ארון

ארון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4143 מקורות עבור ארון. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בשלח

 קוברין ישראל מתיהן ומצרים יושבין בחשך, ישראל הודו ושבחו על שלא ראו שונאיהם ושמחו בפורענותן.(ב) [יג, יט] ויקח משה את עצמות יוסף, מנין יודע משה היכן יוסף קבור אמרו סרח בת אשר נשתיירה מאותו הדור היא הודיעה את משה היכן יוסף קבור עמדו מצרים ועשו לו ארון של מתכת ושקעוהו בנילוס בא משה ועמד על נילוס נטל צרור וחקק בו עלה שור וצווח ואומר יוסף יוסף הגיעה שעה שהקב"ה גואל את בניו והשכינה מעכבת לך וישראל וענני כבוד מעכבין לך אם אתה מגלה את עצמך מוטב ואם לאו הרי אנו נקיים משבועתך, מיד צף ועלה ארונו של יוסף, ואל

172

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תרומה

 ותאשור יחדו, ברוש אלטין, תדהר איספו נרמוז, תאשור פקטנין ונקרא תאשור שהוא מאושר מכל מיני ארזים, ומכלם לא נבחר אלא השטה בלבד שנאמר עצי שטים, למה קורא אותם עצי שטים כדי לרפאות מה שעתידין לעשות בשטים שנאמר (במדבר כה) וישב ישראל בשטים, ולא תאמר בארון שעשה משה אלא אפילו כל ארון שישראל עושין צריכין ליתן ארז של שטה בו, דבר אחר חטאו בשטים ולקו בשטים ומתרפאין בשטים, חטאו בשטים שנאמר וישב ישראל בשטים, לקו בשטים שנאמר (שם /במדבר כ"ה/) ויהיו המתים במגפה, ומתרפאין בשטים שנאמר עצי שטים, אתה מוצא שלא זזו משם עד שעמד פנחס והשיב את החמה שנאמר (שם /

173

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תצוה

 כיור, ואסוכך שמן (שם /יחזקאל ט"ז/) וכנגדו שמן המשחה, ואלבישך רקמה (שם /יחזקאל ט"ז/) וכנגדו מעשה רוקם, ואנעלך תחש (שם /יחזקאל ט"ז/) וכנגדו עורות תחשים, ואחבשך בשש וכנגדו שש משזר, ואכסך משי אלו ענני הכבוד שנא' (שמות יג) לא ימיש עמוד הענן וכנגדן יריעות עזים, ואעדך עדי זו פורפירה וכנגדן ארון וזרו, ואתן נזם וכנגדו חח ונזם, ועטרת תפארת בראשך וכנגדו כפורת על הארון וזר זהב, הנני ממטיר לכם לחם (שמות טז) וכנגדו לחם הפנים, וה' הולך לפניהם יומם וגו' (שם /שמות/ יג) וכנגדו צו את בנ"י להעלות נר תמיד.(ב) [כז, כ] ואתה תצוה, זש"ה תקרא ואנכי אענך למעשה

174

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויקהל

 משל למערה שהיא נתונה על שפת הים געש הים נתמלאת המערה והים לא חסר כלום, כך הקב"ה יתברך זכרו אע"פ שכתוב וכבוד ה' מלא את המשכן אעפ"כ הודו על ארץ ושמים, ולא תאמר שצמצם הקב"ה שכינתו בתוך המשכן אלא אף בתוך הארון שעשה בצלאל צמצם שכינתו שנאמר (יהושע ג) הנה ארון הברית אדון כל הארץ זה הקב"ה שהיה בתוכו, ומי עשאו בצלאל שנאמר ויעש בצלאל, אר"ח דצפורן שלש תיבות עשה בצלאל את הארון שתים של זהב ואחד של עץ שיקע של עץ בתוך של זהב ושל זהב בתוך של עץ, ואח"כ צפה שפתותיהן זהב לקיים מצות עשה, שנא' ויצפהו זהב

175

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת צו

 כי נאמן שמואל לנביא לה' (שמואל א ג) אתה מוצא כשהתחיל הדבור לבוא לו כשחטאו בני עלי לפני הקב"ה כמו שנאמר (שם /שמואל א' ג'/) ונר אלהים טרם יכבה ושמואל שוכב בהיכל ה' וכי בהיכל ה' היה שוכב אלא כך הוא פתרונו ונר אלהים טרם יכבה בהיכל ה' אשר שם ארון ה' ושמואל שוכב במקומו במקום אחר ויקרא ה' אל שמואל ויאמר הנני, והוא לא הבין מי היה קורא לו שהיה נער כמו שנאמר והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם ה' גם עם אנשים, וירץ אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי שחשב שהוא היה קורא אותו, ויאמר לא

176

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת שמיני

 אל תהולו, ועלי הכהן כמה שמחה שמח היה מלך וכהן גדול ואב ב"ד שנאמר (שמואל א א) ועלי הכהן יושב על הכסא על מזוזת היכל ה', ועלי הכהן שהיה כהן גדול, יושב על הכסא שהיה מלך, על מזוזת היכל ה' שהיה אב ב"ד, ולא המתין בשמחתו, אלא ויהי בהזכירו את ארון האלהים ויפל מעל הכסא אחורנית בעד יד השער ותשבר מפרקתו וימות (שם /שמואל א'/ ד) ומתו שני בניו חפני ופנחס, ומה עלי הצדיק כך, הרשעים על אחת כמה וכמה, ואין אנו מוצאין איש ואשה שראתה שמחות לרוב כאלישבע בת עמינדב אשתו של אהרן שנאמר (שמות ו) ויקח אהרן את

177

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת נשא

 הקב"ה חייך כשיצאו בניך ממצרים עתיד הים לראות ארונך ולברוח שנאמר (תהלים קיד) הים ראה וינוס הירדן יסוב לאחור, ומה ראה ראה ששמר יוסף על עשרת הדברות, שמעון איש קטרון אומר עצמותיו של יוסף ראה ולא עוד אלא שהיתה ארונו מהלכת לפני הארון, ואו"ה רואין אותו ואומרים מה טיבו של ארון זה שהוא הולך לפני ארון של תורה וישראל אומרים זה ארון המת שהוא מהלך לפני ארון התורה שקיים זה כל מה שכתוב בזה עד שלא נתנה התורה ולפיכך זכה לילך עמו א"ל הקב"ה ליוסף יוסף אע"פ שפרעתי לך מקצת שכר הקרן קיימת לך לעה"ב כדי שיגאלו ישראל גאולת עולמים

178

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת פינחס

 שהפליא ממשה שיש צדיקים שנתגאו בדברים של מצוה והתיש הקב"ה כחן, את מוצא שאמר דוד זמירות היו לי חקיך (תהלים קיט), שקלות ורגילות עלי כזמירות, א"ל הקב"ה חייך שסופך לטעות בדבר שהתנוקות של בית רבן יודעין בו, בשעה שהעלה הארון טעה ונתנו על העגלה שנאמר (שמואל ב ו) ויביאו את ארון ה' ויתנו אותו אל העגלה חדשה תלה הארון באויר נשמטו הפרות מתחתיו קרב עוזא לסמכו ויכהו שם האלהים על השל מפני ששגגת התלמוד עולה זדון, מיד ויחר לדוד על אשר פרץ ה' פרץ בעוזא (שם /שמואל ב' ו'/), א"ל הקב"ה לא אמרת זמירות היו לי חקיך לא למדת ולבני

179

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת עקב

 בקולי קולות אף השניים כן, מה הראשונים בששים רבוא אף השניים כן, והרי כתיב ואיש לא יעלה עמך, אלא שהעמיד הקב"ה ממשה רבינו ששים רבוא באותה שעה, שכן כתיב בדברי הימים (ד"ה =דברי הימים= א כג) ובני רחביה רבו למעלה ודרשו רבותינו למעלה מששים רבוא, ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ, ומשה לא עשה כן אלא עשה ארון עץ ואח"כ עלה ונטל הלוחות שנאמר ואעש ארון עצי שטים ואעל ההרה ויכתוב על הלוחות.(יא) [י, ב] אשר שברת, רבי עקיבא ורבי ישמעאל חד אמר טול מידי הילך משה אשר שברת, ואחד מהם אומר יפה עשה מלה"ד למלך שקדש אשה

180

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - פרשת קרח

 והה"ד והנה פרח מטה אהרן לבית לוי, עד בית לוי ומהו ויצץ ציץ, כשם שהציץ נתון בראש אהרן כך עשה הב"ה ציץ נזר בראש המטה. ויגמל שקדים. א"ר לוי אותן שהיו שוקדין רעה על אהרן מתו באותו הלילה. ילמדנו.ג' דברים עתיד אליהו ע"ה להעמיד להם לישר': ארון וצנצנת המן וצלוחית של שמן המשחה, וי"א אף מקלו שלאהרן בשקדיה ופרחיה, שנ' השב את מטה אהרן לפני העדות, ומתרעמין היו על המטה שהיו או' אינו אלא לפורענות; הוא הביא את המכות על המצרים במצרים ועל הים. לפי' ידעו שהוא שלנסים. ילמדנו פרשת בא אל פרעה.

1234567891011121314151617181920