אר"י

אר"י מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4660 מקורות עבור אר"י. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר רקיע המבדיל והמחבר

 שכח המבדיל בין מים למים שיש בהרקיע, הנעשה בעת קטנות המדרגות, הוא נעשה רק על ידי רקיע האמצעי שבמקום החזה. ב) שכח המחבר המים התחתונים בעליונים, הממשיך הג"ר לכל המדרגות, זה נעשה רק על ידי רקיע העליון העומד בפה דא"א, שהוא המעלה אותם לראש א"א כנ"ל.[אות שסט] אר"י, אית קרומא במציעות מעוי דבר נש, דאיהו פסיק מתתא לעילא, ושאיב מעילא ויהיב לתתא: אר"י קרום אחד יש באמצע בני מעים של האדם, שהוא מפסיק ביניהם ממטה למעלה, כלומר שמפסיק בין בני מעים שהם אברי המזון, לבין אברי החיות, שהם הלב והריאה, דהיינו הנקרא חצר הכבד, והקרום מתחיל מכנגד הטבור של

62

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר מיין אעדו ואולידו חשוכא

 בשני, דביה אתברי גיהנם, דאיהו נורא דדליק כד"א וכו' וזמין לאשראה על רישייהו דחייביא. והמחלוקת של ב' הקוין ימין ושמאל הנ"ל היתה ביום ב' דמעשה בראשית, שבו נברא הגיהנם מחמת המחלוקת של הקוין. שהיא אש שורפת, כמ"ש אש אוכלה הוא, והוא עתיד לשרות על ראש הרשעים.[אות שעה] אר"י, מהכא, כל מחלוקת דאיהו לשם שמים סופה להתקיים, וכו' ושמים בהאי אתקיים לבתר דא, דכתיב ויקרא וגו': אר"י מכאן נלמד, אשר כל מחלוקת שהוא לשם שמים סופה להתקיים. שהרי כאן, היתה מחלוקת שהוא לשם שמים, דהיינו לשם ז"א הנקרא שמים, והשמים נתקיים לאחר מכאן, דהיינו ביום ג' בסבת מחלוקת הזו, שכתוב,

63

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר והנחש היה ערום

 איהו הכי הוי אלקים שמיה עצה"ד טו"ר, וע"ד והייתם כאלקים וגו' כי הוא, דהיינו ז"א, כן הוא אלקים שמו, דהיינו הנוקבא, הוא עץ הדעת טוב ורע, וע"כ אם תאכלו מעץ הדעת שהוא שמו, דהיינו שתתדבקו בנוקבא ובשפעה, והייתם כאלקים, דהיינו כמו ז"א, ותוכלו לברוא עולמות כמוהו.[אות תמב] אר"י לא אמר הכי, דאלו אמר באילנא דא ברא קב"ה עלמא, יאות הוה, כי הוא כגרזן וגו': אר"י הנחש לא אמר כן, כי אלו אמר, באילן הזה ברא הקב"ה את העולם, היה טוב, כי האילן הוא כגרזן ביד החוצב בו. פירוש, כי עצה"ד היא הנוקבא דז"א, ואלו אמר שז"א, ברא העולם על

64

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר וישם ה' לקין אות

 אות וגו', מאי אות, אות א' מכ"ב אתוון דאורייתא יהב עליה לאגנא עליה: וישם וגו' מהו אות, הוא אות אחת מכ"ב אותיות התורה, דהיינו אות ו', נתן עליו כדי להגן עליו. כי אות ו' באותיות ה"ס יסוד, וה"ס אות ברית, שזכה בו, אחר שעשה תשובה, וקבל עליו שמירת הברית.אר"י מאי דכתיב ויהי בהיותם בשדה מאי בשדה דא אתתא, וע"ד קם וקטיל ליה. אר"י מהו שכתוב, ויהי בהיותם בשדה, ואומר בשדה פירושו אשה, וע"כ, מסבה של אשה. קם והרג את הבל. דהא מסטרא דא ירית לקטלא, מסטרא דסמאל דגרים מותא לכל עלמא, וקני קין להבל על נוקביה, כי מצד אשה,

65

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר לפתח חטאת רובץ

 כי כתוב ואתה, שהיא המלכות תמשול בו. דהיינו שהמלכות, תמשול על מלאך המות אחר שכבר עשה דין ברשעים, ולא יתן אותו להרע יותר לבני העולם. ואתה דייקא, המלה ואתה, שבכתוב ואתה תמשול בו, הוא בדיוק, כי היא שם המלכות.[אות תסג] אמר ר' יצחק בקוטרא דפלגא קפסירא שכיח: אר"י, הממשלה נמצאת בקשר המחלוקת כדי לשפטם ולקיים הדין. קוטרא פירושו קשר, ופלגא, פירושו מחלוקת, קפסירא, פירושו ממשלה. ומפרש בזה הכתוב ואתה תמשול בו, שהמלכות מגלית ממשלתה על ידי מלאך המות, להיותו מעניש את החוטאים. ר' יהודה אומר ואתה תמשול בו בתיובתא, רי"א, ואתה תמשול בו, הוא על ידי תשובה. אם יעשה

66

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר עזא ועזאל

 של סמאל שבא על חוה, שהיה מלאך, וכן מזרע אדם. מטרטשי, פירושו משוים ומחליקים. מלשון דמחייה בקורנסא וטרשיה (ב"ק צ"ח). שמרוב גבורתם של בני קין, עשו עם הליכתם את ההרים והעמקים שבארץ למשור.א"ר יצחק, עזא ועזאל כד נפלו מאתר קדושתייהו מלעילא, חמו בנת בני נשא, וחטאו ואולידו בנין: אר"י, כשנפלו עזא ועזאל ממקום קדושתם מלמעלה, ראו בנות האדם וחטאו בהם, והולידו בנים, ואלין הוו נפילים, דכתיב הנפילים וגו' ואלו הם הנפילים, היו בארץ.[אות תסה] רח"א, בנוי דקין הוו בני אלקים, דהא כד אתא סמאל על חוה אטיל בה זוהמא, ואתעברת ואולידת לקין: רח"א בניו של קין היו בני

67

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר לא ידון רוחי באדם

 כלומר כמו גוף, דהיינו לאתמשכא בתר גופא ולאשתדלא בעובדין דהאי עלמא, דהיינו להמשך אחר תאות הגוף, ולעסוק בקניני עולם הזה. ושיעור הכתוב הוא. לא ידון רוחי באדם לעולם, לא ימשיך רוח החיים באדם לימים רבים, משום בשגם הוא בשר משום שבאריכות הזמן מחזירים הרוח להיות בשר.[אות תפא] אר"י כל דרין דאשתכללו משת כלהו צדיקי וחסידי: אר"י כל הדורות שנשתכללו ובאו משת, היו כולם צדיקים וחסידים. לבתר אתפשטו ואולידו ואוליפו אומנותא דעלמא לשצאה ברומחין וסייפין, אחר כך נתפשטו בעולם והולידו בנים ולמדו אומנות העולם להשמיד עם רמחים וחרבות, כלומר שחיו על חרבם. עד דאתא נח ואתקין לון תקונא דעלמא ולמפלח

68

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר ז' מאמר ז' מדורין דארעא תתאה

 כתיב והוא ישפוט תבל בצדק. מה שלא כתוב כזה בשאר ארצות, ע"כ משמע שהיא חשובה מכולם. ומבאר לפנינו איך אלו ז' הארצות מתחלקים בד' היסודות תהו ובהו וחשך ורוח. באופן שהכתוב והארץ היתה תהו, קאי על ארץ תחתונה דעשיה, ולא על ארץ עליונה, כמ"ש בפירוש הא'.[אות לז] אר"י מאן הוא ציה. א"ל דא אתר דגיהנם כד"א ציה וצלמות אר"י מה הוא הארץ הנק' ציה. אמר לו ר' אבא, זה הוא המקום של גיהנם כמ"ש ציה וצלמות. וכמו שצלמות הוא שם הגיהנם, כך ציה הסמוך לו. ורזא דא כתיב וחשך על פני תהום דא רזא אתר דגיהנם, וזה סוד שכתוב

69

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר יהי רקיע

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר יהי רקיע[אות קנד] יהי רקיע בתוך המים אר"י בהאי אתפרשו מיין עלאין ממיין תתאין: אר"י בזה, דהיינו בהמאמר יהי רקיע, נפרדו מים עליונים ממים תחתונים, רקיע פשיטותא דמיין והא אתמר, ויהי מבדיל בין מיין עלאין לתתאין, רקיע פירושו התפשטות של מים, וע"כ נאמר, ויהי מבדיל בין מים למים, דהיינו בין מים עליונים למים תחתונים, והיינו כמ"ש לעיל (בראשית א' דף ס"ד אות נ"ט) יהי רקיע, אתפשט פשיטו דא מן דא, וע"ש בהסולם שנתבאר זה באורך.[אות קנה] ויעש אלקים את הרקיע דעביד ביה עבידתא בסגיאו עלאה: הכתוב ויעש וגו', יורה, שעשה

70

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית ב מאמר תדשא הארץ

 הכ' תדשא הארץ דשא, על התחברות מים עליונים ותחתונים שמחזה ולמטה דז"א, כי אין לפרש הכתוב על מים עליונים ותחתונים שמחזה ולמעלה, כי שם הוא מקום יבשה, ואינה מוציאה דשא ופירות. כנ"ל.א"ר יוסי אי הכי, אלקים דקא אמרן מאן אלקים אלקים חיים לעילא, ואי תימא לתתא אלקים סתם: אר"י. אם כן, אלקים הנאמר בכתוב, דהיינו ויאמר אלקים תדשא וגו', מי הוא השם אלקים שבהכתוב, הלא הוא אלקים חיים, בינה שלמעלה, כי כל ל"ב שמות אלקים שבמעשה בראשית הם בינה, כנודע, ואם תאמר ותפרש הכתוב למטה, דהיינו במים עליונים ותחתונים שלמטה מחזה, כמ"ש לעיל לדברי ר"ש, א"כ יהיה השם אלקים

1234567891011121314151617181920