אר"י

אר"י מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4660 מקורות עבור אר"י. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר וירח ה' את ריח הניחח

 כלומר, נח עוד לא גמר תיקון הזה, ועל כן צריכים עוד ישראל להקריב קרבנות. א"ר חזקיה, יפה הוא. ותיקון זה היה תלוי עד שעמדו ישראל על הר סיני. ואז נפרד הרע לגמרי מן האדמה. כי פסקה הזוהמא ונעשו חירות ממלאך המות כנודע.[אות רמה] א"ר ייסא קב"ה וכו': אר"י הקב"ה, מיעט את הלבנה, שהיא הנוקבא עוד מטרם שחטא האדם, ושלט הנחש. אבל משום חטאו של האדם היא נתקללה גם כן, כדי לקלל העולם המקבלים ממנה. ביום ההוא, שנח הקריב קרבן, יצאה הארץ, שהיא הנוקבא, רק מאותה הקללה. אבל עוד עומדת הלבנה במיעוטה. חוץ משעה שנמצא קרבן בעולם וישראל יושבים על

82

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר והאבן הזאת אשר שמתי מצבה

 דאמרי, דא רשימו דאת קדישא די בבשרא, ויש אומרים שהראיה סובב על הרשימו דאות הקדוש אשר בבשר. דהיינו בהתכללותה בעטרת יסוד, שה"ס המפתחא, שהמוחין בעצם מקובלים בה, להיותו ממשיך לה הכלים דאמא והמוחין דאמא כנ"ל בראשית א' דף י' ד"ה אי ע"ש.[אות רפט] אמר ר' יהודה וכו': אר"י ודאי הכל הוא במלה וראיתיה, הן בחינת הת' שבה והן בחינת העטרה, אבל קשת זו הנראה בעולם, בסוד העליון, דהיינו בינה, הוא עומד, דהיינו רק בבחינת העטרה שבה, המשוה אותה לבינה, ומקבלת המוחין והכלים ממנה. וכאשר יצאו ישראל מן הגלות, עתידה קשת הזו להתקשט בצבעיה ככלה זו המתקשטת לבעלה. כלומר

83

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר ויאמר ה' הן עם אחד

 וכו': ומה, משום שהיו ברצון ולב אחד, ודברו בלשון הקודש כתוב, לא יבצר מהם אשר יזמו לעשות, ודין העליון לא יכול לשלוט עליהם, אנו או החברים שעוסקים בתורה, ואנו בלב אחד ורצון אחד על אחת כמה וכמה שלא יבצר ממנו, מה שנרצה לעשות.[אות שפז] א"ר יוסי וכו': אר"י מכאן נשמע, שכל אלו בעלי המחלוקת אין להם קיום. שהרי כל זמן שבני העולם הם אלו עם אלו ברצון אחד ולב אחד אע"פ שמורדים בהקב"ה, לא שלט בהם דין העליון, כמו שאירע בדור הפלגה וכיון שנחלקו, מיד כתוב עליהם ויפץ ה' אותם משם וגו'. הרי שלבעלי מחלוקת אין להם קיום.[אות

84

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמר ויהי כבא אברם מצרימה

 האשה בית פרעה. פירוש. כי המצרים פתחו את התבה, וראו את שרה בעודה בהתבה שהיה אורה כאור השמש. ושרי פרעה הם שהוציאוה מן התיבה, וראו אותה עומדת ביפיה כמלפנים בעודה בתיבה. וע"כ יש כאן ב' ראיות: של המצרים ושל שרי פרעה.[אות קטז] א"ר יצחק ווי לאינון וכו': אר"י, ווי לרשעי עולם הללו, שאינם יודעים, ואינם מסתכלים כדי להבין, שכל מה שיש בעולם מהקב"ה הוא. כלומר, שהוא לבדו ית', עשה ועושה ויעשה את כל המעשים כולם שבעולם. שהוא ידע מראש מה שיהיה בסוף. שכתוב מגיד מראשית אחרית. והוא צופה ועושה מעשים מראשית, כדי לחזור עליהם ולעשותם בשלמות לאחר זמן.[אות

85

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמר היה דבר ה' אל אברם במחזה

 וארא אל אברהם וגו' באל שדי. וכמו שאתה אומר, אשר מחזה שדי יחזה. וזה הוא מראה, אשר כל מראות העליונות נראות מתוכה. כמו מראה של זכוכית, שכל הצורות נראות בה. והכל אחד מראה ומחזה, ואחד הם, אלא שזה תרגום וזה לשון הקודש.[אות רפט] א"ר יוסי סגיאין וכו': אר"י הרבה מלות ארמיות הן בהתורה. ועל כן היה רשות לאונקלוס לתרגם התורה באותו לשון שגילה הקב"ה בתורה. ולשון זה סתום הוא ממלאכי עליון, ולא הכירו בה כאשר דבר הקב"ה עם אברהם.[אות רצ] מאי טעמא, בגין וכו': ושואל, מהו הטעם, שהקב"ה דבר עם אברהם בלשון שלא יכירו בו המלאכים. ומשיב, לפי

86

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמר הקב"ה מזווג זווגים

 אות שמו] ות"ח בכל וכו': ובוא וראה. בכל אלו הנשמות העתידות לבא בעולם, כולן הן זווגים זווגים לפניו. כלומר, שכל אחת מחולקת לזכר ונקבה. אחר כך כשבאים לעולם הזה, הקב"ה מזווג זווגים. אמר ר' יצחק, הקב"ה אמר, בת פלוני לפלוני.[אות שמז] א"ר יוסי מאי קא מיירי וכו': אר"י מה הוא הכונה, במה שאומר שהקב"ה אמר בת פלוני לפלוני. הרי כתוב אין כל חדש תחת השמש. אלא הכל כבר נעשה במעשה בראשית ולדברך יהיו ענין הזווגים דבר חדש בכל זווג, שצריך להכריז בת פלוני לפלוני. אמר ר' יהודה תחת השמש כתוב, מה שאין כן למעלה מהשמש יש חדש. אמר ר'

87

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמר ה' זעירא וה' רברבא

 השכינה. כי ה' רומזת להשכינה. ואין קושיא מאחד על חבירו, כי הכל יורד ביחד, כלומר אם החסד בעולם גם השכינה בעולם וכן להיפך, וע"כ ב' המשמעות חסד ושכינה ענין אחד הוא והאי והאי הוי, והעולם נברא בשביל החסד ובשביל השכינה.[אות שפד] אמר ר' יעקב לר' אבא וכו': אר"י לר"א, ה' זו דהבראם, קטנה, וה' דהלה' תגמלו זאת, גדולה. מהו ההפרש בין ה' זו לזו. אמר לו, זו, ה' קטנה, שמיטה, דהיינו מלכות, וזו, ה' גדולה, יובל דהיינו בינה, ומשום זה, לפעמים עומדת הלבנה במילואה, ולפעמים היא פגומה. כשמלבשת הבינה, שהיא אז ה' גדולה, היא במילואה. ומטרם שהיא מלבשת הבינה

88

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת לך לך מאמרים לברית מילה

 ליה ח"ו וכו': אמר לו ר"ש, חס ושלום שנענשו, אלא משום שהסודות נתגלו ביניהם כל כך, גזרתי עליהם, שיגלו בין החברים שבבבל, וילמדו הדרכים שלהם והסודות יתכסו ביניהם, כי הסודות לא יתגלו אלא ביננו, כי הקב"ה הסכים עמנו, ועל ידינו יתגלו הדברים.[אות תעו] אמר ר' יוסי וכו': אר"י. כתוב, אז יבקע כשחר אורך וגו' עתיד הקב"ה להכריז על בניו, ויאמר, אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח וגו'.

89

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר נשמתא- דסלקא מארעא לרקיעא

 מוחין על מסך הזה דחירק, תעשה גם עתה זווג הזה לצורך הנשמה. פנים ה"ס חכמה, קבלת פנים ה"ס התלבשות חכמה בחסדים. וז"ש, זיל וקבל פני דפלניא צדיקא, היינו, שיוציא קומת חסדים וילביש החכמה בחסדים שז"ס קבלת פנים. ואנא איזיל עמך, היינו כללות ז"א.[אות כב] א"ר יעקב וכו': אר"י אר"ח, יעקב אבינו הוא כסא הכבוד. וכן תאנא דבי אליהו, יעקב אבינו הוא כסא בפני עצמו, שכתוב, וזכרתי את בריתי יעקב, ברית כרת הקב"ה עם יעקב לבדו, יותר מהכריתת ברית עם כל אבותיו. שעשה אותו כסא הכבוד להשראתו ית', לבד מהראשונים. והוא מטעם שהראשונים שהם אברהם ויצחק אינם יכולים להאיר זולתו

90

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וירא מאמר כשחלה רבי אליעזר

 רבי עקיבא, בשעת פטירתו. במוצאי שבת מצאו ר' עקיבא שמת, קרע את מלבושיו. וגרד את בשרו, ודם היה יורד ונמשך על זקנו, והיה צועק ובוכה. יצא לחוץ ואמר: שמים שמים, אמרו אל השמש והלבנה, אשר האור שהיה מאיר יותר מהם, הנה נחשך.[אות מא] אמר ר' יהודה וכו': אר"י בשעה שנשמת הצדיק רוצה לצאת מהגוף, היא שמחה מפני שהצדיק בטוח עם מיתתו, כי יקבל את שכרו. וזהו שכתוב וירא וירץ לקראתם, היינו כנגד ג' המלאכים שבאו עם השכינה לקבל נשמתו (כנ"ל אות ל') בשמחה לקבל פניהם של המלאכים. מאי זה מקום מקבל פניהם, מפתח האהל כמו שאמרנו (לעיל אות כ"ז).

1234567891011121314151617181920