אשרי

אשרי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7249 מקורות עבור אשרי. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

ויקרא רבה (וילנא) פרשת שמיני פרשה יג

 בלילה אחד ולזו בלילה אחד, למה ר' יוחנן ורשב"ל ר"י אמר ששקולה כנגד שלשתן רשב"ל אמר יתירה מתיב ר"י לרשב"ל (יחזקאל כא) בן אדם הנבא והך כף אל כף דא מה עבד לה רשב"ל (שם /יחזקאל כ"א/) ותכפל, משה ראה את המלכיות בעיסוקן את הגמל זו בבל שנאמר (תהלים קלז) אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו, את השפן זו מדי, רבנן ור' יהודה ברבי סימון רבנן אמרי מה השפן הזה יש בו סימני טומאה וסימני טהרה כך היתה מלכות מדי מעמדת צדיק ורשע אמר רבי יהודה ברבי סימון דריוש האחרון בנה של אסתר היה טהור מאמו וטמא מאביו ואת

122

ויקרא רבה (וילנא) פרשת מצורע פרשה יז

 ויקרא רבה (וילנא) פרשת מצורע פרשה יזא [יד, לד] כי תבואו אל ארץ כנען ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, הדא הוא דכתיב (תהלים עג) אך טוב לישראל אלהים לברי לבב יכול לכל ת"ל לברי לבב אלו שלבן ברי במצות (שם /תהלים/ פד) אשרי אדם עוז לו בך יכול לכל ת"ל מסלות בלבבם אלו דשבילין דאורייתא כבישין בלבהון (שם /תהלים/ קכה) הטיבה ה' לטובים יכול לכל תלמוד לומר ולישרים בלבותם (נחום א) טוב ה' למעוז ביום צרה יכול לכל ת"ל ויודע חוסי בו (איכה ג) טוב ה' לקוויו יכול לכל ת"ל לנפש תדרשנו (תהלים קמה) קרוב ה' לכל קוראיו

123

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אחרי מות פרשה כא

 להגדה להגדה ר' אלעזר בשם ר' יהושע בן לוי אמר עמוד ברזל משנה.ו ר' יודן פתר קריא בכהן גדול בכניסתו לבית קדשי הקדשים חבילות חבילות של מצות יש בידו בזכות התורה (דברים ד) וזאת התורה בזכות מילה (בראשית יז) זאת בריתי בזכות שבת (שם /ישעיהו/ נו) אשרי אנוש יעשה זאת בזכות ירושלים (יחזקאל ה) זאת ירושלים בזכות שבטים (בראשית מט) וזאת אשר דבר להם אביהם בזכות יהודה (דברים לג) וזאת ליהודה בזכות ישראל (שיר /שיר השירים/ ז) זאת קומתך בזכות תרומה (שמות כה) וזאת התרומה בזכות המעשרות (מלאכי ג) ובחנוני נא בזאת בזכות קרבנות בזאת יבא אהרן.ז מה

124

ויקרא רבה (וילנא) פרשת קדושים פרשה כה

 בידו להחזיק והחזיק ולא למחות ומיחה הרי זה בכלל ברוך.ב ר' הונא ור' ירמיה אמרו בשם ר' חייא בר אבא עתיד הקדוש ב"ה לעשות צל וחופות לבעלי המצות אצל בני תורה בגן עדן ואית ליה ג' קריין חדא כי בצל החכמה בצל הכסף, ב' (ישעיה נו) אשרי אנוש יעשה זאת והדין עץ חיים היא למחזיקים בה שמעון אחי עזריה אמר משמו והלא שמעון היה גדול מעזריה אלא ע"י שהיה עזריה עוסק בפרקמטיא ונותן בפיו של שמעון לפיכך נקרא הלכה על שמו, ודכוותה (דברים לג) ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך ולא יששכר גדול היה מזבולן אלא ע"י שהיה

125

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כט

 כסא דין בדין הוא עולה מאי טעם עלה אלהים בתרועה ובשעה שישראל נוטלין את שופריהן ותוקעין לפני הקב"ה עומד מכסא הדין ויושב בכסא רחמים דכתיב ה' בקול שופר ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם והופך עליהם מדת הדין לרחמים אימתי בחדש השביעי.ד ר' יהושע פתח (תהלים פט) אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון ר' אבהו פתר קרא בחמשה זקנים שהם נכנסים לעבר את השנה מה הקב"ה עושה מניח סנקליטיא שלו מלמעלן ויורד ומצמצם שכינתו ביניהם מלמטן מה"ש אומרים הא תקיף הא תקיף הא אלהא הא אלהא מי שכתוב בו (שם /תהלים פ"ט/) אל נערץ בסוד קדושים רבה מניח

126

ויקרא רבה (וילנא) פרשת בהר פרשה לד

 ויקרא רבה (וילנא) פרשת בהר פרשה לדא [כה, לה] וכי ימוך אחיך, הה"ד (תהלים מא) אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה' אבא בר ירמיה בשם רבי מאיר אמר זה שממליך יצר טוב על יצר הרע איסי אמר זה שנותן פרוטה לעני רבי יוחנן אמר זה שקובר מת מצוה רבנן אמרי זה שמבריח עצמו מן העריצים רב הונא אמר זה שמבקר את החולה דאמר רב הונא כל מי שמבקר את החולה פוחתים לו אחד מששים בחוליו אותיביה לרב הונא אם כן יעלו ששים וירד עמהם לשוק אמר להם ששים ובלבד שיהו אוהבין אותו כנפשו אעפ"כ מרויחין לו, על

127

ויקרא רבה (וילנא) פרשת בחקותי פרשה לה

 על הפרנסה השיבו דכתיב (שם /בראשית/ כח) כי לא אעזבך ואין לשון עזיבה האמורה כאן אלא לשון פרנסה כד"א (תהלים לז) נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם, ד"א אע"פ שזרעו ובניו הם מבקשים לחם לא ראיתי לאותו צדיק אביהם נעזב מיראתו של הקב"ה, א"ר הושעיא אשרי ילוד אשה שכך שומע מפי בוראו א"ר חנינא בר פפא אשרי ואשריכם כשנתקיימו כל התנאין הללו שהתניתי עמכם א"ר אחא אף לבניו אמר כן שנאמר ועתה בנים שמעו לי אשרי ואשריכם לכשתקיימו כל התנאים הללו שהתניתי עמכם אימתי כשתשמרו את תורתי שנאמר אם בחקותי תלכו.ג אמר ר' אלעזר

128

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה ב

 שכת' בתורה, שנאמר כבד את אביך וגו' (שמות כ, יב), לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה (שם /שמות כ'/ יב), לא תחמוד (שם /שמות כ'/ יד). עד שלא נתנה תורה להם והם עשו אותה מאליהן, לפי' אהבם הקב"ה אהבה גמורה והשוה את שמם לשמו הגדול. עליהם הוא אומר אשרי תמימי דרך וגו' (תהלים קיט, א), ואמ' הצור תמים פעלו (דברים לב, ד), ואמ' האל תמים דרכו (תהלים יח, לא).[יא] ושחט את בן הבקר וגו' (ויקרא א, ה), ובאיל הוא אומר צפונה לפני י"י (שם /ויקרא א'/ יא). אמרו בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי

129

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה ג

 תלמידי חכמים, אפי' מת עליו או נהרג עליו הרי הוא בשמחה לעולם. לכך נאמר על כן עלמות אהבוך. מרחשת עמוקה מעשיה רוחשין כיצד, יש בו באדם תורה יהיה נזהר שלא יבא לידי עון וחטא. אמ' לו הקב"ה בני ברוך אתה ותהיה לך קורת רוח בעולם ויטמנו דברי תורה בפיך לעולם. אשרי אדם שיש בו דברי תורה ושמורים בידו ויודע להשיב בהן תשובה שלימה במקומה. עליו הכתוב אומר מים עמוקים עצה בלב איש (משלי כ, ה). ואומר ממעמקים קראתיך י"י (תהלים קל, א). ואומר תפלה לעני כי יעטף (שם /תהלים/ קב, א).

130

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת שמיני פרשה יג

 בן לקיש אמ' יתירא. מותיב ר' יוחנן לר' שמעון בן לקיש בן אדם הנבא והך כף אל כף (יחזקאל כא, יט), דא מה עביד לה ר' שמעון בן לקיש, עביד לה ותכפל. משה ראה את המלכיות בעיסוקן. את הגמל ואת הארנבת ואת השפן (דברים יד, ז). את הגמל, זו בבל, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו (תהלים קלז, ח). את השפן, זו מדי. רבנין ור' יהודה בר' סימון. רבנין אמ' מה השפן הזה יש בו סימני טומאה וסימני טהרה כך היתה מלכות מדי מעמדת צדיק ורשע. אמ' ר' יהודה בר' סימון דריוש האחרון בנה שלאסתר היה טהור מאמו וטמא

1234567891011121314151617181920