אשרי

אשרי מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 7249 מקורות עבור אשרי. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה טו

 שם /תהלים/ קו) ויוליכם בתהומות (שמות יג) וה' הולך לפניהם יומם הכל בזכות אברהם שנא' (תהלים קה) כי זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו ויוציא עמו בששון, ויתן להם ארצות גוים למה בעבור ישמרו חקיו ותורותיו ינצורו.יא ד"א החדש הזה לכם הה"ד (שם /תהלים/ לג) אשרי הגוי אשר ה' אלהיו, משבחר הקב"ה בעולמו קבע בו ראשי חדשים ושנים, וכשבחר ביעקב ובניו קבע בו ר"ח של גאולה שבו נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידין ליגאל שנאמר (מיכה ז) כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות, ובו נולד יצחק ובו נעקד, ובו קבל יעקב את הברכות ובו רמז להם לישראל שהוא ראש

112

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כה

 ברוב הימים תמצאנו, ר' חנין אמר בשעה שקרא הקב"ה לאברהם ענה לו ויאמר הנני, א"ל הקב"ה חייך (בו) [באותו] לשון אני משלם שכר לבניך שנא' הנני ממטיר לכם לחם מן השמי', ועליו הכ"א =הכתוב אומר= (משלי כ) מתהלך בתומו צדיק, זה אברהם דכתיב ביה (בראשית יז) התהלך לפני והיה תמים, אשרי בניו אחריו אתה מוצא כל מה שעשה אברהם אבינו למה"ש =למלאכי השרת= בעצמו עשה הקב"ה לבניו במדבר, הוא אמר (שם /בראשית/ יח) יוקח נא מעט מים ע"י שליח והקב"ה נתן מים ע"י שליח, מנין שנא' (שמות יז) הנני עומד לפניך שם על הצור, הוא אמר ורחצו רגליכם ופרע להם

113

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה ל

 המשפטים הה"ד (תהלים עב) לשלמה אלהים משפטיך למלך תן וגו' ידין עמך בצדק, ר' אומר כשם שהזהיר הקב"ה על הדברות כך הזהיר על הדין, למה שבו העולם תלוי שנאמר (משלי כט) מלך במשפט יעמיד ארץ, ובו ציון נבנית שנאמר (ישעיה א) ציון במשפט תפדה, ובו צדיקים מתגדלין, שנאמר (תהלים קו) אשרי שומרי משפט, אתה מוצא משפטים הרבה יש בענין הזה, לפי שאמר הקדוש ברוך הוא (שמות כ) אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, מהו אומר על עבד עברי כי תקנה עבד עברי, אמר הקב"ה כשם שבראתי את העולם לו' ימים ונחתי בשביעי, כך יעשה עמך ו' שנים

114

שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא

 זרע זרעך וגו', משל לאחד שהיה לו עסק לפני המלך והיו לו סניגורין מפייסין עליו, כך אדם עושה מצות והוא בן תורה וגומל חסדים והשטן עומד ומקטרג וסניגורין עומדין כנגדו מלמדין זכות שנאמר (משלי יח) מתן אדם ירחיב לו, מה שהוא עושה עם העניים מסייעין אותו לכך נאמר (תהלים מא) אשרי משכיל אל דל.ג ד"א אם כסף תלוה את עמי, הה"ד (קהלת ה) יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עושר שמור לבעליו לרעתו ואבד העושר ההוא בענין רע, אשרי אדם שהוא עומד בנסיונו שאין בריה שאין הקב"ה מנסה אותה, העשיר מנסהו אם תהא ידו פתוחה לעניים, ומנסה העני אם

115

שמות רבה (וילנא) פרשת תצוה פרשה לז

 בקש לעשות סטרטיגוס לא' והודיע לו א"ל אחיך הוא כך עשה הקב"ה למשה קומיס (במדבר יב) לא כן עבדי משה, עשאו רפוסא שנאמר (שמות יח) וישב משה לשפוט את העם, בקש לעשות כ"ג הודיע לו א"ל אהרן אחיך הוא.ג ד"א ואתה הקרב אליך הה"ד (תהלים סה) אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, א"ר יצחק משל לאוהבו של מלך שתיגרו ועשאו פרוטיקאטור שלא יהא זז מפלטין ואוכל מותריו של מלך, כך אהרן היה שוה לכל ישראל ועשאו הקב"ה כ"ג וא"ל (ויקרא כא) ומן המקדש לא יצא, ואכל מותריו של הקב"ה שנא' והנותרת מן המנחה.ד ד"א ואתה הקרב אליך הה"ד (תהלים

116

שמות רבה (וילנא) פרשת כי תשא פרשה מה

 משה בשעה שעשו ישראל אותו מעשה נטל את האהל ויצא, לכך נאמר ומשה יקח את האהל.ד [לג, ח] והיה כצאת משה אל האהל יקומו כל העם, עומדין מכאן ומכאן ומכבדין אותו, שנאמר (שמות לג) ונצבו איש פתח אהלו, והביטו אחרי משה, מה היו אומרים א"ר יצחק אשרי יולדתו מה רואה בו, והיה כבוא משה האהלה כיון שהיו ישראל רואין עמוד הענן היו יודעין שהשכינה נגלית על משה, וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהלו, אמר לו הקב"ה שוב אל המחנה א"ל איני חוזר א"ל אם אין אתה חוזר הרי יהושע הוי יודע שהוא באהל, משל למטרונה שכעסה על בת

117

שמות רבה (וילנא) פרשת פקודי פרשה נא

 עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא, ולמה אמר להם משה בואו ונעסוק במשכן ונחשב לפניכם, אלא ששמע משה ליצני ישראל מדברים מאחריו, שנאמר (שמות לג) והיה כבוא משה האהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האהל ודבר עם משה (שם /שמות ל"ג/) והביטו אחרי משה, ומה היו אומרים ר' יוחנן אמר אשרי יולדתו של זה ומה הוא רואה בו כל ימיו הקב"ה מדבר עמו כל ימיו הוא מושלם להקב"ה, זהו והביטו אחרי משה, ר' חמא אמר היו אומרים חמי קדל דבריה דעמרם וחבירו אומר לו אדם ששלט על מלאכת המשכן אין אתה מבקש שיהא עשיר, כששמע משה כך א"ל משה חייכם

118

שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה א

 הוא לתרבות רעה, לפיכך כתיב: ואתו ילדה אחרי אבשלום. ואהבו שחרו מוסר (משלי יג) - זה הקב"ה, על שאהב את ישראל, שנאמר: אהבתי אתכם אמר ה' (מלאכי א), הוא מרדם בייסורין. את מוצא: שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, ולא נתן אותם להם אלא על - ידי ייסורין, ואלו הן: תורה - דכתיב: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו (תהלים צד), וארץ ישראל - דכתיב: וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו [ה' אלהיך מיסרך] (דברים ח), וכתיב בתריה: כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה (שם /דברים ח/). העולם הבא - דכתיב: כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר

119

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ב

 אל אשת אחיך וגו', יוסף קיים מה שכתוב בתורה שנאמר (שמות כ) כבד את אביך וגו', לא תרצח לא תנאף לא תגנוב לא תענה לא תחמוד, עד שלא נתנה תורה להם והם עשו אותה מאליהן לפיכך אהבם הקב"ה אהבה גמורה והשוה את שמם לשמו הגדול עליהם הוא אומר (תהלים קיט) אשרי תמימי דרך וגו', ואמר (דברים לב) הצור תמים פעלו ואמר (תהלים יח) האל תמים דרכו.יא [א, ה] ושחט את בן הבקר וגו', ובאיל הוא אומר צפונה לפני ה' אמרו בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו התקין הקב"ה ב' כבשים אחד של שחרית ואחד של ערבית וכל כך

120

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה ג

 הלכות ואגדות ושמש ת"ח אפילו מת עליו או נהרג עליו הרי הוא בשמחה לעולם לכך נאמר על כן עלמות אהבוך, מרחשת עמוקה מעשיה רוחשין, כיצד יש בו באדם תורה יהיה נזהר שלא יבא לידי עון וחטא אמר לו הקב"ה ברוך אתה ותהיה לך קורת רוח ויטמנו דברי תורה בפיך לעולם אשרי אדם שיש בו דברי תורה ושמורים בידו ויודע להשיב בהן תשובה שלימה במקומה עליו הכתוב אומר (משלי כ) מים עמוקים עצה בלב איש ואומר (תהלים קל) ממעמקים קראתיך ה', ואומר (שם /תהלים/ קב) תפלה לעני כי יעטוף ברוך מי שאמר והיה העולם אמן אמן אמן.

1234567891011121314151617181920