אר"י

אר"י מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4660 מקורות עבור אר"י. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב

 הוה יתיב ליליא חד ולעי באורייתא, והוו יתבי קמיה ר' יהודה ור' יצחק ור' יוסי: רבי שמעון היה יושב לילה אחד ועוסק בתורה, והיו יושבים לפניו ר' יהודה ור' יצחק ור' יוסי. אמר ר"י הא כתיב ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב, וקאמרינן דגרמו מותא עלייהו מההוא זמנא ולעילא, אר"י הרי כתוב ויתנצלו וגו' ואמרינן, שע"י חטא העגל, גרמו המות לעצמם מזמן ההוא ולמעלה, ושליט בהו ההוא חויא בישא דאעדו ליה מנייהו בקדמיתא, ומשל בהם אותו נחש הרע שכבר הסירו אותו מקודם. כמ"ש חרות על הלוחות שהיה להם חירות ממלאך המות. ישראל תינח, יהושע דלא חטא אעדי מניה ההוא

72

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר ויגרש את האדם

 וגו'. החרב, דא חרב לה' כד"א חרב לה' וגו'. ועל כן נקראים להט, כמו שאתה אומר ולהט אותם יום הבא. וע"כ נקראים החרב, כי הוא חרב לה', כמו שאתה אומר, חרב לה' מלאה דם.[אות שטז] א"ר יהודה להט החרב אפילו כל אינון קסטרין דלתתא דמתהפכין מדיוקנא לדיוקנא: אר"י, להט החרב הוא אפילו כל אלו המענישים של מטה, שבעוה"ז, המתהפכים מצורה לצורה, כלהון ממנן על עלמא לאבאשא ולאסטאה לון לחייבי עלמא דעברין על פקודי דמאריהון. כולם הם ממונים על העולם להרע ולהשטין לרשעי עולם העוברים על מצות רבונם. פירוש. ר"י פליג על מה שרומז הזהר על סו"ה ולהט אותם יום

73

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר והאדם ידע

 על כל העולם, כן קיבל כאן שליטה להוציא נשמת הבל. והוא בסטרא דיליה, ומניה כל מדורין בישין, ומזיקין ושדין ורוחין אתיין לעלמא. וקין הוא מהצד שלו. וכל מדורים הרעים, ומזיקים ושדים ורוחות, באים ממנו לעולם.[אות שלד] אמר רבי יוסי קין קינא דמדורין בישין, דאתו מסטרא דמסאבא לעלמא, אר"י השם קין יורה, קן לכל מדורים הרעים הבאים מצד הטמא לעולם. ולבתר אייתיאו קרבנא, דא אקריב מסטרא דיליה וכו'. ואח"כ הביאו קרבן, זה הקריב מהצד שלו וזה הקריב מהצד שלו. הה"ד ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה וגו'. ר"ש אמר ויהי מקץ ימים מאי מקץ ימים, דא הוא קץ כל

74

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר הלא אם תיטיב שאת

 הכ' הלא אם תיטיב שאת, הוא כמו שנתבאר, אבל המלה שאת, הוא כמו שאמר רבי אבא שאת פירושו, שתתנשא לעילא ולא תרד למטה, כלומר שתמשיך האורות בבחינת ממטה למעלה, ואל תמשיך עוד האורות ממעלה למטה, שבזה הרג להבל כנ"ל בדיבור הסמוך.א"ר יוסי האי מלה השתא אתמר, ויאות הוא: אר"י דבר זה עתה נאמר, כלומר שהוא חידוש, ויפה הוא. אבל הכי שמענא, שאת, יסתלק מינך וישבוק לך אתדבקותא דא, דרוח מסאבא. אבל כך שמעתי, שאת פירושו, הסרה וסליחה, שאמר לו הקב"ה, אם תיטיב, יסור ממך ויסלח לך דבקות הזה של רוח הטומאה.[אות שמ] ואם לא, לפתח חטאת רובץ. מאי

75

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר דקטיל קין להבל

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר דקטיל קין להבל[אות שמא] אמר רבי יצחק, ת"ח בשעתא דקטיל קין להבל לא הוה ידע איך נפק נשמתיה מניה, והוה נשיך ליה בשיניה כחויא: אר"י, בוא וראה, בשעה שקין הרג להבל, לא היה יודע איך תצא הנשמה ממנו, כלומר, שלא היה יודע, שעל ידי מעשיו שעושה יוציא מן הבל את נשמתו, וימות. והיה נושך אותו בשיניו, כנחש.פירוש. כי נתבאר שקנא אותו על נוקבא יתירה, פירוש שרצה להמשיך האורות מלמעלה למטה, ולגלות את מלכות הרביעית החסרה בבחינת מחזה ולמטה כמ"ש לעיל. אבל לא ידע שעי"ז תתגבר מדת הדין ויפסק הזווג גם

76

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר וירא כי רבה רעת האדם

 דהיינו שמוציאים זרע לבטלה, וזהו שכתוב, רק רע כל היום. כתוב כאן רק רע, וכתוב שמה, ויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה'. ויליף גזירה שוה. מה רע אשר שם פירושו, שהיה מוציא זרעו לבטלה, אף רע שבכאן פירושו מוציאים זרעם לבטלה.[אות שצה] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, וכי רע אינו רשע. עד שאתה אומר, שהשם רע מיוחד למוציא זרעו לבטלה. אמר לו, לא. רשע הוא, אפילו אם מרים את ידו על חבירו, ואף על פי שלא עשה לו כלום נקרא רשע. כמו שכתוב, ויאמר לרשע למה תכה רעך. הכית לא כתוב שיהיה משמע שכבר הכה אותו, אלא כתוב

77

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר ויתעצב אל לבו

 אות תא] ובגין דאינון וכו': ומשום שהם מעשה ידיו מקבל נחמה ומתנחם עליהם, ומרחם עליהם, וכשמבקש לעשות בהם דין, נעצב כביכול, כי משום שהם מעשה ידיו, נעצב עליהם, כמו שאתה אומר, ודחוון לא הנעל קדמוהי.[אות תב] כתיב הוד והדר לפניו וגו': וכאן אומר ויתעצב וגו'. אר"י בוא וראה. ויתעצב אל לבו כתוב, להורות, אל לבו נעצב, ולא למקום אחר. לבו הוא כמ"ש כאשר בלבבי ובנפשי יעשה. שה"ס הנוקבא. פירוש. הצמצום לא היה אלא באור החכמה ולא באור החסדים. וכיון שהמדרגות שלפני הנוקבא הם כולן באור החסדים (כנ"ל דף ט"ז ד"ה אמר) אין שום אחיזה בהן לקליפות וז"ס הוד והדר

78

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר ואני הנני מביא את המבול מים (ב)

 ואינו רוצה לבטא את זה. ומסיק ר' יהודה, ואני הנני מביא את המבול הוא כמו שאמרנו, להביא את המחבל עליהם, כמו שהם נטמאו בו. פירוש, כמו שאמרנו במי מריבה, שהוא שם המחבל, שבו נטמאו, אף כאן, המבול הוא שם המחבל שנטמאו בו.[אות קנ] אמר רבי יוסי וכו': אר"י ווי להם לרשעים, שאינם רוצים לשוב לפני הקב"ה על עונותיהם, בעודם בעה"ז, כי כשבן אדם שב ומתחרט על עונותיו. הקב"ה מוחל לו. וכל אלו שמחזיקים עונותיהם, ואינם רוצים לשוב לפני הקב"ה על עונותיהם, נופלים אח"כ לגיהנם ולא יעלו אותם משם לעולם.[אות קנא] תא חזי בגין וכו': בוא וראה, משום שכל

79

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר מה בין משה לשאר בני עלמא

 הים.[אות קפו] איה השם בקרבו את רוח קדשו: הוא משה, שהשרה השכינה בתוך ישראל, וכן, מוליכם בתהומות, כאשר נבקעו המים והלכו בתוך התהומות ביבשה, שקפאו המים, והוא משום שמסר את עצמו על ישראל ע"כ נקרא כל זה על שמו.[אות קפז] אמר ר' יהודה וכו': אר"י אע"פ שנח היה צדיק, לא היה כדאי שהקב"ה יגן על העולם בשבילו. בוא וראה, משה לא תלה משהו בזכותו אלא, בזכות אבות הראשונים, אבל נח לא היה לו במי שיתלה בזכותו, כמו משה.[אות קפח] אמר ר' יצחק וכו': ועם כל זה. כיון שאמר לו הקב"ה, והקימותי את בריתי אתך, היה לו לבקש

80

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת נח מאמר ויזכור אלקים את נח

 אותו. פירוש, החכמה נקראת עינים, והארת החכמה נקראת ראיה. וענין התרוממות הגלים, הוא מכח הארת קו שמאל בחכמה בלי חסדים, שע"כ אינם יכולים לראות דהיינו לקבל חכמה. כנ"ל. ואומר אע"פ שאינם יכולים לראות, מ"מ שבח נחשב להם, משום שהם רצים בתשוקה לראות.[אות רכא] אמר ר' יהודה וכו': אר"י, נח, בעת שהיה בהתיבה, היה מתירא אולי לא יזכור אותו הקב"ה לעולם. ואחר שנעשה הדין ונעברו רשעי העולם, אז מה כתוב ויזכור אלקים את נח. וטעם הדבר אומר ר' אלעזר לפנינו.[אות רכב] ר' אלעזר אומר וכו' רא"א בוא וראה בשעה שהדין שורה בעולם, לא ראוי לו לאדם שיהיה נזכר שמו

1234567891011121314151617181920