אשל

אשל מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3253 מקורות עבור אשל. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

בראשית פרשת וירא פרק כא

 וַיֹּאמֶר כִּי אֶת שֶׁבַע כְּבָשֹׂת תִּקַּח מִיָּדִי בַּעֲבוּר תִּהְיֶה לִּי לְעֵדָה כִּי חָפַרְתִּי אֶת הַבְּאֵר הַזֹּאת:(לא) עַל כֵּן קָרָא לַמָּקוֹם הַהוּא בְּאֵר שָׁבַע כִּי שָׁם נִשְׁבְּעוּ שְׁנֵיהֶם:(לב) וַיִּכְרְתוּ בְרִית בִּבְאֵר שָׁבַע וַיָּקָם אֲבִימֶלֶךְ וּפִיכֹל שַׂר צְבָאוֹ וַיָּשֻׁבוּ אֶל אֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים:(לג) וַיִּטַּע אֶשֶׁל בִּבְאֵר שָׁבַע וַיִּקְרָא שָׁם בְּשֵׁם יְקֹוָק אֵל עוֹלָם:(לד) וַיָּגָר אַבְרָהָם בְּאֶרֶץ פְּלִשְׁתִּים יָמִים רַבִּים: פ

2

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ז

 חטין את שאין דרכו לאכול בשר האכילהו בשר ואת שאין דרכו לשתות יין השקהו יין. ולא עוד אלא עמד ובנה פלטרין גדולים על הדרכים והניח [שם] מאכל ומשקה וכל הבא ונכנס אכל ושתה וברך לשמים לפיכך נעשית לו נחת רוח. וכל שהפה שואל מצוי בתוך ביתו של אברהם שנאמר ויטע אשל בבאר שבע (בראשית כ"א ל"ג): למוד בני ביתך ענוה שבזמן שאדם ענוותן ובני ביתו ענוותנין כשבא עני ועמד על פתחו של בעל הבית ואמר להם אביכם יש בכאן ואמרו לו הן בוא והכנס עד שלא נכנס ושולחן היה ערוך לפניו נכנס ואכל ושתה וברך לשם שמים נעשית לו נחת

3

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן הוספה ב לנוסחא א פרק ט

 מאכילו חטים. ואת שאין דרכו לאכל בשר מאכילו בשר. ואת שאין דרכו לשתות יין משקהו יין. ולא עוד אלא בנה בלטורין על הדרכים והניח בן מאכל ומשתה כל הבא נכנס ואכל ושתה וברך לשם שמים ונעשית לו נחת רוח גדולה כל הבא ושא' למצוי בתוך ביתו של אברהם שנ' ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה' אל עולם: מה היה תחילתו של איוב מלמד שהעיד עליו הקב"ה בעצמו איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע, מלמד שבנה פלטורין על הדרכים ועשה להן ד' פתחים כל עובר ושב נכנס אוכל ושותה ומברך לשם שמים נסתכל בו סטן ונתקנא בו. הלך

4

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מסכתא דויהי פרשה ב

 נוסע מגיד שנעשו כולן תורמיות תורמיות כאיש אחד מכאן למדה המלכות להיות מנהגת תורמיות תורמיות: וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה', מיד תפסו להם אומנות אבותם אומנות אברהם יצחק ויעקב. באברהם הוא אומר בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח ויקרא בשם ה' (בראשית יב ח) ויטע אשל בבאר שבע וגו' (שם /בראשית/ כא לג), ביצחק הוא אומר ויצחק בא מבוא באר לחי רואי (שם /בראשית/ כד סב) וכתיב ויצא יצחק לשוח בשדה (שם /בראשית כד/ סג) אין שיחה אלא תפלה שנ' ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי (תלים /תהלים/ נה יח) וכתיב אשפוך לפניו שיחי צרתי

5

ספרי זוטא פרק לא

 פסוק כג(כג). כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר, את שדרכו להבליע באור יבליע באור זו האסכלה והשפוד: וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים, כלים שהן מחוסרין הגעלה אלו הדודים. וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים כלים שהם מחוסרים שטיפה אלו הקיתונות והדוליות והסיטליות. וכל אשל"י באש ת"ב כלים שאינם עשוים לקבלה אלו הפשוטים אלו הסכינים והסיפים והרמחים. וכל אשל"י בת"ב כלים שאינם עשוים למלאכה אבל עשוים לנואי אלו קטליות ונזמים וטבעות ונזמי האף כשאמר דבר ריבה כלים תלוים בשמותיהם ומשמשין בשמות אחירין כן שלפני המטה וקלה ומנורה דבר וכל דבר ריבה כלים תלוים בשמות אחרין

6

ספרי דברים פרשת דברים פיסקא ח

 כמות שהיא חזר ונטעה כרם ואמר מה בידי לא נתנה לי אלא כמות שהיא כך כשנתן הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו את הארץ לא נתנה לו אלא כמות שהיא שנאמר +בראש' יג יז+ קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה, עמד אברהם והשביחה שנאמר +שם /בראשית/ כא לג+ ויטע אשל בבאר שבע, עמד יצחק והשביחה שנאמר +שם /בראשית/ כו יב+ ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים, עמד יעקב והשביחה שנאמר +שם /בראשית/ לג יט+ ויקן את חלקת השדה. לתת להם, אלו באי הארץ, ולזרעם, אלו בניהם, אחריהם, אלו שכבשו דוד וירבעם וכן הוא אומר +מ"ב יד

7

מדרש תנאים לדברים פרק א

 נתנה לי אלא כמות שהיא [חזר ונטעה כרם אמר] מה בידי שלא נתנה לי אלא כמות שהיא כך הקב"ה כשנתן את הארץ לאברהם אבינו מתנה נתנה לו כמות שהיא שנ' (בראשית י"ג י"ז) קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך את': עמד אברהם אבינו [והשביחה] שנ' (שם כ"א ל"ג) ויטע אשל יצחק [והשביחה שנ'] (שם כ"ו י"ב) ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההיא מאה שערים עמד יעקב אבינו והשביחה שנ' (שם ל"ג י"ט) וייקן את חלקת השדה: לתת להם אלו עולי מצרים: ולזרעם אלו באי הארץ: אחריהם מה שכיבש דוד וירבעם בן יואש שנ' (מלכי' ב' י"ד כ"ה) הוא

8

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נד

 אף בניך כיון שהבאר רואה אותן מיד יהא עולה, הה"ד (במדבר כא) אז ישיר ישראל את השירה הזאת וגו', אמר להם ר' יצחק בר חקורה עוד מן אתרה לית היא חסירה, בעבור היתה לי לעדה אין כתיב כאן אלא בעבור תהיה לי לעדה.ו [כא, לג] ויטע אשל בבאר שבע וגו', רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה אמר אשל פרדס, שאל מה תשאל תאנים וענבים ורמונים, ר' נחמיה אמר אשל פונדיק שאל מה תשאל, עיגולא, קופר, חמר, ביעין, רבי עזריה בשם ר' יהודה בר סימון אשל סנהדרין, היך מה דאת אמר (שמואל א כב) ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה,

9

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נד

 כיון שראו המים צאנו שלאבינו אברהם מיד עלו, אמר לו הקב"ה סימן לבניך שתהא הבאר עולה להן הה"ד עלי באר ענו לה (במדבר כא יז), אמר ר' יצחק בר חקורה עוד מן אתרה לית היא חסרה בעבור היתה לי לעדה אין כת' אלא תהיה לי לעדה.(לג) [ויטע אשל] וגו' ר' יודה אמר אשל פרדס שאל מה תשאל תאנים וענבים ורימונים, ר' נחמיה א' אשל פונדוק שאל מה תשאל קופד חמר ביעין, ר' עזריה בשם ר' יודה אשל סנהדרין היך דאת אמר ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה (ש"א =שמואל א'= כב ו), על דעתיה דר' נחמיה דאמר פונדוק אברהם

10

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א

 שיעקב אבינו מסב במטתו נצנצה בו רוח הקדש ואמר לבניו והיה אלהים עמכם, אמר להם עתיד הוא להשרות שכינתו ביניכם, אמר רב נחמן כתיב (שם /בראשית/ מ"ו) ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע, להיכן הלך, הלך לקוץ ארזים שנטע אברהם אבינו בבאר שבע שנא' (שם /בראשית/ כ"א) ויטע אשל בבאר שבע, אמר רבי לוי כתיב (שמות כ"ו) והבריח התיכון בתוך הקרשים, הבריח שלשים ושתים אמה היה ומהיכן היתה נמצאת בידם לשעה, מלמד שהיו מוצנעים עמהם מימות יעקב אבינו הה"ד (שמות ל"ה) וכל איש אשר נמצא אתו עצי שטים, אשר נמצא עצי שטים אין כתיב כאן אלא אשר נמצא

1234567891011121314151617181920