ארון

ארון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4143 מקורות עבור ארון. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת משפטים - תרומה פרק כה

 סימן ח[ח] ועשו לי מקדש. בעולם הזה: ושכנתי בתוכם. לעולם הבא, אשרי העם שככה לו:סימן ט[ט] ככל אשר אני מראה אותך. מלמד שהראה הקב"ה למשה כל צורת הכלים בדמות אש, וראייה וכן תעשו:סימן י[י] ועשו ארון עצי שטים. מפני שקדושתו יתירה משאר הכלים, לפיכך הזכירו בראשונה: עצי שטים. ש' שלום ט' טובה י' ישועה מ' מחילה:סימן יא[יא] ועשית עליו זר זהב. עליון הוא כתר תורה מכתר כהונה ומכתר מלכות שאין בהם תורה, ונאמר בארון וצפית אתו זהב טהור, מכאן שצריך תלמיד חכם להיות תוכו כברו, שלא יהיה אחת בלב ואחת בפה: ואמר ויצקת

192

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת ויקהל פרק לה

 ואחר כך כל הכלים. ועשה שני ארונות, אחד שהיה יוצא למלחמה והיו בו שברי לוחות, ואחד שהיה עמהם במחנה והיה בו ספר תורה, שנאמר וארון ברית ה' נוסע לפניהם (במדבר י' ל"ג), וארון הברית לא יצא לעולם למלחמה, אלא בימי חפני ופנחס, שנאמר וישלח העם שילה (ויקחו) [וישאו] משם [את] ארון ברית ה' (ש"א ד' ד'), והיה בו לוחות שנים, וספר תורה מצדו, שנא' אין בארון רק שני לוחות (אבנים) [האבנים] (מ"א ח' ט'), ארון שעשה בצלאל כמין שלש תיבות, שתים של זהב, ואמצעי של עץ, נתן של עץ לתוך של זהב, ושל זהב לתוך של עץ, וחיפה שפתו זהב,

193

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת פקודי פרק לח

 והארץ בהבראם, אל תקרי בהבראם אלא אברהם, כי (המלות) [האותיות] הפוכות. מה תקנתו של עולם, שנים עשר חדשים, ושנים עשר מזלות, וכנגדן שנים עשר שבטים, ועשינו לך משכן כנגד מעשה בראשית, ביום הראשון בראת שמים, שנאמר וימתחם כאהל לשבת, (ישעיה מ' כ"ב) וביום הראשון בראת ארץ, אף אנו עשינו לך ארון שיש בו שני לוחות האבן שהם כנגד בריאת השמים והארץ. ביום השני בראת את הרקיע חולק בין מים למים, וכנגדה עשיתי לך פרכת, שהיא מבדלת בין קודש לחול, שנאמר והבדילה הפרכת לכם (שמות כ"ו ל"ג). ביום השלישי בראת את הים הגדול, שנאמר יקוו המים מתחת השמים וגו' (בראשית א'

194

מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת פקודי פרק לט

 מדרש אגדה (בובר) שמות פרשת פקודי פרק לטסימן א[א] ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד. מכסאות של ארון ושל שולחן ושל מזבח: בגדי שרד. שאלמלא הם לא נשתיירו משונאיהם של ישראל שריד ופליט. כדמפורש במסכת יומא. על מעשה הכותיים שעשו בימי אלכסנדרוס מוקדון, שנתעטף שמעון הצדיק כהן גדול בבגדי כהונה, ויצא לקראתו, כגון שראהו המלך, ירד מעל מרכבתו והשתחוה לו, אמרו לו עבדיו מלך גדול שכמותך ישתחוה ליהודי זה, אמר להם דמותו אני רואה במלחמתי ואני נוצח, והוא המלאך שהיה מתדמה לו כדמות כהן גדול:סימן לג[לג] ויביאו את המשכן. כיון שעשו ישראל את המשכן

195

מדרש אגדה (בובר) ויקרא פרשת שמיני פרק ט

 כמה וכמה. יהושע הרג אחד ושלשים מלכים, וחלק את הארץ לישראל, ועמדה לו השמש והלבנה, ולא התמידה שמחתו, שאר בני אדם על אחת כמה וכמה. עלי הכהן כמה שמחה היתה לו שהיה יושב על מזוזת היכל ה', והיה אב בית דין וכהן, ולא המתינה שמחתו, אלא נהרגו חפני ופנחס ונשבה ארון ה' בימיו, וכלתו היתה על המשבר ללדת ומתה, והוא נפל מעל הכסא ונשברה מפרקתו, שאר בני אדם על אחת כמה וכמה. אלישבע בת עמינדב אשתו של אהרן, שנאמר ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב (שמות ו כג), ראה שמחה שהיה בידה בעלה כהן גדול, ומשה אחי בעלה נביא ומלך,

196

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת במדבר פרק ב

 מחנה דן כתוב עליו על שם האבות האחרונות מקב וזהו האותיות איי כלומר אודותי: בצע מן הגזל: רחק רחקו עצמכם מע"ז ומן הדומה לה: מקב והוא כלי גרזן, כלומר חייב אדם להרוס ע"ז, כמו שנאמר כי הרס תהרסם (שמות כג כד): וה' של אברהם לא היה כתוב בדגלים, אלא על ארון הקדש במחנה לויים, וה' משמו של הקב"ה, שאמר הקב"ה לאברהם ויוצא אותו החוצה (בראשית טו ה), כלומר ארון הקודש בענן הולך לפני ישראל, והענן היתה נעשית כמו ה', וכל זמן שה' עומדת היו ישראל חונים, וכשהיתה מסתלקת היו ישראל נוסעים, והיינו דכתיב לנחותם הדרך (שמות יג כא), וכתיב להנחותם (

197

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת במדבר - נשא פרק ד

 מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת במדבר - נשא פרק דסימן ב[ב] נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי. והלא גרשום היה בכור, ולמה הקדים תחלה לקהת, לפי שהיה נושא את הארון, ולכך אמר נשא, שהנשיאות היא שלו, ומה היו נושאים, ארון ושלחן שהיו להם בדים, והיו נושאים אותם בבדים שלהם, ולכך נאמר בהם ושמו בדיו (פסוק ו'), אבל מנורה ומזבח הזהב שלא היו להם בדים, [לא כתיב בהון ושמו בדיו]:סימן ז[ז] ונתנו עליו את הקערות. ולא היו נותנים עליו אלא סמוך לו: הקערות. אלו דפוס של לחם: הכפות. אלו בזיכי לבונה, שהם נותנין על המערכת של

198

מדרש אגדה (בובר) במדבר פרשת בהעלותך פרק י

 סימן כא[כא] ונסעו הקהתים נושאי המקדש. זה הארון וכלי הקודש: והקימו את המשכן. בני גרשון שלא היו פורקין אותו עד בואם, אהרן ובניו היו מכסין את הארון וכל כלי הקדש, שנאמר ובא אהרן ובניו [וגו' וכסו בה את ארון העדות] (במדבר ד' ה'):סימן כט[כט] ויאמר משה לחובב בן רעואל וגו'. הוא חובב הוא רעואל הוא יתרו, ולמה נקרא שמו יתרו, שהותיר פרשה אחת בתורה. רעואל שנעשה ריע לאל, ומה שמו חובב שמו: נוסעים אנחנו אל המקום. המסע הזה שרצה הקב"ה על מנת להכניסם אל הארץ מיד אלולי שחטאו במרגלים: לכה אתנו והטבנו לך. הקב"ה הזהיר את ישראל

199

מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת עקב פרק י

 מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת עקב פרק יסימן א[א] פסל לך. זה היה בכ"ט ימים בחדש אב: ועשית לך ארון עץ. תחלה שתשים בו הלוחות שאתן לך מיד כדי שתעמידנה בגלוי:סימן ג[ג] ואעש ארון. זה הארון היה לבד הארון שעשה בצלאל:סימן ה[ה] ואפן וארד מן ההר. שמסר לי הקב"ה סדרי מחילה וסליחה, ואותו יום היה יום ארבעים יום שעמד בהר בקבלת לוחות שניות, והוא היה יום עשור בתשרי, ולכך קבע אותו יום הקב"ה יום מחילה וסליחה לישראל, כמו שעשה באותו עת, כן יעשה עמנו בכל עת ובכל שעה אמן:

200

פרקי דרבי אליעזר פרק ט

 סרים מאחרי יוצרם ובטחו בחקות הגוים, הם נארים ורעים ואין מהם הניה לעולם. וכשם שמימי נהרות מאכל לים, כך הם מאכל לאשו של גיהנם. וכל הגשמים יורדים בים, זרע הם לאשר בים, ומהם הדגים מזדוגים: בחמישי נהפכו כל המים לדם במצרים. בחמישי יצאו אבותינו ממצרים. בחמישי עמדו מימי הירדן לפני ארון ברית ה'. בחמישי סתם חזקיהו את המעינות שהיו בירושלים, שנאמר [דברי הימים ב, לב, ל] והוא יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון. בחמישי השריץ מן המים לויתן נחש בריח, מדורו במים התחתונים. ובין שני סנפיריו הבריח התיכון של ארץ עומד. וכל התנינים הגדולים שבים מזונו של לויתן. והקדוש

1234567891011121314151617181920