ארץ יהודה הלכות אבל פרק ב

ארץ יהודה הלכות אבל פרק ב

  

הלכה א
[א] ומדבריהם שיתאבל האיש על אשתו וכו'. הקשה מרן בכ"מ דהא נ"ל מלשארו והוי דאורייתא וכ"כ רבינו לקמן בפ' זה אשתו של כהן מתטמא לה והיינו ודאי מדאורייתא וכו' עיי"ש באורך ודבריו תמוהים שהרי רבינו לקמן מסיים בה ואינו מטמא לה אלא מדברי סופרים כדברי רבינו כאן והרא"ם ז"ל הביא שתי הלשונות והקשה עליהם כדהקשה מרן עיי"ש. ויש לדחוק בכוונת מרן שלפי קושיתו הוא מבין בכוונת רבינו לקמן שמ"ש אשתו של כהן מטמא לה היינו בגדולה ומה שסיים ואינו מטמא לה אלא מד"ס הוא בקטנה ולכן נתן טעם שם שעשאוה כמת מצוה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.