ארון

ארון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4143 מקורות עבור ארון. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יב

 והוא הדין לכל הבהמות וחיות טמאות ומנה לעכבר וה"ה לכל השרצים שבעולם, ד"א אפריון זה הארון רבי יהודה בר רב אלעאי אמר למלך שהיה לו בת נאה משובחת וחסודה אמר המלך עשו לה פרוים מוטב שתראה נויה של בתי מן פרוים כך התורה נאה ומשובחת וחסודה אמר הקב"ה עשו לה ארון שיראה נויה של תורה מן הארון, עשה לו המלך שלמה זה הקב"ה שהשלום שלו ועשה כן התורה כולה שנאמר (משלי ג) וכל נתיבותיה שלום, מעצי הלבנון ועשו ארון עצי שטים, עמודיו עשה כסף אלו שני עמודים של כסף שהיו עומדין לפניו כמין איסטווה, רפידתו זהב וצפית אותו זהב טהור,

142

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יג

 והכתיב (ויקרא ט) ויהי ביום השמיני קרא משה אמר להם אף היא אינה שמחה שבו ביום מתו נדב ואביהוא והכתיב (יהושע ו) ויהי ה' את יהושע ויהי שמעו בכל הארץ אף היא אינה שמחה שבו ביום קרע שמלותיו שנאמר (שם /יהושע ז'/) ויקרע יהושע שמלותיו ויפול על פניו ארצה לפני ארון ה' עד הערב הוא וזקני ישראל, והכתיב (ש"ב =שמואל ב'= ז) ויהי כי ישב המלך בביתו אמר להם אף היא אינה שמחה שבו ביום בא אליו נתן הנביא ואמר לו הקב"ה (ד"ה =דברי הימים= ב ו) רק אתה לא תבנה הבית, והכתיב ויהי המקריב אמר להם אף היא אינה

143

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה יד

 ת"ל ויאמר אלא ויען הנני מה ת"ל ויאמר מלמד שעל כל קריאה וקריאה היה אומר הנני משה משה אברהם אברהם יעקב יעקב שמואל שמואל לשון חבה ולשון זירוז ד"א משה משה הוא משה עד שלא נדבר עמו ומשה משנדבר עמו.כב [ז, פט] מעל הכפורת אשר על ארון העדות, למה נאמר לפי שהוא אומר להלן וידבר ה' אליו מאהל מועד יכול מכל הבית ת"ל מעל הכפרת אשר על ארון העדות אי מעל הכפורת יכול מעל הכפרת כולה ת"ל מבין שני הכרובים דברי ר"ע א"ר שמעון בן עזאי איני כמשיב על דברי רבי אלא כמוסיף על דבריו, הכבוד שנא' בו (ירמיה

144

במדבר רבה (וילנא) פרשת חקת פרשה יט

 והשקית את העדה ואת בעירם, מכאן שהקב"ה חס על ממונן של ישראל, ויקהילו משה ואהרן את כל הקהל אל פני הסלע וכה"א ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל מועד מלמד שכל אחד ואחד ראה עצמו עומד על פני הסלע וכן כשעברו את הירדן נכנסו כל ישראל בין שני בדי ארון שנאמר (יהושע ג) ויאמר יהושע אל בני ישראל גשו הנה ושמעו את דברי ה' וכאן כל ישראל עומדין ורואין כל נסים שבסלע התחילו לומר יודע משה חק הסלע אם הוא מבקש יוציא לנו מים מזה נמצא משה עומד בספק אם אשמע להם אני מבטל דברי המקום והקב"ה (איוב ה)

145

במדבר רבה (וילנא) פרשת פינחס פרשה כא

 יש אומרים שהפליא מן משה שיש צדיקים שנתגאו בדבר מצוה והתיש הקב"ה את כחן, את מוצא שאמר דוד (תהלים קיט) זמירות היו לי חקיך לומר שקלות ורגילות כזמירות אמר לו הקב"ה חייך שסופך לטעות בדבר שהתינוקות קורין כשהעלה את הארון טעה ונתנו על העגלה שנאמר (שמואל ב ו) וירכיבו את ארון האלהים על עגלה חדשה, תלה הארון עצמו באויר ונשמטו הפרות מתחתיו קרב עזא לסמכו (שם /שמואל ב' ו'/) ויכהו שם האלהים על השל מפני ששגגת תלמוד עולה זדון ויחר לדוד על אשר פרץ ה' פרץ בעזא אמר לו הקדוש ברוך הוא ולא אמרת זמירות היו לי חקיך ולא למדת

146

דברים רבה (וילנא) פרשת וילך פרשה ט

 מי גבר כיעקב שנתפגש עם המלאך ואח"כ (שם /בראשית/ מז) ויקרבו ימי ישראל למות, מי גבר כמשה שדבר עם בוראו פנים בפנים ואח"כ הן קרבו ימיך למות.ה ד"א כל הבריות יורדין לקבר ועיניהם כהות אתה לא כהתה עיניך, כל הבריות מטפלים בכלים מעשה ב"ו =בשר ודם= ארון מטה ותכריכין אבל אתה בתכריכי מעשה שמים, ארון מעשה שמים, מטה מעשה שמים, ד"א כל הבריות כשהן מתין מטפלין בהן קרוביהם ושכניהם אבל אתה אני ופמליא שלי מטפלין בך מנין שנא' (דברים לד) ויקבר אותו בגיא.ו ד"א הן קרבו ימיך למה נגזר עליו מיתה בזה לשון הן רבנן אמרי למה"ד לאחד

147

דברים רבה (וילנא) פרשת וזאת הברכה פרשה יא

 משנתיגע הרבה פגעה בו סגולה וראתה משה שהוא עיף מן היגיעה אמרה לו אדוני משה למה אתה עיף אמר לה ג' ימים וג' לילות סבבתי את העיר למצוא ארונו של יוסף ואין אני מוצא אותו אמרה לו בא עמי ואראך היכן הוא, הוליכה אותו לנחל אמרה לו במקום הזה עשו ארון של ת"ק ככרים והשליכוהו בתוך הנחל החרטומים והאשפים וכן אמרו לפרעה רצונך שלא תצא אומה זו מכאן לעולם העצמות של יוסף אם לא ימצאו אותן עד עולם אינם יכולים לצאת, מיד עמד משה על שפת הנחל ואמר יוסף יוסף אתה ידעת היאך נשבעת לישראל (בראשית נ) פקוד יפקוד אלהים

148

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה א

 שלמה חכמה שאלת לך ולא שאלת עושר ונכסים ונפש אויבך חייך החכמה והמדע נתון לך ועי"כ עושר ונכסים אתן לך, מיד ויקץ שלמה והנה חלום, א"ר יצחק חלום היה עומד על כנו חמור נוהק והוא יודע מה נוהק, צפור מצוצי והוא היה יודע מה מצוצי, מיד ויבא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית ה' ויעל עולות ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו, א"ר אלעזר מכאן שעושין סעוד' לגמרה של תורה, א"ר יודן ללמדך שכל מי שמלמד תורה ברבים זוכה ששורה עליו רוה"ק, שכך עשה שלמה שלמד ושרתה עליו רוה"ק ואמר ג' ספרים משלי וקהלת ושה"ש =ושיר השירים=.י ד"א שיר השירים

149

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ב

 על השלחן ויהי דבר ה' אל הנביא אשר השיבו, והלא דברים קל וחומר ומה אם זה שכיחש בו והאכילהו לחם כזבים זכה ששרתה עליו רוח הקדש, אתם אחינו בני אושא שקבלתם רבותינו במאכל אמת ומשתה ומטה עאכ"ו שישלם לכם הקב"ה שכר טוב, נכנס רבי יוסי ודרש (שמואל ב' ו') וישב ארון ה' בית עובד אדום הגתי וגו' (שם /שמואל ב' ו'/) ויגד למלך דוד לאמר ברך ה' את בית עובד אדום ואת כל אשר לו, באיזו זכות בעבור ארון האלהים, ובמה ברכו בבנים הה"ד (ד"ה =דברי הימים= א' כ"ו) עמיאל הששי יששכר השביעי, וכן הוא אומר (שם /דברי הימים א'

150

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ג

 אפריון, זה הארון, ומה הוא אפריון פריומא, משל למלך שהיתה לו בת יחידה נאה וחסידה ומשובחת אמר להם המלך לעבדיו בתי נאה וחסידה ומשובחת ואין אתם עושין לה פריום, עשו לה פריום ומוטב שיראה יפיה של בתי מתוך הפריום, כך אמר הקב"ה תורתי נאה וחסידה ומשובחת ואין אתם עושים לה ארון, מוטב שיראה יופיה של תורתי מתוך הארון, עשה לו המלך שלמה, המלך שהשלום שלו, מעצי הלבנון, המד"א (שמות ל"ז) ויעש בצלאל את הארון עצי שטים, עמודיו עשה כסף, אלו שני העמודים העומדים לפנים שהיו של כסף, רפידתו זהב, שנא' (שם /שמות ל"ז/) ויצפהו זהב טהור, מרכבו ארגמן, ר' תנחומא

1234567891011121314151617181920