אשתמע

אשתמע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 211 מקורות עבור אשתמע. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

שפתי כהן ויקרא פרשת שמיני

 דאיהו חדוותא שירותא וסיומא דכתיב כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן, ויין לשמאלא ירתי ליואי לארמא קלא ולזמרא ולא לשתוק, דהא חמרא לא שתיק לעלמין, ושמן בחשאי הוא תדיר, מה בין האי להאי, אלא שמן דאיהו בחשאי בלחישו תדיר אתי מסיטרא דמחשבה דאיהו בלחישו אתי תדיר ולא אשתמע, ועל דא איהו בימינא ויין דאיהו לארמא קלא לא שתיק לעלמין אתי מסיטרא דאמא וירתי ליואי לסטר שמאלא וקיימי לארמא קלא, וקיימי לדינא, ובגין כך כתיב ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע, ובגין כך כהנא כד יעול למפלח פולחנא במקדשא אסיר ליה למשתי חמרא דהא עובדוי בחשאי אינון

142

שפתי כהן ויקרא פרשת קדושים

 גזל שגזלתו לא יכול להשלים שכרו של אותו יום שהיה עושה בו שום צדקה, ואתה עזבת אותו והלנת פעולתו אתך, אתך היא עד בקר, בא קץ רצון ותחזירהו לו בעל כרחך:ובזוהר (פרשה זו פ"ד ב) זה לשונו ולא תלין פעולת שכיר, לא תלין פעולת שכיר אמאי, אלא מקרא אחרא אשתמע דכתיב ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו, לא תבוא עליו השמש אזדהר דלא תתכניש בגינוי מעלמא עד לא ימטי זמנך לאתכנשא, כמה דאת אמר עד אשר לא תחשך השמש, מהכא אוליפנא מלה אחרא מאן דאשלים לנפשא דמסכנא אפילו דמטו יומוהי

143

שפתי כהן ויקרא פרשת אמור

 ועונש המנבל פיו אמר בזוהר פרשת פקודי (ח"ב רמ"ט ב) בהיכלא דא דאיהו היכל נוגה באמצעיתא אית אתרא לעילא בארבע פתחין לארבע סיטרי עלמא, עשר ממנן לכל פתחא ופתחא, אלין ארבעין קיימי ואנזיפו ומנדין לכל אינון דאפיקו מפומייהו מלה דלא אצטריכא ומטנפי פומייהו, ואילין מנדין לון וקיימין ארבעין יומין דלא אשתמע צלותהון ולא עיילין לפרגודא וקיימין נזיפין לבר עד כאן. אם כן ולקחתם לטהר איבריכם, כי המצוות הם רמ"ח נגד האיברים, ובלקיחת ארבעה מינים אלו יטהרו ארבעה איברים הראשיים שהם הלב והשדרה והפה והעינים:ובמדרש (ויקרא רבה ל', א') ולקחתם לכם. רבי אבא בר כהנא פתח קחו מוסרי ואל כסף (

144

שפתי כהן במדבר פרשת בלק

 תברכנו. על דרך שאמרתי שאפילו בלעם לא היה יודע מה שהיה אומר, כי היה חושב שהוא ממשל משלים, כי מדת כה היתה מדברת, שנאמר וכה תדבר. וכן אמר בזוהר (ח"ג רי"א א) אמר רבי אלעזר כל הני מילי כה אמרה והוא ארים קלא לקבלה ולא הוה ידע מה הוא ולא אשתמע לבר קליה, עד כאן. לזה אמר גם קב לא תקבנו, איני שומע ואיני מבין ממך לא קללה ולא ברכה אלא קול דברים אני שומע. ויען בלעם ויאמר וגו' כל אשר ידבר ה' אותו אעשה, היה לו לומר אותו אדבר כמו שאמר בפעם ראשונה. שמעתי שפעם ראשונה כשראה בלעם שלא

145

תרגום אונקלוס בראשית פרשת ויגש פרק מה

 יג) ותחוון לאבא ית כל יקרי דבמצרים וית כל דחזיתון ותוחון ותחתון ית אבא הלכא:(יד) ונפל על צורא דבנימין אחוהי ובכא ובנימין בכא על צוריה:(טו) ונשיק לכל אחוהי ובכא עליהון ובתר כן מלילו אחוהי עמיה:(טז) וקלא אשתמע בית פרעה למימר אתו אחי יוסף ושפר בעיני פרעה ובעיני עבדוהי:(יז) ואמר פרעה ליוסף אימר לאחך דא עבידו טעונו ית בעירכון ואיזילו אובילו לארעא דכנען:(יח) ודברו ית אבוכון וית אנש בתיכון ואיתו לותי ואתין לכון ית טוב ארעא דמצרים ותיכלון ית טובא דארעא:(יט) ואת מפוקד [מפקד] דא עבידו סבו לכון מארעא דמצרים עגלן לטפלכון ולנשיכון ותטלון ית

146

תרגום יונתן בראשית פרשת ויגש פרק מה

 דעתיד בית מוקדשא למהוי מתבני בחולקיה דבנימין ועתיד למחרוב תרתין זמנין ובנימין בכא על פריקת צווריה דיוסף דחמא משכנא דשילה דעתיד למהוי בחולקיה דיוסף ועתיד למחרב:(טו) ונשיק לכל אחוי ובכא עליהון דחמא דמשתעבדין לביני עממיא ומן בתר כדין מלילו אחוי עמיה:(טז) וקלא אשתמע בית מלכותא דפרעה למימר אתו אחי יוסף ושפר פתגמא בעיני פרעה ובעיני עבדוי:(יז) ואמר פרעה ליוסף אימר לאחך דא עיבידו טעינו ית בעירכון וטיילו אובילו לארעא דכנען:(יח) ודברו ית אבוכון וית אינש בתיכון ואייתו לותי ואיתן לכון ית שפר ארג ארעא דמצרים ותיכלון ית שמנוניתא דארעא:(יט) ואנת יוסף מפקיד באיקר אבך בגין

147

תרגום יונתן שמות פרשת בא פרק יב

 והוה צווחתא רבתא ארום לא הוה תמן ביתא דמצראי דלא הוה תמן בכור מאית:(לא) ותחום ארעא דמצרים מהלך ארבע מאה פרסי הות וארעא דגושן דתמן משה ובני ישראל במציעות ארעא דמצרים הות ופלטרין דבית מלכותא דפרעה בריש ארעא דמצרים הוה וכד קרא למשה ולאהרן בליליא דפסחא אשתמע קליה עד ארעא דגשן מתחנן הוה פרעה בקל עציב וכן אמר קומו פוקו מגו עמי אוף אתון אוף בני ישראל וזילו פלחו קדם יי היכמא דאמרתון:(לב) אוף ענכון אוף תוריכון דברו מן דילי היכמא דמלילתון וזילו ולית אנא בעי מנכון אלהין דתצלון עלי דלא אימות:(לג) וכד שמעו משה ואהרן ובני

148

תרגום יונתן יהושע פרק כא

 היא חברון בטורא דיהודה וית רוחהא סחרנהא:(יב) וית חקל קרתא וית פצחהא יהבו לכלב בר יפנה באחסנתיה:(יג) ולבני אהרן כהנא יהבו ית קרית שזבות קטולא ית חברון וית רוחהא וית לבנה וית רוחהא:(יד) וית יתר וית רוחהא וית אשתמע וית רוחהא:(טו) וית חלן וית רוחהא וית דביר וית רוחהא:(טז) וית עין וית רוחהא וית יטה וית רוחהא ית בית שמש וית רוחהא קרוין תשע מן תרין שבטיא האלין:(יז) ומשבטא דבנימין ית גבעון וית רוחהא ית גבע וית רוחהא:(יח) ית ענתות וית רוחהא וית עלמון וית רוחהא קרוין ארבע:(יט) כל קרוי בני אהרן

149

תרגום יונתן שמואל א פרק ג

 א) ורביא שמואל משמש קדם יי בחיי עלי ופתגמא דיי הוה כסי ביומיא האינון לית נבואה גליא:(ב) והוה ביומיא האינון ועלי שכיב באתריה ועינוהי שריאו למכהי לא יכיל למחזי:(ג) ובוצין בית מקדשא דיי עד לא טפא ושמואל שכיב בעזרת לואי וקלא אשתמע מהיכלא דיי דתמן ארונא דיי:(ד) וקרא יי לשמואל ואמר הא אנא:(ה) ורהט לות עלי ואמר הא אנא ארי קריתא לי ואמר לא קריתי תוב שכיב ואזל ושכוב:(ו) ואוסיף יי למקרי עוד שמואל וקם שמואל ואזל לות עלי ואמר הא אנא ארי קריתא לי ואמר לא קריתי ברי תוב שכיב:(ז) ושמואל עד לא

150

תרגום יונתן מלכים א פרק ו

 מחיצתא ארעיתא חמש אמין פותיה ומציעתא שית אמין פותיה ותליתיתא שבע אמין פותיה ארי נפקתא עבד לביתא סחור סחור לברא מן מחיציא למהוי רישי שריתא ניחין על זיזיא ולא יהוין שריתא מעברן בכתלי ביתא:(ז) וביתא באתבניותיה אבנין שלמין מטקס אתבני וארזובין וחולילין כל מאן דפרזל לא אשתמע בביתא באתבניותא:(ח) תרעא דמחיצתא ארעיתא פתיח לעבר ביתא מימינא ובמסבתא סלקין מן ארעיתא לעיליתא באורח מציעיתא:(ט) ובנא ית ביתא ושכלליה וטליל ית ביתא בהנתוכין ועילא מנהון סדרא דרכפת רישיה שריתא ארזיא:(י) ובנא ית תיקא על כל ביתא חמש אמין רומיה וטליל ית ביתא בעאי ארזיא:(יא) והוה פתגם נבואה

1234567891011121314151617181920