות ארעא דישובא ונגע (נ"א ומגיע) לההוא דרגא דאתקרי קרבוסא בלשון יון ומההוא דרגא שרי למיסק לעילא וקל גלגלוהי אשתמע לכולהו רקיעיא במטלנוהי למיזל עם שירתיה דהוא אמר. ולא הוה ב"נ דשמע ליה בר ממשה דהוה מהימן מלכא ויהושע דמשמש ליה. וכד איצטריך ליה יהושע [לאגחא קרבא] והוה שמע קל נעימותא ונהימותא דשמשא לא יכיל ליה למיסבל מה כתיב ויאמר לעיני כל ישראל שמש בגבעון דום [יהושע י'] מאי

39

זוהר חדש כרך א (תורה) פרשת אחרי מות

 גליפן מתעברן גו נהר דינור וסלקין מתמן בקומי. כיון דסלקין לסטר חוורא (אתסחיין) [אתחסיין] אינון וורדין. סהדו סהדין דשבת בראשית כולהון דליליא קריטין (נ"א קדישין) לסטר חד לשית שית סטרין. כד בעא יומא לאתקדשא קל שופרא אתנגיד מלעילא לתתא וההוא קלא חולקא דעמא דישראל איהו. בגין דלית קדושא בר כד אשתמע ההוא קלא וכדין ידיע דאתקדש יומא. סנדלפון נזירא פרישא אתעטרא בעטרוי גליפין רשימאן באתוון דאקרי גלגולא דחד ותרין ותלת וארבע וחמש ושית ואינון אתוון אי"ק בכ"ר גל"ש דמ"ת הנ"ך וכו'. כדין בוא"ל רב אסוון דאקרי רפאל אל נא רפא נא בעותא דקאמר מהימנא דמארוי. ואתר דא אסי למרים. נ"א

40

זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת שיר השירים

 וקדושין עילאין דלעילא ואינון נטלו בקדמיתא ממקורא דחיי מאתר עילאה דנפקו מתמן דהא בקדמיתא עד לא איתברי עלמא סליק ואתגלי חד רעותא דאיקרי (ס"א דאיתקרי) מחשבה סתימא ושוי כולא בההיא מחשבה סתימא וכל מאי דהוה ויהוי. ומההוא מחשבה סליק רעותא למברי עלמא ונפק נביעו דקיק כליל סתימו דמחשבה ודא לא אשתמע לבר ולא אתגליא ואית ביה אסתכלותא דחכמתא לחכימי לבא אתמסר בגין דלא אתגליא לבר. (מההוא) [מהאי] נפקי חמש מקורין וחד סתימא וחד דכניש כולא ואינון מקורין הוו כד אתברי עלמא כד"א בראשית ברא אלהים. בראשית בר"א שי"ת דא שית מקורא דכניש כל מקורין למיזן עלמין. את השמים אלין אינון

1234567891011121314151617181920