אשרי

אשרי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7249 מקורות עבור אשרי. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק יז

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק יז ואל תתיאש מן הפורענות שכל מי שהוא מתיאש מן הפורענות לבו מפחד עליו כל היום שנאמר אשרי אדם מפחד תמיד (משלי כ"ח י"ד). וכן את מוצא באיוב שממה שנתיירא בו לקה. נתיירא מן השחין בו לקה שנאמר כי פחד פחדתי [וגו'] לא שלותי ולא שקטתי ולא נחתי ויבא רוגז (איוב ג' כ"ה כ"ו): דבר אחר אל תתיאש מן הפורענות זה (יהויקים) [יהויכין] מלך יהודה שהיה חבוש בבית האסורים ולא נזכר עד שלשים ושבעה [שנה] שנאמר ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה [וגו'] (מלכים ב' כ"ה כ"ז): כתוב אחד

42

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק יח

 הוא דומה למי שהיה לו בבית סאה זרע חטים במקום אחד ושעורים במקום אחר נמצאת זו מלאה ברכות. הלמד (מרבנות) [מרבנים] הרבה למה הוא דומה למי שהיה לו כבית כור זרע חטים ושעורים במקום אחד (ותאנים) וגפנים וזיתים ותאנים במקום אחר נמצא זה (מפחד) [מפוזר] בכל העולם. עליהם הוא אומר אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום לשמור מזוזות פתחי (משלי ח' ל"ד) איזהו דלת רבי אליעזר ור' יהושע ורבי טרפון אמר רבי עקיבא אם למדת מרב אחד נמצאת בו את כל דבריו שלא תשב לך ותאמר דיי. אלא לך אצל אחר ולמוד ממנו מדרש הלכות אגדות שנאמר

43

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כט

 חמשה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס. ורבי יהושע בן חנניה. ורבי יוסי הכהן. ורבי שמעון בן נתנאל. ורבי אלעזר בן ערך. היה רבי יוחנן בן זכאי משנה בשבחן ואומר אליעזר בן הורקנוס בור סיד שאינו מאבד טיפה. יהושע בן חנניה אשרי יולדתו. [רבי יוסי הכהן חסיד שבדורו. רבי שמעון בן נתנאל ערוגה שהיא מקבלת מימיה במדבר. ור' אלעזר בן ערך מעין המתגבר. הוא היה אומר אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים ורבי אליעזר בן הורקנוס בכף שניה מכריע את כולם]. אבא שאול אומר משום רבי עקיבא שהיה אומר משמו לא היה

44

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק מ

 באה עם הצאן (שם שם): ומודה על האמת זה משה שנאמר [וישמע משה וייטב בעיניו] (ויקרא י' כ'). הקב"ה הודה על האמת שנאמר כן בנות צלפחד דוברות (במדבר כ"ז ז') כן מטה בני יוסף דוברים (שם ל"ו ה') ויאמר ה' סלחתי כדבריך (שם י"ד כ'). מכאן אמרו חכמים אשרי מי שהקב"ה מודה על דבריו: ואינו בוש ללמד זה משה שנאמר ויקרב משה את משפטן לפני ה' (שם כ"ז ה'): ואינו בוש לומר לא שמעתי זה משה שנאמר ויאמר אליהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם (שם ט' ח'):

45

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ה

 תלמידים היו לריב"ז וקרא להן שמות אליעזר בן הורקנוס [קרא לו בור ת"ח שאינו מאבד טפה קנקן זפותה שהיא משמרת יינה] יהושע בן חנניה קרא לו החוט המשולש. יוסי הכהן קרא לו חסיד שבדור. שמעון בן נתנאל קרא לו ערוגה במדבר שמחזקת מימיה. אלעזר בן ערך קרא לו נחל שוטף. אשרי תלמיד שרבו מעיד עליו כשמת בנו של ריב"ז נכנסו תלמידיו לנחמו. נכנס ר' אליעזר וישב לפניו. א"ל רבי רצונך אומ' לפניך דבר אחד. א"ל אמור. א"ל אדם הראשון היה לו בן ומת וקבל עליו תנחומין שנ' וידע אדם עד את שמו. ואף אתה רבי קבל עליך תנחומין. א"ל בני

46

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ו

 אומר הלומד תורה בילדותו למה הוא דומה לבחור שנשא בתולה הוא הגון לה והיא הגונה לו. הוא מתנפל עליה. והיא מתנפלת עליו. הלמד תורה בזקנותו למה הוא דומה לזקן שנשא בתולה. היא אינה הוגנת לו והוא אינו הגון לה. היא מתרחקת ממנו. והוא מתרחק ממנה. שנ' כחצים ביד גבור וגו' אשרי הגבר וגו': שנה ושכח דומה לאשה שיולדת וקוברת שנ' כי אם יגדלו את בניהם ושכלתים מאדם. א"ת שכלתים אלא שכחתים: אלישע בן אבויה אומר אדם שיש לו מע"ט ולמד תורה למה"ד לבנאי שבנה אבנים מלמטה ואח"כ לבנים שאין באין מים הרבה ועומדין בצדן אין מזיזין אותו ממקומו. אדם שאין

47

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ז

 ר' חנינא בן תרדיון אומ' שנים שיושבין ואין ביניהן ד"ת מושבן מושב לצים. שכך הזהיר יהושע מפי הגבורה לא ימוש ספר התורה מפיך וגו'. מכן שצריך ישר' להגות בד"ת לילה ויום כדי שלא ימושו מפיהם. דכת' מה אהבתי תורתך. ואם יושבין ואינן עוסקין בד"ת מושבותם מושב לצים שנ' אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. מה כתי' אחריו כי אם בתורת יוי חפצו וגו'. פירשו חכמים. אשרי האיש זה ת"ח לא הלך בעצת רשעים שעוזבין תורת קוראין רשעים דכת' זלעפה אחזתני מרשעים וגו' [ולא עוד אלא שעוזבין תורתך מהללים את הרשעים] ומנין שהאכל צדיק מברך שנא' ואכלת ושבעת וברכת: למה

48

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ט

 ושותה בתוך ביתו ומשיח עם בניו ועם בני ביתו כדי שנמצא בטל מד"ת שנ' לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו וגו': ד) ישיבת כנסיות של עמי הארץ. כיצד מלמד שלא יתכוין אדם להיות עם יושבי קרנות בשוק שכל זמן שאדם עושה כן בטל מדברי תורה שנ' אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב: אלישע בן אבויה אומר אדם שיש בו מעשים טובים ולמד תורה למה"ד לבנאי שבנה לבנים מלמטה ואח"כ אבנים שאם באין מים קימעא ועומדין בצדו נמוך והלך לו: ר' יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת חנם מוציאין

49

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק המינין

 צדקות, עליהם הכתוב אומר אמרו צדיק כי טוב. הלכה כבהעניים, והביישנין, ושפלי הרוח, ונוחין לתשחורת, ובעלי הבטחה, עליהם הכתוב ותגזר אמר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור. הלכה כגהעמלין בתורה, ולומדי תורה לשמה, והמחזרין על המצות, והשוקדים על היכלות, עליהם הכתוב אומר אשרי אדם שמע לי לשקד על דלתתי יום יום לשמר מזוזת פתחי. הלכה כדרודפי צדק, ומבקשי שלום לעמם, והמצטערין עם הצבור, והעומדים עמהם בשעת דחקם, עליהם הכתוב אומר טוב ה' למעוז ביום צרה וידע חסי בו. הלכה כהבשביל ארבעה דברים חמה לוקה, על אב בית דין שמת ולא נספד כהלכה, ועל נערה המאורסה שצעקה

50

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק ד

 דלא שמע למילי דאוריתא, קרי ביה, מסיר אזנו משמוע תורה. הלכה לאלא הבישן למד, ולא הקפדן מלמד.פשיטא, לא צריכה, דאפילו במילי דרך ארץ. אמר אבא אליהו זכור לטוב, לעולם אין התורה מתפרשת, אלא ממי שאינו קפדן, ואף אני איני נגלה אלא למי שאינו קפדן; אשרי מי שפגע בו, ומי שישב עמו, שמובטח לו שהוא בן העולם הבא.

1234567891011121314151617181920