אשרי

אשרי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7249 מקורות עבור אשרי. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

ספרי דברים פרשת ואתחנן פיסקא לב

 ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה. רבי שמעון בן יוחי אומר, חביבים יסורים ששלש מתנות טובות נתנו להם לישראל שאומות העולם מתאוים להן ולא נתנו להם אלא על ידי יסורים ואלו הם תורה וארץ ישראל והעולם הבא, תורה מנין +משלי א ב+ לדעת חכמה ומוסר, ואומר +תהלים צד יב+ אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו. ארץ ישראל מנין +דברים ח ה+ ה' אלהיך מיסרך כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה. העולם הבא מנין +משלי ו כג+ כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר, אי זה הוא דרך שמביאה האדם לעולם הבא הוי אומר אלו יסורים. רבי

82

ספרי דברים פרשת ואתחנן פיסקא לד

 תקרא, ואומר +שם /משלי/ ז ג+ קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך, ואומר +תהלים מה ו+ חציך שנונים, מה שכר לזה +שם /תהלים מה ו/+ עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך, ואומר +שם /תהלים/ קכז ד+ כחצים ביד גבור כן בני הנעורים, מה נאמר בהם +שם /תהלים/ קכז ה+ אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. דבר אחר ושננתם לבניך, אלו בשנון ואין +שמות יג ב+ קדש לי כל בכור, +שם /שמות/ יג יא+ והיה כי יביאך בשנון, שהיה בדין אם +במדבר טו לז+ ויאמר, שאינו בקשירה הרי הוא בשנון קדש לי,

83

ספרי דברים פרשת האזינו פיסקא שלט

 כ כה+ קח את אהרן ואת אלעזר בנו +שם /במדבר כ/ כו+ והפשט את אהרן את בגדיו אלו בגדי כהונה הלבישם לאלעזר וכן שני וכן שלישי אמר לו היכנס למערה ונכנס עלה למיטה ועלה פשוט ידיך ופשט פשוט רגליך ופשט קמוץ פיך וקמץ עצום עיניך ועצם באותה שעה אמר משה אשרי מי שמת במיתה זו לכך נאמר כאשר מת אהרן אחיך מיתה שחמדתה לה סליק פיסקא

84

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמג

 וזאת הברכה פיסקא שמג (ב) ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר, מגיד הכתוב שכשפתח משה לא פתח בצרכם של ישראל תחילה עד שפתח בשבחו של מקום משל ללוטייר שהיה עומד על הבמה ונשכר לאחד לדבר על ידיו ולא פתח בצרכי אותו האיש תחילה עד שפתח בשבחו של מלך אשרי עולם ממלכו אשרי עולם מדיינו עלינו זרחה חמה עלינו זרחה לבנה והיו אחרים מקלסים עמו ואחר כן פתח בצרכו של אותו האיש וחזר וחתם בשבחו של מלך אף משה רבינו לא פתח בצרכי ישראל עד שפתח בשבחו של מקום שנאמר ויאמר ה' מסיני בא ואחר כך פתח בצרכם של ישראל ויהי

85

מדרש תנאים לדברים פרק א

 נתבע בכך נפשות הוא תובע מידי וה"א (משלי כ"ב כ"ב) אל תגזול דל כי דל הוא: כי ה' יריב ריבם וקבע את קובעיהם נפש: והנכם היום הרי אתם קיימים כיום מכאן אמרו שבע כתות של צדיקים בגן עדן זו למעלה מזו: הראשונה אך צדיקים יודו לשמך (תהלי' ק"מ י"ד): השניה אשרי יושבי ביתך (שם פ"ד ה'): השלישית אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך (שם ס"ה ה'): הרביעית ה' מי יגור באהליך (שם ט"ו א'): החמישית מי ישכון (באהלי) [בהר] קדשיך (שם): הששית מי יעלה בהר ה' (שם כ"ד ג'): השביעית ומי יקום במקום קדשו (שם): ככוכבי השמים לרב ר' שמעון בן

86

מדרש תנאים לדברים פרק ו

 העולם לברות יתוש אחד ולהכניס בו נשמה אינן יכולין אלא מלמד שהיה אברהם מגיירן ומכניסן תחת כנפי השכינה: ד"א ואהבת את ה' אלהיך שיהא שם שמים מתאהב על ידיך כיצד בזמן שאדם קורא ושונה ודבורו בנחת עם הבריות ומקחו ומתנו בשוק נאה ונושא ונותן באמונה מה הבריות אומרין עליו אשרי פלוני שלמד תורה אשרי אביו ואשרי רבו שלימדוהו תורה אוי להן לבני אדם שלא למדו תורה פלוני שלמד תורה ראיתם כמה יפין דרכיו וכמה מתוקנין מעשיו עליו הכת' אומ' (יש' מ"ט ג') ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר: ובזמן שאדם קורא ושונה ואין דבורו בנחת עם הבריות ואין

87

מדרש תנאים לדברים פרק יח

 היה לשגוב ערים בארץ הגלעד אלא מלמד שנשא חצרון אשה מבנות מכיר ומתה וירשה וה"א (יהוש' כד לג) ואלעזר בן אהרן מת ויקברו אתו בגבעת פנחס בנו אשר נתן לו בהר אפרים וכי מנין היה לפנחס בהר אפרים אלא מלמד שנשא פנחס אשה מבנות אפרים ומתה וירשה: ה' הוא נחלתו אשרי אזנים ששמעו את הדבר הזה מפי הקודש כאשר דבר לו להגיד מה גרם: ואיכן דבר לו (במד' יח כ) אני חלקך ונח' בת' בני ישראל:פסוק ג(ג). וזה יהיה משפט הכהנים למה נאמר לפי שהוא אומר (יב כא) וזבחת מבק' ומצ' ואכלת שומע אני אף הזרוע והלחיים והקבה

88

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 פסוק ב(ב). ויאמר ה' מסיני בא מלמד שלא רצה משה לתבוע צרכיהן של ישראל תחלה עד שפתח בשבחו שלהקב"ה מושלו מלה"ד לניטור שהיה עומד על הבימה (ונזכר) [ונשכר] לאחד שיבוא וידבר על ידיו ולא רצה לתבוע צרכו שלאותו האיש תחלה אלא פתח בשבחו שלמלך התחיל מקלסו ואומ' אשרי העולם מי בתוכו אשרי העולם מי דיינו עלינו זרחה חמה עלינו זרחה לבנה וחזר ופתח בצרכו שלאיש וחזר וחתם בשבחו שלמלך: וכן את מוצא שלא רצה משה לתבוע צרכיהן שלישראל תחילה אלא פתח בשבחו שלהקב"ה ויאמר ה' מסיני בא ואחר כך בצרכן שלישראל וזאת ליהודה וללוי אמר לבנימין אמר וליוסף אמר

89

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כב

 ויקרא ט) וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם, ואם לא תטיב שאת, קללה דכתיב (שם /ויקרא/ כב) והשיאו אותם עון אשמה, ד"א אם תטיב אני מוחל לך על עונותיך ואם לאו חטאו של אותו האיש גדוש ומגודש, ר' ברכיה בשם ר' שמעון בר אמי אמר (תהלים לב) לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה ממנו שנאמר (בראשית ד) לפתח חטאת רובץ, חטאת רובצת אין כתיב כאן, אלא חטאת רובץ, בתחלה הוא תש כנקבה אחר הוא מתגבר כזכר, אמר רבי עקיבא בתחלה דומה לחוט של עכביש, ולבסוף נעשה כקלע הזו של ספינה

90

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כו

 בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כוא [ה, לב] ויהי נח בן חמש מאות שנה כתיב (תהלים א) אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אשרי האיש זה נח, אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה אומר בשלשה דורות בדור אנוש ובדור המבול ובדור הפלגה, רבי נחמיה אומר בדור המבול ובדור הפלגה אבל בדור אנוש היה קטן, על דעתיה דר' יהודה דאמר אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, זה דור אנוש, ובדרך חטאים לא עמד, זה דור המבול, ובמושב לצים לא ישב, זה דור הפלגה (שם /תהלים א'/) כי אם

1234567891011121314151617181920