אשרי

אשרי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7249 מקורות עבור אשרי. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא לז - שוש אשיש

 אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם לבוש נאה שלבשת נאה לך מכל לבושים הראשונים שלבשת שנאמר [זה הדור בלבושו] (שם /ישעיהו ס"ג/).כחתן יכהן פאר מלמד שמלביש הקדוש ברוך הוא לאפרים משיח צדקנו לבוש שזיוו הולך מסוף העולם ועד סופו, וישראל משתמשין לאורו ואומרים אשרי שעה שבה נברא, אשרי הבטן שממנו יצא, אשרי הדור שעיניו רואות אותו, אשרי עין שחיכתה לו, שמפתח שפתיו ברכה ושלום, ושיחתו נחת רוח, והרהור לבו בטח ושלאנן /ושאנן/, אשרי עין שזכתה בו, שמלל לשונו סליחה ומחילה לישראל, תפלתו ריח ניחוח, תחינתו טהרה וקדושה, אשרי אבותיו שזכו לטוב העולם הגנוזים לנצח.וככלה

172

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא מג - כי פקד ה' את חנה

 יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם (תהלים קמ"ה י"ח וי"ט), קרוב ה' לכל קוראיו יכול לכל, ת"ל לכל אשר יקראוהו באמת. אך טוב לישראל אלהים (שם /תהלים/ ע"ג א') יכול לכל, ת"ל לברי לבב (שם /תהלים ע"ג/). טוב ה' (איכה ג' כ"ה) יכול לכל, ת"ל לנפש תדרשנו (שם /איכה ג'/). אשרי אדם עוז לו בך (תהלים פ"ד ו') יכול לכל, ת"ל מסילות בלבבם (שם /תהלים פ"ד/). רצון יריאיו יעשה למה, שאין הקב"ה מפיר תפילתו ונתן לו מה שמבקשו, זה דוד שכתב בו חבר אני לכל יראוך (שם /תהלים/ קי"ט ס"ג), בשעה שנצטער על בית המקדש כמ"ש זכור ה' לדוד את

173

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא מה - אשרי נשוי פשע

 פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא מה - אשרי נשוי פשעלדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה [אשרי אדם לא יחשב ה' לו עון וגו'] (תהלים ל"ב א' וב').ילמדינו [רבינו] מי שהוא רואה קרי ביום הכיפורים מהו שירחוץ כדרכו ביוה"כ =ביום הכפורים=, כך שנו רבותינו מי שראה קרי ביום הכיפורים רוחץ כדרכו ביום הכיפורים (תוספתא יומא פ"ד), בלבד שילך וירחץ במקום צנוע, שאין לך (חבה) [חביב] לפני המקום מן הצניעות והצנע לכת עם אלהיך (מיכה ו' ח') אף על פי (שהתורה) [שהותרה] לך טהרה (ונידה) ביום הכיפורים, ולמה כן, אלא הכל בשביל טהרתך שביום הכיפורים הקדוש ברוך הוא מטהר את

174

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא מז - אחרי מות

 ובשמך אשא כפי (תהלים שם /ס"ג/ ה'), אמר הקדוש ברוך הוא למשה הואיל ופגעה באהרן מדת הדין ועוד שהוא מודה לי על החסד שעשיתי עמו לך נחמו, ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך (ויקרא ט"ז ב') ואין דבר אלא תנחומים.וידבר ה' אל משה אחרי מות אשרי אדם שנגעו בו ייסורים וכבש (רחמיו) [כעסו] ולא קרא תגר אחר מדת הדין, אלא כיון שבאו ייסורים על איוב אילו כבש כעסו ולא קרא תגר אחר מדת הדין למידה גדולה ומשובחת היה בא, א"ר חנינא בר פפא אילו לא קרא תגר כשם שאומרים עכשיו בתפילה אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב

175

מדרש תנחומא (בובר) פרשת לך לך

 ותאמר שויתי עזר על גבור (שם /תהלים פ"ט כ'/), שעזרו הקב"ה על חמשת המלכים, הרימותי בחור מעם (שם /תהלים פ"ט כ'/), זה אברהם שבחר בו הקב"ה שנאמר אתה הוא ה' האלהים אשר בחרת באברם (נחמיה ט ז), הוי אומר אל תירא אברם.[יט] [אל תירא אברם] זש"ה אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה (משלי כח יד), וכתיב חכם ירא וסר מרע (שם /משלי/ יד טז), מי הוא זה אברהם, וממי היה מתירא, מן שם שהרג את בניו, את כדרלעמר מלך עילם, ושלשת בניו, שנאמר בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם (בראשית י כב), והיה מתירא לומר הרגתי

176

מדרש תנחומא (בובר) פרשת חיי שרה

 יחזקאל כח יג), והפחות שבהן היה של זהב, שכך כתיב וברקת וזהב (שם שם /יחזקאל כ"ח י"ג/), הרי י"ג חופות שנעשו לאדם ולחוה. אמר ר' לוי בשם ר' חמא בר חנינא עיטר הקב"ה לחוה בעשרים וארבעה תכשיטין, ולא עוד אלא שאחז בידה והוליכה אצל אדם. אמר ר' אבין הלוי ברבי אשרי עירוני שכך ראה המלך אוחז בידה ומוליכה לו לבית, שנאמר ויביאה אל האדם (בראשית ב כב), הוי כל ארחות ה' חסד ואמת, הרי תחילת של תורה חסד, ואמצעיתה חסד מנין, שנאמר ותמת דבורה מינקת רבקה (שם /בראשית/ לה ח), כיון שמתה מה כתיב, ויקרא שמו אלון בכות (שם /בראשית

177

מדרש תנחומא (בובר) פרשת מקץ

 ר' יהושע אדם גדול וזקן ויושב בביתו ורואה מה יש במצרים, אמר הכתוב והחכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים וגו' (קהלת ז יט), זה יעקב שהיה יושב ורואה מה יש במצרים, ועשרת בניו היו נכנסין [ויוצאין] ולא היו יודעים.[ח] ד"א וירא יעקב כי יש שבר וגו'. זש"ה אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על ה' אלהיו (תהלים קמו ה), הראה לו הקב"ה שהיה יוסף קיים. ויאמר יעקב לבניו למה תתראו. אמר להם יעקב בבקשה מכם היו מצניעים עצמיכם, שאין קשה מעין הרע, וכן אתה מוצא בלוחות הראשונות, על ידי שניתנו בגדולה נשתברו, שנאמר וכל העם רואים את הקולות (שמות כ טו)

178

מדרש תנחומא (בובר) פרשת ויגש

 מכולם, ובנה עליה מצודים גדולים (קהלת ט יד), אלו הן הן עונות וחטאים, ומצא בה איש מסכן וחכם זה יצר טוב, ומלט הוא את העיר בחכמתו, ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא (שם /קהלת ט' ט"ו/), שאין שומעין ליצר טוב לפי שהוא קטן, ומי ששומע ליצר טוב אשריו, שנאמר אשרי משכיל אל דל וגו' (תהלים מא ב). ד"א עיר קטנה, זה העולם, ואנשים בה מעט, זה דור המבול, ובא אליה מלך גדול, זה מלך מלכי המלכים הקב"ה, ובנה עליה מצודים גדולים, שנאמר והנני משחיתם את הארץ (בראשית ו יג), ומצא בה איש מסכן וחכם, זה נח, ומלט הוא את

179

מדרש תנחומא (בובר) פרשת בשלח

 הגשמים שנים עשר חדש, וכאן כתיב ודלתי שמים פתח, מיכאן שהיה המן יורד בכל יום מזון שני אלפים שנה.[כב] אומות העולם לא היו יכולין לטעום ממנו, שהיה בפיהם כגידין מרין, ומה היו עושים, היו צדין צבי שהיה שותה ממנו, וטועמין ממנו מטעמו של מן, והיו אומרים אשרי (הגוף) [הגוי] שככה לו. אמר ר' יוסי בר חנינא לא כשם שהזקן טועם ממנו התינוקות טועמין אותו, כיצד התינוקות היו טועמין אותו טעם חלב, שנאמר והיה טעמו כטעם לשד השמן (במדבר יא ח), והבחורים היו טועמין בו כדבש, שנאמר וטעמו כצפיחית בדבש (שמות טז לא), והזקנים טועמין בו כלחם, שנאמר הנני ממטיר

180

מדרש תנחומא (בובר) פרשת כי תשא

 ממנו רשות לצאת, אומרים אלו לאלו הרי הוא במשכנו של משה, חמה ולבנה מבקשים ליטול רשות לצאת לעולם הולכים אל האוהל, והיה כל מבקש ה' [יצא אל אהל מועד אשר מחוץ למחנה]. והיה כצאת משה (האהלה) [אל האהל] (שם שם /שמות ל"ג/ ח). היו עומדים על הצדדים ומכבדין אותו ואומרים אשרי יולדתו של משה מה הוא רואה בו, והיה כבוא משה [האוהלה] ירד עמוד הענן (שם שם /שמות ל"ג/ ט), היו יודעין שהשכינה נגלית על משה, וקם כל העם (שם שם /שמות ל"ג/ י). א"ל הקב"ה משה שוב אל המחנה, א"ל איני חוזר, א"ל הקב"ה הוי יודע כי יהושע במשכן,

1234567891011121314151617181920