אשתמע

אשתמע מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 211 מקורות עבור אשתמע. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית מאמר קניתי איש את ה'

 אות תתכה] רבי עקיבא, הוה יתיב קמיה דר' אליעזר, א"ל מאי האי פרשתא דפסיקא דא, דאמר ותלד את קין, ותאמר קניתי איש את ה'. א"ל, עקיבא, אימא לך, יומא דר' ברוקא ושאר חברייא גלו ההוא חובה דעביד אדם, לא הוה אצטריך לאינון דלא ידעי עמיקתא ומסתרתא. וההוא יומא דאתגלי, אשתמע כלא מהאי פסוקא.[אות תתכו] אדם נצטוה על השם, וחטא בשם. נצטוה על השם, הוא השם המיוחד, דכתיב ועץ החיים וגו'. וחטא בשם, זהו שם המשותף, דכתיב ועץ הדעת טוב ורע.[אות תתכז] וחוה היתה תחלה בעבירה על זה. דכתיב ותקח מפריו. ולאחר שחטאו, וידעו עונם על מה שעברו, התמרמרו

102

זוהר חדש מהדורת הסולם - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר ג' סעודות שבשבת (ב)

 מתעברן גו נהר דינור, וסלקין מתמן בקומי. כיון דסלקין לסטר חוורא, אתסחיין אינון וורדין. סהדו סהדין דשבת בראשית. כלהון דליליא קדישין. לסטר חד לשית שית סטרין.[אות פב] כד בעא יומא לאתקדשא, קל שופרא אתנגיד מלעילא לתתא, וההוא קלא חולקא דעמא דישראל איהו. בגין דלית קדושא בר כד אשתמע ההוא קלא. וכדין ידיע דאתקדש יומא.[אות פג] סנדלפון נזירא פרישא, אתעטרא בעטרוי גליפין, רשימאן באתוון דאקרי גלגולא דחד ותרין ותלת ארבע וחמש ושית, ואינון אתוון אי"ק בכ"ר גל"ש דמ"ת הנ"ך וכו'.[אות פד] כדין בוא"ל, רב אסוון דאקרי רפאל, אל נא רפא נא, בעותא דקאמר מהימנא דמארוי, ואתר דא אסי

103

זוהר חדש מהדורת הסולם - שיר השירים מאמר יפתח ה' לך את אוצרו הטוב

 דלעילא. ואינון נטלו בקדמיתא ממקורא דחיי, מאתר עילאה דנפקו מתמן.[אות קח] דהא בקדמיתא עד לא איתברי עלמא, סליק ואתגלי חד רעותא, דאיקרי מחשבה סתימא, ושוי כולא בההיא מחשבה סתימא, וכל מאי דהוה ויהוי. ומההוא מחשבה סליק רעותא למברי עלמא, ונפק נביעו דקיק, כליל סתימו דמחשבה, ודא לא אשתמע לבר, ולא אתגליא. ואית ביה אסתכלותא דחכמתא, לחכימי לבא אתמסר, בגין דלא אתגליא לבר.[אות קט] מהאי נפקי חמש מקורין, וחד סתימא, וחד דכניש כולא. ואינון מקורין הוו, כד אתברי עלמא. כד"א בראשית ברא אלהים. בראשית: בר"א שי"ת. דא שית, מקורא דכניש כל מקורין, למיזן עלמין.[אות קי] את השמים, אלין

104

זוהר חדש מהדורת הסולם - שיר השירים מאמר ב' טעמים ונקודות ואותיות

 והאי דאתפס כד אתיישב בהאי מוחא, ההוא בטישו עילאה. כדין נפקי כל תנועי דטעמי, ואינון טעמי כמתג לסוסיא, למהך באורח מישר, לימינא, ולשמאלא, לכל רעותא דטעמי אזלי, ופסקי, ותבי, ומרהטי, אזלי בגאותא, ובשפלי, ולית רשו לכל אתוון למהך לסטרא דא ולסטרא דא, בר ברשו, כמה דטעמי מדברי לון. ומלה בגינהון אשתמע, בגין למהך באורח מישר.[אות תקצה] וע"ד, אתוון כלהו אתיין למיהך ברזא דהני תרין. בנקודי וטעמי כחדא. ורזא דא, תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו. תפוחי זהב, אינון טעמי ותנועי. במשכיות כסף, אלין נקודי. דבר דבר על אפניו, דהא לית מלה כדקא יאות, לבר בתרין אלין. ובג"כ,

105

זוהר חדש מהדורת הסולם - רות מאמר חנוך נער מטטרון

 בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. גם כי יזקין, דכתיב נער הייתי גם זקנתי. ותנינן, האי קרא שר העולם אמרו. ועל דא, גם כי יזקין לא יסור, לא יעדי מההוא אורח, בגין לאתמשכא לתתא.[אות תצא] ואנא שמענא מרבי אלעזר ברבי שמעון, דקא מפרש לה בגוונא דא. ומהכא אשתמע כולא. בכו רבי נהוראי ורבי יודאי, ואמרו, מאן דחמי זנביה דאריה ודחיל, כל שכן מאן דחמי אריה ממש.[אות תצב] קמו ונשקוהו, אמר להם, שמי ייסא זעירא. אמרו, ודאי דא רבי ייסא זעירא, דמתאבקא תדיר מעפרא דבוסמין דרבי שמעון בן יוחאי.[אות תצג] פתח רבי נהוראי ודרש, וחכך כיין הטוב הולך

106

זוהר חדש מהדורת הסולם - מדרש הנעלם על איכה מאמר קול ברמה נשמע

 ישראל, דפקדני קב"ה עליהון, ושבקית לון בידך, אן אינון.[אות לד] אתיב יהושע ואמר, רבינו משה, בארעא קדישא שבקית לון, ופליגית לון ארעא על פום עדבא, כמה דפקדתני, וכלהו שבקית גבר על אחסנתיה ועל עדביה.[אות לה] ומיד אזלו כולהו לארעא קדישא, ואשכחו לה דאתחרבא, דלא אשתמע בה קלא. עאלו גבי מקדשא, וחמו דאתוקד. עבדו ביה הספידא, עד דאשתמע קל מרירו דבכיה לרום שמיא, וכל מלאכי עילאי בכו עמהון לעילא.[אות לו] איתער קב"ה ואתא לגביהון, ואשכח לון ממררין בקל בכיה, גו עפרא דמקדשא. אמר לון, רחימין דנפשאי, מה אתון הכא, מה לידידי בביתי.[אות לז] קם אברהם סבא בקדמיתא,

107

זוהר חדש מהדורת הסולם - מדרש הנעלם על איכה מאמר שאג ישאג על נוהו

 זוהר חדש מהדורת הסולם - מדרש הנעלם על איכה מאמר שאג ישאג על נוהו[אות נח] תנינן, בכל ליליא וליליא, קל מרירות דכאיבא דציו"ן אשתמע מרום רקיעא לתתא, ומתתא לרקיעא. כד"א, ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שאג ישאג על נוהו.[אות נט] בשירותא דליליא, היא אתכוונת בבכיה, ושאגת מרום רקיעא לעילא. נחתת (דף צ"ב ט"ג) לתתא, לאתר מדבח החיצון, וחמת דוכתה חריב, מסאב במסאבו, וכל אתר לא אשתכח ביה. געת ומיללת, צווחת בקל מרירו, ואמרת, מדבחי מדבחי, פרנסתי דמרוית לי בכמה ניסוכין, בכמה עלוון דכיין קדישין.[אות ס] כל גברין קדישין, רברבן ממנן, הוו מרוון וחדאן מינך, אכלין עידונין,

108

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר אותיות דרב המנונא סבא

 נק' כחב"ד, שהם ד' רגלי הכסא כנ"ל, כי כל השפע שלהם נפסק וכן כלהו עלמין אזדעזעו למנפל, שהם וה"ק דז"א, חג"ת נה"י, שהם כוללים כל העולמות שמתחתיו, כי נאבד מהם כל שפע הבינה, וכיון שנתרוקנו מאורות אצילות נזדעזעו ליפול לבי"ע דפירודא ולהחרב.וז"ש, אמר לה קב"ה וכו' כלה ונחרצה אשתמע, תוב לכרסייך: היינו כנ"ל, שמסבת ירידת הכ' מעל כסא הכבוד אזדעזעו גה"ר דז"א וכלהו עלמין אזדעזעו ליפול ולהחרב דהיינו שנשמע כלה ונחרצה, שפירושו כליון חרוץ לבלי תקומה עוד. ולכן את מוכרחה לשוב לבחינת הכסא כנ"ל.וז"ש, בההיא שעתא נפקת מקמיה: מדגיש שוב לומר בההיא שעתא להורות כי ענין חזרתה

109

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר טעמי נקודי ואתוון

 לפי עצמן רק לפי הניגון והטעמים שלהם, כן ערך השפעת מוחין דאו"א על ישסו"ת וזו"ן, שאין בהמוחין שום משמעות לא של קיום ולא של שלילה, אלא רק לפי הארת או"א אליהם.[אות טו] והמשכילים יזהירו אתוון ונקודי וכו' הרקיע אתפשטותא דנגונא וכו' ומצדיקי הרבים אינון פסוקי דטעמי וכו' אשתמע מלה: הכתוב והמשכילים יזהירו פירושו, אותיות ונקודות המאירות. כזהר פירושו, ניגון הטעמים. הרקיע פירושו, התפשטות בקול הניגון. דהיינו כל אלו הטעמים שמתפשטים והולכים בהתפשטותו של הניגון. ומצדיקי הרבים הם טעמים מפסיקים. הפוסקים את מסעיהם של ניגוני הטעמים, שמשום זה נשמע היטב מובן המלה. פירוש, כי עכשיו מפרש הכתוב הזה אשר התחיל

110

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר יהי אור

 עלו עמהם הזו"ן הדבוקים בהם, כמדרגה אחת, וגם הזו"ן נתחברו לבינה. וזה נבחן שהבינה נתעברה עם זו"ן, כי זו"ן נתדבקו בה, ונעשו אליה סוד זרע קודש. כי בהיותם דבוקים בה, הם מקבלים מוחין דקודש מאבא כמו הבינה עצמה. שז"ס העובר, האוכל ממה שאמו אוכלת.וז"ש ואוליד בחשאי וההוא דאתילד אשתמע לבר: הבינה הולידה את הזו"ן בלחש וההוא שנולד, נשמע לחוץ. ולכאורה תמוה, והרי ואוליד הוא ענין אחד עם דאתילד, ואם הולידה בלחש הרי הולד לא נשמע לחוץ. אמנם יש כאן ב' לידות, א) לידת המוחין לזו"ן, בעודם תוך הבינה. ב) לידת הזו"ן, להוציאם ממקום בינה למדרגתם עצמם. והנה לידת המוחין,

1234567891011121314151617181920