אר"י

אר"י מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4660 מקורות עבור אר"י. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית מאמר ב' יהי רקיע

 ומפני מה מי הים מלוחים. מפני חמימות הרקיע ורתיחתו. בא וראה, קדירה העומדת על האור, וכל מה שמתעכבת על האור, יותר התבשיל נמלח מרוב חמימות האש. וא"ר יהודה אלמלא הרקיע היה קיים בין המים, כל המים היו נקפאים כמלח, אלא הולך וסובב ואינו מתקיים בין המים.[אות שסח] אר"י, בא וראה למה לא נאמר כי טוב בשני. מפני שענין זה חוזר על יחודו, להורות כי אין שני לנגדו, ואין טוב בשני, ע"כ נאמר ביום הראשון יום אחד.[אות שסט] דתני ר"י, למה לא נאמר ראשון במקום אחד. להורות, דאלו נאמר ראשון, עכ"פ היה ראוי להיות שני. כי ראשון מחרת לשני.

52

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית מאמר ב' תוצא הארץ נפש חיה

 נפשותם של רשעים הן הם המזיקין שבעולם. א"ל ר"י, שפיר קאמרת, שהן המזיקות לבעליהן, ומונעות כח הנשמה מעבודת בוראן, שאין מזיק לאדם אלא אותה הנפש, על שנכרתה וכלתה עם הגוף. וא"ר אחא, לא תנן הכי, אלא נפשותם של רשעים כשיוצאות מן הגוף, הן הם המזיקים שבעולם.[אות תלז] אר"י, וכך וכך שפיר, כשיוצאות מן הגוף, אז נמצא הנזק. והיאך מזיק אותו נפש לגוף. והכל תמהים היאך הם אותם הנפשות מזיקין שבעולם על שדבקים בבני אדם.[אות תלח] ת"ר, א"ר יהודה בר יעקב, תמה אני על אנשי הדור, אם רובם נעשים בכשרות. ת"ח, מה כתיב, והתקדשתם והייתם קדושים, מלמד שצריך אדם

53

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית מאמר יקוו המים

 לאסקא מגו מיא יבשתא, אלא לחותא. וכד אסיק יבשתא מבין מיא, קרא שמה ארץ. הדא הוא דכתיב, ויקרא אלהים ליבשה ארץ.[אות תפו] ותנא, ז' שמות קרא לה: ארץ. אדמה. גיא. נשיה. ציה. ארקא. תבל. גדול שבכולם תבל, דכתיב והוא ישפט תבל בצדק. הה"ד, אשר שם שמות בארץ. אר"י, ז' רקיעים ברא הקב"ה, כנגדם ברא ז' ארצות. ותאנא, ארץ אחת ממש, הוציאו המים, וממנה נתהוו ז' ארצות, כדאמרן.[אות תפז] א"ר יוסי, מיא הוו יסודא דכולא. בגין דאשכחן דעיקרא דכל עובדוהי דבראשית הוו מן מיא. ותאנא, בתחלה היו המים מפוזרין תחת השמים, עד שגער הקב"ה בהם, והכניסם ואספם אל מקום

54

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית מאמר ב' תדשא הארץ דשא

 כל דבר ודבר, באותה הטבע הראוי לה להוליד ולהזריע מהם כדומה להם, הה"ד למינה.[אות תקס] א"ר יהודה, כך עשה הקב"ה לארץ, כנקבה זו המעוברת, ואח"כ מוציאה עוברה ממנה. כך היתה הארץ, בשעה שנבראת נתעברה מהיסודות כלם שנכנסו בה, והם הוציאו כל תולדות שלה.[אות תקסא] אר"י כוורדין של שליא דאשה, דמלייאן מן זרעא דב"נ, דאית ביה היסודות כלם, כך הארץ, בו ביום שנבראת, בו ביום נתעברה, מכל מה שהולידה, דכתיב בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, ומיד והארץ היתה תהו ובהו וחשך ורוח. הרי בכאן ארבעה יסודות, שהם: אש. מים. רוח. חשך. ואלו הולידו כל תולדותיה, ומאלו נתייסדו

55

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית מאמר הכרובים ואת להט החרב המתהפכת

 שאז נגזר, שלא יהא רשות לכל אדם מכאן ואילך, להכנס שם, זולתי הנשמות הצרופות על ידי הכרובים תחלה. אם רואים שהיא ראויה ליכנס, תכנס. ואם לאו, דוחים אותה לחוץ, ותשרף באותו הלהב, או תקבל עונשה.[אות תתי] ותאנא, כנגדם היו במקדש, כשנכנס הכהן לפני ולפנים. דתניא, א"ר אבא אר"י בשם רב הונא, לפני ולפנים הוא דוגמתו של ג"ע. וכשנכנס הכהן לשם, נכנס בנשמה, ולא בגוף. באימה, ביראה, ברתת, בזיע, בנקיות, בטהרה. והכרובים עומדים שם שומרים, כדוגמת אותם הכרובים העומדים בשערי גן עדן.[אות תתיא] זכה הכהן, נכנס שם בשלום, ויוצא בשלום. לא זכה, מבין ב' הכרובים יוצא להב, וישרף וימות

56

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת בראשית מאמר קין והבל ושת

 רועה צאן, זה הביא קרבן, וזה הביא קרבן. א"ר יהודה, קין בא בגסות הרוח, והבל בנמיכות הרוח, דכתיב זבחי אלהים רוח נשברה. מה כתיב וישע ה' אל הבל ואל מנחתו ואל קין ואל מנחתו לא שעה. א"ר יהודה, למה נפלו פניו, על שלא נתקבלה מנחתו.[אות תתלה] ותאנא, אר"י, אותו היום ראש השנה היה, יום שדין כל הנשמות, (דף י"ט טור ד') עוברים לפניו. אמר לו, למה חרה לך, הלא אם תיטיב שאת, א"ר יהודה, כלומר אם תיטיב, יהיה לך שאת.[אות תתלו] לפתח חטאת רובץ, כלומר, לאותם פתחי ג"ע, שהנשמות עוברות בו, חטאת רובץ. החטאת שתעשה יהיה מזומן שם,

57

זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויצא מאמר מי יגור וגו' כנגד עשרת הדברות

 זוהר חדש מהדורת הסולם - בראשית פרשת ויצא מאמר מי יגור וגו' כנגד עשרת הדברות[אות א] (מדרש הנעלם) ויצא יעקב. ידע מה בחשוכא ונהורא עמיה שרי, אע"ג דנהורא עמיה שרי, ידע מה בחשוכא. והיינו דכתיב, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'. ומי אר"י הכי, והא אמרן דהא חכמתא הוה בסמיכותא דקראי, בכל מה דאיתמר, והאידנא פשיטותא דקרא צריכנא, דאברהם הוה, ויצחק הוה, ויעקב הוה. א"ל אע"ג דהוו, חכמתא דקראי אסתכלנא למנדע.[אות ב] רבי יצחק פתח, מזמור לדוד ה' מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו וגו'. מאי משמע, א"ר

58

פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר בהבראם באברהם

 פירוש הסולם לזוהר - הקדמה מאמר בהבראם באברהם[אות מה] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, ודאי כך הוא. ושמעתי ממאור הקדוש שהוא רבי שמעון, שאמר כך, אשר ברא היא מלה סתומה שמורה, שהמפתח סוגר ואינו פותח. ובעוד שהמפתח סוגר במלה ברא, לא היה העולם, ולא נתקיים, ותהו היה מחפה על הכל. וכשתהו זה שלט, לא היה העולם, ולא נתקיים.[אות מו] אימתי ההוא מפתחא וכו': ומתי פתח מפתח ההוא את השערים, והוכן לשמוש ולעשות תולדות. הוא כשבא אברהם, שה"ס חסד, שכתוב, אלה תולדות השמים והארץ בהבראם, ולמדנו, אל תקרא בהבראם, אלא באברהם. ואז, מה שהיה סתום הכל במלת ברא, כנ"ל, חזרו

59

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר ב' ראשית

 בראשית בזו"ן דאצילות ובי"ע התחתונים, הוא של הבינה בלבדה, כי ע"י אתוון אל"ה שהורידה ממנה בעת קטנות, והחזירה אותם בעת גדלות, יצאו השמים והארץ, שהם זו"ן, ובי"ע וכל מלואם (כנ"ל דף ז' ד"ה וכבר) ולולא הורידה אתוון אל"ה שלה, לא היתה כל המציאות הזו קיימת. ע"ש.[אות שמו] אר"י, האי דכתיב אשר לו אלקים קרובים אליו, קרובים, קרוב מבעי ליה: אר"י זה שכתוב אשר לו אלקים קרובים אליו ומקשה, למה כתיב קרובים לשון רבים הלא קרוב היה צריך לומר, לשון יחיד, אלא אלקים עלאה, אלקים דפחד יצחק, אלקים בתראה, ובגיני כך קרובים, ומתרץ. אלא שיש, אלקים עליון דהיינו בינה. אלקים

60

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת בראשית א מאמר אור הגנוז

 שבתחלת המלה מהפך אותו לעבר, וע"כ יש בו שניהם, עבר ועתיד שהם עוה"ב ועוה"ז. וע"כ אומר שכל דבר שנאמר בו ויהי, נוהג בעולם הזה ובעולם הבא. כי שניהם מרומזים במלה ויהי.אמר רבי יצחק, אור דברא קודשא ב"ה בעובדא דבראשית הוה סליק נהוריה מסייפי עלמא עד סייפי עלמא, ואתגניז: אר"י האור שברא הקב"ה במעשה בראשית, היה מאיר מסוף העולם עד סוף העולם. והוא נגנז.[אות שנב] מאי טעמא אתגניז בגין דלא יתהנון מניה חייבי עלמא ועלמין לא יתהנון בגיניהון. שואל, מה הטעם שנגנז האור. ואומר, כדי שרשעי עולם לא יהנו ממנו, והעולמות אינן נהנים מהאור בסבת הרשעים, והוא טמיר לצדיקיא,

1234567891011121314151617181920