אשתמע

אשתמע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 211 מקורות עבור אשתמע. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

תרגום יונתן מלכים ב פרק ז

 ד) אם נימר ניעול לקרתא וכפנא בקרתא ונמות תמן ואם נתיב הכא ונמות וכען אתו ונשתמע למשרית ארם אם יחיוננא ונחי אם יקטלוננא ונתקטיל:(ה) וקמו בקבלא למיעל למשרית ארם ואתו עד סיפי משרית ארם והא לית תמן אנש:(ו) ומן קדם יי אשתמע למשרית ארם קל רתיכין קל סוסון קל משרין סגיאן ואמרו גבר לחבריה הא אגר עלנא מלכא דישראל ית מלכי חתאי וית מלכי מצראי למיתי עלנא:(ז) וקמו וערקו בקבלא ושבקו ית משכניהון וית סוסותהון וית חמריהון במשריתא כמא דהיא וערקו לשיזבא נפשיהון:(ח) ואתו סגיריא האלין עד סיפי משריתא ועלו למשכנא חד ואכלו ושתיאו ונסיבו מתמן

152

תרגום יונתן ישעיהו פרק טו

 אתכביש כרכא דמואב ואינון רדימין:(ב) סליקו לבתיא דדיבון לבמתא למבכי על נבו ועל מידבא מואבאי מיללין בכל רישיהון מרטה ובכל דקן גלוח:(ג) בשוקיהון יסרון סקין על איגריהון וברחוביהון כולהון מיללין מצוחין ובכן:(ד) וצוחו יתבי חשבון ואלעלה עד יהץ אשתמע קלהון על כן מזרזי מואב מיללין ועל נפשיהון מצוחין:(ה) בלבהון מואבאי יימרון למערק עד צוער עגלת תלתות רבתא ארי במסוקית לוחית בדבכן יסקון ביה ארי במחותית חורנים צוחת תבירי קרב יבסרון:(ו) ארי מי נמרים לצדו יהון ארי יבש עסבא סף דתאה ירוק לא הוה:(ז) על כן שאר נכסיהון יתבזזון ותחומהון דעל ימא מערבא יתנסיב מנהון:

153

תרגום יונתן ירמיהו פרק ג

 ית אבהתכון:(יט) ואנא אמרית איכדין אצלחינך בבניא ואתן ליך ארע חמדתא אחסנת חדות תושבחת עממיא ואמרית רבוני תצלן קדמי ומבתר פולחני לא תתובין:(כ) בכן כמה דמשקרא אתתא בבעלה כן שקרתון במימרי בית ישראל אמר יי:(כא) קלא על נגדין אשתמע דבכן ומתאנחין בני ישראל ארי קלקילו ית אורחתהון אתנשיאו ית פולחנא דיי אלההון:(כב) תובו בניא דמתחסנין למיתב אשבוק לכון כד תתובון הא בכל עדן אתון אמרין תבנא לפולחנך פרוקנא ארי את יי אלהנא:(כג) בכן לשקרא פלחנא על רמתא ולא להנאה אתרגישנא על טוריא ברם במימרא דיי אלהנא פורקן ישראל:(כד) ובהתת חובין אסיפת ית ליאות אבהתנא

154

תרגום יונתן ירמיהו פרק ט

 גבר עם חבריה ממללין ובמעוהי משוי כמנתיה:(ח) העל אילין לא אסער לאיתאה עליהון בישתא אמר יי אם מן עמא דכדין עובדוהי לא אתפרע מנהון כרעותי:(ט) על טוריא אנא מרים קלי ובכי ומצוח ועל דירות מדברא אליא ארי צדיאו מבלי אנש דעדי ולא אשתמע קל בעירא בארעהון מעופא דשמיא ועד בעירא אטלטלו גלו:(י) ואתן ית ירושלם ליגרין מדור ירודין וית קרויא דבית יהודה אתן לצדו מבלי יתיב:(יא) מן גברא דחכים ויסבר ית דא ודאתמלל מן קדם יי עמיה ויחוינה על מן חרובת ארעא צדיאת כמדברא מבלי יתיב:(יב) ואמר יי על די שבקו ית אוריתי דיהבית קדמיהון

155

תרגום יונתן ירמיהו פרק לא

 יוספון ליצפא עוד:(יב) בכן תחדין כנשתא דישראל כד בחנגין ועולימין וסבין כחדא ואהפוך אבלהון לביע ואנחמינון ואחדינון מדוונהון:(יג) ואשבע נפש כהניא תפנוקין ועמי בית ישראל ית טובי דיהבית להון ישבעון אמר יי:(יד) כדנן אמר יי קלא ברום עלמא אשתמע בית ישראל דבכן ומתאנחן בתר ירמיה נביא כד שלח יתיה נבוזראדן רב קטוליא מרמתא אליא ודבכן במרר ירושלם מבכיא על בנהא מסרבא לאתנחמא על בנהא ארי גלו:(טו) כדנן אמר יי מנעי קליך מלמבכי ועיניך מלשגרא דמען ארי אית אגר לעובדי אבהתך צדיקיא אמר יי ויתובון מארע בעלי דבביהון:(טז) ואית סבור לסופיך אמר יי ויתובון בניא לתחומהון:

156

תרגום יונתן ירמיהו פרק מח

 על יעזר כן איתי קטולין על שבמא מטלטלך גזו עברו ימא עד ים יעזר מטו על חצריך ועל קטפיך בזוזין נפלו:(לג) ותתכניש ביע וחדוא מכרמלא ומארע מואב וחמר ממעצריא אבטלית לא יעצרון עיצורין ולא ירימון בקלהון:(לד) מצוחת חשבון עד אלעלה עד יהץ אשתמע קלהון מצוער עד חורונים עגלת תלתית רבתא ארי אף מי נמרים לצדו יהון:(לה) ואבטיל מן מואב אמר יי מקריב קורבן על במתא ומסיק בוסמין לטעיתיה:(לו) על כן בלבהון מואבאי ככינורא המן ולבהון על אנש כרך תוקפיהון כזמר אבובין דוי על כן שאר נכסיהון דקנו יתבזזון:(לז) ארי כל סער ריש נתר וכל דקן

157

תרגום יונתן ירמיהו פרק מט

 ארי מן כותי ומן דיערעינני ולית מלך דאית ליה תקוף קדמי:(כ) בכן שמעו מלכא דיי דמלך על אדום ומחשבתיה דחשיב על יתבי ארעא דרומא אם לא יגררון ויקטלון תקיפי עמא אם לא יצדון עליהון מדורהון:(כא) מקל מפלתהון זעה ארעא צוחתא בימא דסוף אשתמע קלהון:(כב) הא כנשרא דסליק ומשתדי כן יסק מלך במשריתיה וישרי על בצרה ויהי לב גבריהון דאדומאי ביומא ההוא כלב אתתא דעקא לה בחבלהא:(כג) לדמשק בהיתו יתבי חמת וארפד ארי בסורא בישא שמעו אתברו דחלא בימא ויצפא אחדתינון הא כנחתי ימא דשקטין ולא יכלין למנח:(כד) אתרשלו יתבי דמשק אתפניאו למיערק ושפלותא אחדתינון עקא

158

תרגום יונתן יחזקאל פרק י

 וזרוק על קרתא ועל ואנא חזי:(ג) וכרוביא קימין מדרום לביתא במיעל גברא וענן אמיטתא אתמליאת ית דרתא גויתא:(ד) ואסתלק יקרא דיי בכרובא דהוה שרי עלוהי ושרא מעיל לקביל סקופת ביתא יאתמליאת ית זהור יקרא די:(ה) וקל כנפי כרוביא אשתמע עד דרתא בריתא כקלא מן קדם שדי במלולא:(ו) והוה בפקדותיה ית גברא דלביש לבושיא למימר סב אשתא מביני גלגליא מביני כרוביא ועל וקם בסטר גלגלא:(ז) ואושיט כרובא ית ידיה מביני כרוביא לאשתא די ביני כרוביא ונסיב ויהב לחפני דלביש לבושיא ונסיב ונפק:(ח) ואתחזי לכרוביא דמות יד אנשא תחות גפיהון:(ט) וחזית והא ארבעא גלגליא בסטר

159

תרגום ירושלמי בראשית פרשת מקץ - ויגש פרק מד

 דאין שליף אנא חרבי מן גו תיקא לית אנא מחזיר יתה לתיקא עד זמן דנימלי כל ארעא דמצרים קטולין לית אנא מחזיר יתה לתיקא עד זמן דנעביד כל ארעא דמצרים צדון מן דייור מינך קדמוי אנא מישרי ומפרעה רבך אנא מחסיל על מנת מיעבד על כורחיה דאבא או דילמא דלא אשתמע לך ולא אתני לך מה דעבדו תרין אחוי שמעון ולוי דעלו לכרכא דשכם דהוה יתיב בשלוה וקטלו כל דכורא לפתגם דחרב על ידי דסאיבו לדינה אחתהון דלא הויא מתמניא בשבטיא ולא מקבלא חולקא ואחסנא עמן בפילוג ארעא על חד כמה וכמה דבנימין אחונן מתמני עמן בשיבטיא ומקביל חולק ואחסנא

160

מלאכת שלמה מסכת יבמות פרק א

 אלא הבת פוטרת מיבום ואיסורא שכיב עלה ממילא דהויא באיסור אשת אח שיש לו בנים ומשום אשת אח הוא דמיתסר ושלא במקום מצוה דליכא איסור אשת אח עלה שריא ומש"ה תנא פוטרות, ופריך ומאי אריא דתני מן החליצה ומן היבום ליתני מן היבום לחודיה דהא עיקר מצוה היא וחליצה ממילא אשתמע, ומשני אי תנא מן היבום ה"א מיחלץ חלצה יבומי לא מיבמה קמ"ל כל העולה ליבום עולה לחליצה וכל שאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה ומיפטרא בלא כלום וכל היכא דאמרי' חולצת ולא מתיבמת משום ספיקא הוא ופריך וליתני מן היבום ומן החליצה דיבום עיקר דהא כתיב אם לא יחפוץ

1234567891011121314151617181920