אשרי

אשרי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7249 מקורות עבור אשרי. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

אסתר רבה (וילנא) פרשה ו

 אסתר רבה (וילנא) פרשה וא (תהלים ק"ו) אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת, נמנו בעליית ר"ט ואמרו איזה הוא שעושה צדקה בכל עת אם תאמר אלו סופרים ומשנים, אינן לא אוכלים ולא שותין ולא ישנים, אלא אלו כותבי תפילין ומזוזות אינן לא אוכלים ולא שותין ולא ישנים, אלא איזהו עושה צדקה בכל עת הוי אומר זה המגדל יתום בתוך ביתו, תימר שאין מתגלגל ערום בלילה אמרו עדיין צריכין אנו למודעי בא ר' אלעזר המודעי ולמד לא דברה תורה אלא מתוך פרוסה שאוכלה בתוך ביתו, ד"א אשרי שומרי משפט זה מרדכי, עושה צדקה בכל עת שגדל יתומה בתוך ביתו,

152

איכה רבה (וילנא) פרשה ב

 עיירות היו וקטנה שבהן זו בית שמש הה"ד (ש"א =שמואל א'= ו') ויך באנשי בית שמש וגו', וכדון אפילו מאה קני לית בה, א"ר יוחנן משמרתה היתה קטנה במשמרות והיתה מוציאה שמונים אלף פרחים, כמה פולמסאות עשה אדריאנוס תרין אמוראין, חד אמר חמשים ושתים וחד אמר חמשים וארבעה, א"ר יוחנן אשרי מי שראה במפלתה של תרמוד למה שהיתה שותפת בשתי חורבנות, ר' יודן אמר בחורבן ראשון העמידה שמונים אלף קשתין ובשני העמידה ארבעים אלף קשתין, רבי הונא אמר בחורבן אחרון הם כראשון.ה הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, ר' יודן אמר כל בירה ובירה שהיתה בירושלים לא היתה ראויה להכבש

153

איכה רבה (וילנא) פרשה ג

 מיחד אותו שתי פעמים בכל יום ואומר (דברים ו') שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.ט טוב ה' לקויו, יכול לכל תלמוד לומר לנפש תדרשנו, ודכוותיה (תהלים ע"ג) אך טוב לישראל אלהים יכול לכל ת"ל לברי לבב, אלו שלבם ברור עליהם שאין בידן עון, ודכוותיה (שם /תהלים/ פ"ד) אשרי אדם עוז לו בך יכול לכל ת"ל מסלות בלבבם, אלו דשבילי אוריתא כבושין בלבהון, ודכוותיה (שם /תהלים/ קכ"ה) הטיבה ה' לטובים, יכול לכל ת"ל ולישרים בלבותם, ודכוותיה (שם /תהלים/ קמ"ה) קרוב ה' לכל קוראיו, יכול לכל ת"ל לכל אשר יקראוהו באמת, ודכוותיה (מיכה ז') מי אל כמוך נושא עון ועובר על

154

איכה רבה (בובר) פרשה ב

 בספר מלחמות ה' (במדבר כא יד).ר' חנן אמר שמונים חנויות של מוכרי שידה של מתכת היו בשיחין, א"ר ינאי שידה לא נראית בימינו. כמה פולמסיאות עשה אדריאנוס בארץ ישראל, פליגו בה תרין אמוראין, חד אמר חמשים ושתים וחד אמר חמשים וארבע.ד"א מפני קשת דרוכה. אשרי אדם שזוכה לראות במפלתה של תרמוד, למה שהעמידה קשטים לחרבן ביה"מ =בית המקדש=, וכמה קשטין העמידה, ר' יודן ור' חנייא, ר' יודן אמר שמונים אלף קשטין העמידה לחרבן בית ראשון, ושמונים אלף קשטין לחרבן בית שני, ר' חנייא אמר מ' אלף לבית ראשון, ומ' אלף לחרבן בית שני.הרס בעברתו מבצרי בת יהודה

155

איכה רבה (בובר) פרשה ג

 איכה שם /ג/). ודכוותיה אך טוב לישראל אלהים (תהלים עג א). יכול לכל, ת"ל לברי לבב (שם /תהלים ע"ג/), לאותן שלבן ברור עליהן שאין בידן לא חטא ולא עון. ודכוותיה טוב ה' למעוז ביום צרה (נחום א ז). יכול לכל, ת"ל ויודע (לחוסי) [חוסי] בו (שם /נחום א' ז'/). ודכוותיה אשרי אדם עוז לו בך (תהלים פד ו). יכול לכל, ת"ל מסילות בלבבם (שם /תהלים פ"ד ו'/), אילין דשבילייא דאורייתא תדירין בלביהון. ודכוותיה הטיבה ה' לטובים (תהלים קכה ד). יכול לכל, ת"ל ולישרים בלבותם (שם /תהלים קכ"ה/). ודכוותיה קרוב ה' לכל קוראיו (תהלים קמה יח), יכול לכל, ת"ל לכל אשר

156

קהלת רבה (וילנא) פרשה א

 דורו הניח הקב"ה את כל בריותיו ולא השרה שכינתו אלא על הדין קטיע, לישנא פסילוסא, קהלת, למה נקרא שמו קהלת שהיו דבריו נאמרין בהקהל, על שם שאמר (מלכים א' ח') אז יקהל שלמה, ר' אחא בשם ר' הונא משמר נכנס משמר יוצא, לשמוע חכמת שלמה, והוא שמלכת שבא אמרה לו אשרי אנשיך ואשרי עבדיך אלה, וכתיב (שם /מלכים א'/ ה') ויבואו מכל העמים לשמוע את חכמת שלמה, שלש שמות נקרא לו, ידידיה, קהלת, שלמה, ר' יהושע אומר שבעה, אגור, יקה, למואל, איתיאל, אמר שמואל עיקר אותנטייא שלהם ידידיה קהלת שלמה, מודה ר' שמואל באילין ארבעה אלא שנתכנה בהן שלמה ושנתנו

157

קהלת רבה (וילנא) פרשה ז

 שמא בצל אל היית יושב וידעת בתחלה (שמות כ"ה) ועשו ארון ואחר כך ואת המשכן תעשה הוי טובה חכמה עם נחלה, טובה חכמה של בצלאל עם נחלה שהנחיל ארון לישראל, ד"א טובה חכמה של יהושע עם נחלה שהנחיל את הארץ, ויותר לרואי השמש, ד"א טובה חכמה שיש עמה זכות אבות, אשרי שזכות אבותיו עומדת ומאירה לו, ר' אחא בשם ר' תנחום למד אדם ולימד ושמר ועשה והיתה ספיקא בידו להחזיק ולא החזיק, הרי הוא בכלל ארור אשר לא יקים את דברי תורה הזאת, למד ולא לימד, לא שמר ולא עשה ולא היתה ספיקא בידו להחזיק והחזיק הרי הוא בכלל ברוך

158

קהלת רבה (וילנא) פרשה ט

 שנה, וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים, כמנון ועקמון, ומצא בה איש מסכן וחכם, זה יצר טוב, למה קורא אותו מסכן שאינו מצוי בכל הבריות, ואין רובן של בריות נשמעין לו, ומלט הוא את העיר בחכמתו, שכל השומע ליצר טוב נמלט, אמר דוד טוביה למאן דשמע ליה הה"ד (תהלים מ"א) אשרי משכיל אל דל, ואדם לא זכר, אמר הקב"ה אתון לא אדכרתוניה אנא מדכר ליה (יחזקאל ל"ו) והסירותי את לב האבן מבשרכם וגו'.א [ט"ז] ואמרתי אני טובה חכמה מגבורה וחכמת המסכן בזויה, אמר ר' יוחנן וכי חכמתו של ר' עקיבא שהיה מסכן בזויה היתה, אלא זה זקן שהוא יושב

159

קהלת רבה (וילנא) פרשה יא

 עמדו ומלאו כל ארץ ישראל תורה, ר' נתן [נ"א כהן] פתר קרייא באשה אם לקחת אשה בנערותך לקח בזקנותך למה אינך יודע איזה בנים מתקיימין לך אם של נערותך אם של זקנותך אם שניהם כאחד טובים.א [ז] ומתוק האור וטוב לעינים, מתוק אורה של תורה וטוב לעינים אשרי שתלמודו מאיר לו כשמש, ר' אחא אומר מתוק אור העולם הבא אשרי שיזכה לראות האור ההוא שנאמר (ישעיה ל') והיה אור הלבנה כאור החמה וגו'.א [ח] כי אם שנים הרבה, ישמח בשמחת התורה, ויזכר את ימי החשך אלו ימי הרעה, כי הרבה יהיו, תורה שאדם למד בעוה"ז הבל היא לפני

160

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה א

 סימן א[א] דברי קהלת בן דוד וגו'. שלשה נביאים נתנבאו דברי קינטורין ותלו נביאותן בעצמן, דברי עמוס, דברי ירמיהו, דברי קהלת. ולמה לא נאמר דברי שלמה, אלא על ידי (איסורין) [שאמריו] תלויין בהקהל. אמר רב הונא בשם ר' אחא משמר זה נכנס, ומשמר זה יוצא לשמוע חכמתו, [שנאמר] (אשרי עבדיך אשרי אנשיך) [אשרי אנשיך אשרי עבדיך וגו'] (מ"א =מלכים א'= י' ח'). א"ר יצחק על שם אז יקהל [שלמה] (שם /מלכים א'/ ח' א'), נקרא קהלת. בן דוד. מלך בן מלך, נביא בן נביא, חכם בן חכם, אבגינוס בן אבגינוס. א"ר אחא ב"ר חלבו אשרי אדם שיש לו יתד

1234567891011121314151617181920