ארון

ארון מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4143 מקורות עבור ארון. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

ברייתא דמלאכת המשכן (קירשנר) פרק ד

 שם כו לו) דברי ר' נחמיה שהיה או' כל מקום שנ' [מעשה] חשב שתי פרצופות [מעשה] רקם פרצוף אחד וקני המנורה היו מכוונים כנגד רחבו של שלחן הזהב מזבח הזהב היה נתון בתוך הבית וחולק הבית מחציו ולפנים והיה מכוון כנגד (הכפרת) [הפרכת] שנ' (ונתת את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדות) (שם מ ה) [ונתת אותו לפני הפרכת אשר על ארון העדות] (שם ל ו) מן הקרשים שבדרום עד קני המנורה שתי אמות ומחצה ומן המנורה עד השלחן חמש (חמש) אמות מן השלחן ועד הקרשים שבצפון שתי אמות ומחצה הא למדת שרחבו עשר אמות מן הקרשים שבמערב עד הפרכת

112

ברייתא דמלאכת המשכן (קירשנר) פרק ו

 ברייתא דמלאכת המשכן (קירשנר) פרק וארון שעשה משה במדבר ארכו שתי אמות ומחצה [ו]רחבו אמה ומחצה וגובהו אמה ומחצה שנ' ועשו ארון עצי שטים וגו' (שם כה י) ר' [מאיר] אומ' באמה בת ששה טפחים הרי חמשה עשר טפחים צא מהן שתים עשר טפחים לרחבן של לוחות וטפח מכאן וטפח מכאן מקום הנחת הלוחות וחצי טפח מכאן לעובי[ו] של ארון (שארבעה לוחות היו בו שנים שלימין ושנים שבורין והלוחות ארכן של כל אחד ואחד ששה טפחים ורחבן שלשה ועוביין שלשה) ורחבן של ארון תשעה טפחים צא מהן ששה טפחים לארכן של לוחות ומקום הנחת ספר תורה שני

113

ברייתא דמלאכת המשכן (קירשנר) פרק ז

 טבעות זהב היו (מוקבעות) [מקובעות] בו שתים בצפון ושתים בדרום שבהן היו נותנין את הבדים שלא יהו זזים משם לעולם שנ' בטבעות הארון יהיו הבדים (שם כה טו) ואעפ"י שעשה שלמה תבנית כל הכלים תבנית הארון לא עשה שנ' ויבואו כל זקני ישר' וגו' (מלכים א ח ג) אמרת היה ארון נתון בתוך הבית וחולק את הבית עשר אמות על עשר אמות ושנים כרובים של זהב היו עומדים על רגליהם בארץ מכותל לכרוב חמש אמות מכרוב לארון חמש אמות מניין אתה או' (מ)כיון שהכניסו הארון האריכו הבדים והגיעו לפרוכת והגיעו לפתח [לפיכך] לא ננעלו דלתות בית קדשי הקדשים שנ'

114

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה לט

 עמידא ולהרהון של מימי רגלים עמילה, ויט אהלה אהלה כתיב מלמד שנטע אהל שרה תחלה ואח"כ נטע אהלו.טז ויבן שם מזבח לה', אר"א ג' מזבחות בנה אחד לבשורת א"י, וא' לקנינה, וא' שלא יפלו בניו, הה"ד (יהושע ז) ויקרע יהושע שמלותיו ויפול על פניו ארצה לפני ארון ה' עד הערב הוא וזקני ישראל ויעלו עפר על ראשם, אר"א בן שמוע התחילו מזכירים זכותו של אברהם אבינו שנאמר (בראשית יח) ואנכי עפר ואפר, כלום בנה אברהם מזבח בעי אלא שלא יפלו בניו בעי, ויקרא בשם ה' מלמד שהקריא שמו של הקב"ה בפי כל בריה, ד"א ויקרא התחיל מגייר גרים ולהכניסם

115

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נד

 ושאול וג' בניו, אתה נתת לו ז' כבשות בלי רצוני, כנגד כן בניו מחריבין מבניך ז' משכנות ואלו הן, אוהל מועד וגלגל, נוב, וגבעון, ושילה, ובית עולמים תרין, אתה נתת לו ז' כבשות בלי רצוני כנגד כן ארוני חוזר בשדה פלשתים ז' חדשים הה"ד (תהלים עח) ויתן לשבי עזו זה ארון ברית, וכתיב (ש"א =שמואל א'= ו) ויהי ארון ה' בשדה פלשתים ז' חדשים, ותפארתו ביד צר, אלו בגדי כהונה כמה דאת אמר (שמות כח) ועשית בגדי קדש לאהרן וגו' ולתפארת, רבי ירמיה בשם רבי שמואל בר רב יצחק בשם ר' אבא למה לקו אנשי בית שמש על ידי שהיו

116

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נה

 לך אל ארץ המוריה הוי שניה חביבה מן הראשונה, ולך לך אל ארץ המוריה, רבי חייא רבה ורבי ינאי חד אמר למקום שהוראה יצאה לעולם, ואוחרנא אמר למקום שיראה יצאה לעולם, דכוותה דביר, ר' חייא ורבי ינאי חד אמר ממקום שהדיברות יוצאות לעולם וחד אמר ממקום שהדיבור יוצא לעולם, דכוותה ארון, ר' חייא ור' ינאי חד אמר למקום שהאורה יוצאה לעולם, וחד אמר מקום שיראה יוצא לעולם, אמר ריב"ל שמשם הקב"ה מורה לאומות העולם ומורידם לגיהנם, ר"ש בן יוחאי אמר למקום שהוא ראוי כנגד בה"מ למעלה, רבי יודן אמר למקום שיהא מראה לך, ר' פנחס אמר לאתר מרוותא דעלמא, רבנן

117

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צו

 הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל ואח"כ ונתתי רוחי בכם וחייתם, אמר ריש לקיש מקרא מלא הוא שכיון שהן מגיעין לא"י הקב"ה נותן בהם נשמה שנאמר (ישעיה מב) נותן נשמה לעם עליה, מעשה ברבי ורבי אליעזר שהיו מהלכין בפילי שחוץ לטבריא ראו ארון של מת שבא מחוצה לארץ להקבר בארץ ישראל, אמר רבי לר' אליעזר מה הועיל זה שיצתה נשמתו בח"ל ובא להקבר בא"י אני קורא עליו (ירמיה ב) ונחלתי שמתם לתועבה, בחייכם, ותבאו ותטמאו את ארצי, במיתתכם, א"ל כיון שהוא נקבר בא"י הקב"ה מכפר לו דכתיב (דברים לב) וכפר אדמתו עמו,

118

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה ד

 אצבעו עמדו מים, אמר לו אצבעך אתה נותן, אמר לו מה שאני בשר ודם אצבעי מעמדת המים, אצבעו שלהקב"ה על אחת כמה וכמה, הוי המים העליונים תלוים במאמר, אמר לו איפשר אותו שכת' הלא את השמים ואת הארץ אני מלא (ירמיה כג כד) היה מדבר עם משה מבין שני בדי ארון, אמר לו הבא לי מראות גדולות, הביא לו, אמר לו ראה בוביא שלך, ראה אותה גדולה, הבא לי מראות קטנות, הביא לו, ראה שם בוביא שלך, ראה אותה קטנה, אמר לו אם שאתה בשר ודם משנה עצמך בכל [מה] שתרצה, מי שאמר והיה העולם על אחת כמה וכמה אתמהא,

119

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה ה

 אלא מיכן שהחזיק מועט את המרובה, ודכותה אמר ר' יוסי בר' חלפתא אורך החצר מאה באמה וגו' (שם /שמות/ כז יח) וכל ישראל עומדים שם אתמהא, אלא מיכן שמועט מחזיק את המרובה, ודכותה ויאמר יהושע אל בני ישראל גושו הנה וגו' (יהושע ג ט) ר' הונא אמר זקפן בין בדי ארון, ר' חמא אמר סמכן בין בדי ארון, רבנן אמ' צימצמן בין שני בדי ארון, אמר להם יהושע מזה תדעו כי אל חי בקרבכם (שם שם /יהושע ג'/ י), ואף בירושלם עומדים צפופים ומשתחוים רווחים, ר' שמואל בר' יונה בשם ר' אחא ארבע אמות לכל אחד ואחד, אמה מכל צד

120

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה לט

 רגלים עמדה.ויט אהלו אמר ר' חנינה אהלה כת' מי שנטה אהל שרה אחרכך נטה אהלו.ויבן שם מזבח לי"י אמר ר' לעזר ג' מזבחות בנה אחד לבשורת ארץ ישראל ואחד לקיניינה ואחד שלא יפלו בניו בעי הה"ד ויקרע יהושע שמלותיו ויפול על פניו ארצה לפני ארון י"י עד הערב הוא וזקני ישראל ויעלו עפר על ראשם (יהושע ז ו), אמר ר' לעזר בן שמוע התחילו מזכירים זכות אברהם אבינו, אמר אנכי עפר ואפר (בראשית יח כז), כלום בנה לך אביהם מזבח בעי אלא שלא יפלו בניו שם אתמהא.ויקרא בשם י"י צלו, ד"א ויקרא התחיל מגייר גיורים.(ט) [ויסע

1234567891011121314151617181920