אר"י

אר"י מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4660 מקורות עבור אר"י. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

במדבר רבה (וילנא) פרשת פינחס פרשה כא

 שלנו והעולם הבא שלכם אם אין אנו אוכלין עכשיו אימתי אנו אוכלים קראתי עליו ובטן רשעים תחסר.כא [כח, ג] ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לה' כבשים בני שנה תמימים, לא שניהם בבת אחת אלא את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים אר"י ב"ר סימון מעולם לא היה אדם בירושלים ובידו עון, כיצד תמיד של שחר מכפר על עבירות שבלילה ושל בין הערבים מכפר על עבירות שנעשו ביום, מ"מ לא לן אדם בירושלים ובידו עון שנאמר (ישעיה א) צדק ילין בה וגו' אמר להן הקב"ה לישראל בעוה"ז אתם מקריבין לפני לחם הפנים וקרבנות, לעוה"ב אני

32

דברים רבה (וילנא) פרשת דברים פרשה א

 ונבונים וידועים, וארבע כמה שכתב להלן (שמות יח) ואתה תחזה מכל העם וגו' הרי שבע, ולמה לא נכתבו שבע כאחת שאם לא נמצאו משבע מביא מארבע ואם לא נמצאו מארבע מביא מג' ואם לא נמצאו מג' מביא מאחד, שכך כתיב (משלי לא) אשת חיל מי ימצא, ואשימם בראשיכם ואשמם כ', אר"י בן לוי אמר להן משה אם אי אתם נשמעים להם אשמה תלוי בראשיכם, למה הדבר דומה לנחש הזה שאמר הזנב לראש עד מתי אתה מתהלך תחלה אני אלך תחלה אמר לו לך הלך ומצא גומא של מים והשליכו לתוכה מצא אש והשליכו לתוכו מצא קוצים והשליכו לתוכן, מי גרם

33

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא יא - יהודה וישראל

 בימי דוד נתמלאו בימי שלמה שנאמר [יהודה] וישראל רבים כחול, מה הסגולה הזו חביבה על אדם יותר מכל מה שיש לו כך ישראל חביבין לפני הקב"ה מכל האומות שנאמר ונתנך ה' עליון על כל גויי הארץ (דברים כ"ח א') וכן הוא אומר ברוך תהיה מכל העמים (שם /דברים/ ז' י"ד), אר"י בן קרחה (או) שמא תפקע האזן של שומע יכול [כמו] שהעבד מסגל מאחר רבו והבן מאחר אביו והאשה מאחר בעלה כן אתם מסוגלים לי ת"ל כי לי כל הארץ (שמות שם /י"ט/), א"ר אבין בשם ר' יהושע והייתם לי למ"ד גדולה מכל האותיות יו"ד קטנה מכל האותיות, נאה לגדול

34

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא טו - החודש

 בו הולך אצל אומות עכו"ם והורגים אותו, אמר רבי יצחק ברבי מוריון לסוף ארבעים וחמשה הקב"ה נגלה להם ומוריד להם את המן, למה, אין כל חדש תחת השמש (קהלת א' ט'), (אנכי) [ואנכי] ה' אלהיך (ועוד ואושיבך) [מארץ מצרים עד אושיבך באהלים כימי מועד (הושע י"ב י). או לעופר האיילים אר"י בר' חנינא לעורזיליהון דאיילתא, הנה זה עומד אחר כתלנו זה כותל מערבי של ביהמ"ק =בית המקדש= שאינו חרב לעולם, משגיח מן החלונות זה זכות אבות, מציץ מן החרכים זה זכות אמהות, ללמדך שכשם שיש הפרש בין חלון לחרך כך יש הפרש בין זכות אבות לאימהות, ענה דודי ואמר לי

35

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בראשית

 בימים ההם המה הגבורים אשר מעולם אנשי השם מלמד שהיו רואין חמה ולבנה ועושין כשפי' עליהם הוא שאמר (איוב כד) המה היו במורדי אור המה הגבורים שהיו קשין ומורדין ומכשפין, (שם /איוב/ כא) ויאמרו לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו מה שדי כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו אר"י למה היו מורדין שהיו זורעין שנה אחת ועושין מזון למ' שנה, א"ל הקב"ה וכך אתם עושים עוד כל ימי הארץ זרע וקציר, ור' שמואל בר אבא אמר למה היו מורדין שהיו רואין לעצמן בנים ובני בנים חמשה וששה דורות ולא היו מתין, אמר הקב"ה וכך אתם מורדין מכאן ואילך

36

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויגש

 כך אמרתם שאחיו של זה מת אני קניתיו אקראנו ויבא אצלכ', התחיל קורא יוסף ב"י =בן יעקב= בא אצלי יוסף ב"י בא אצלי ודבר עם אחיך שמכרוך והיו נושאין עיניהם בארבע פינות הבית א"ל יוסף למה אתם מסתכלין לכאן ולכאן אני יוסף אחיכם, מיד פרחה נשמתן ולא יכלו לענו' אותו אר"י ווי לנו מיו' הדין ווי לנו מיום תוכחה ומה יוסף כשאמר לאחיו אני יוסף פרחה נשמתן כשעומד הקב"ה לדין דכתיב ביה (מלאכי ג) ומי מכלכל את יום בואו ומי העומד בהראותו שכתוב בו כי לא יראני האדם וחי (שמות לג) עאכ"ו, ומה זה נבהלו אחיו מפניו כשיבוא הקב"ה לתבוע

37

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת אמור

 תחת אמו, רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אומר משל למלך שהיה נכנס למדינה והוציא כרוז ואמר כל אכסניין שיש כאן לא יראו פני עד שיראו פני מטרונ' תחל' כך אמר הקב"ה לישראל בני לא תביאו לפני קרבן עד שתעבו' עליו השבת שאין שבעה בלא שבת ואין מילה בלא שבת, אר"י משפט אדם ומשפט בהמה, משפט אדם וביום השמיני ימול (ויקרא יב) ומשפט בהמה ומיום השמיני והלאה ירצה (שם /ויקרא/ כב).(יג) [כב, כח] ושור או שה אותו ואת בנו, רבי ברכיה בשם ר' לוי אמר יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי (משלי יב) יודע צדיק זה הקב"ה שכתוב

38

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת פינחס

 ויספרו לך דגי הים (שם /איוב י"ב/) שיח לארץ זו גן עדן, דגי הים זה לויתן, מי לא ידע בכל אלה כי יד ה' עשתה זאת, מלך אחד היה לך ושמו שלמה שנאמר (מלכים א ה) ויהי לחם שלמה ליום אחד ל' כור סולת וששים קמח עשרה בקר בריאים וגו', אר"י בר זבידה אלף נשים היו לו לשלמה וכל אחת ואחת עושה לו בכל יום כזה זו סבורה שאצלה הוא סועד, רבי נחמיה הפחה אומר לא היה יכולת בו לעמוד ואשר נעשה ליום אחד שור אחד וגו' (נחמיה ה) אמר הקב"ה בני לא מפני שיש לפני אכילה ושתיה אמרתי לכם

39

בראשית רבתי פרשת בראשית

 שאלמלא לא חטא אדם ראויות כל הבריות להיות קיימות לעד, וכיון שחטא למה לא הותר לו, הואיל ונקנסה מיתה על הבריות, לפי שאינו בדין שיהא חוטא נשכר.א, כז א"ר יוחנן אדה"ר מהול היה שנאמר ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אותו. ולמה לא בראו בדמות, אר"י בשם ר' אחא, אמר הב"ה העליונים נבראו בצלם ובדמות וחיים ואינם פרים ורבים, ותחתונים לא נבראו בצלם ובדמות ופרים ורבים ומתים, ואם אני בורא אותו כעין העליונים בצלם ודמות הוא חי לעולם ואינו פרה ורבה, ואני לא בראתי העולם אלא לפריה ורביה, שנאמר לא תהו בראה וגו' (ישעיה מ"ה י"ח) ואם

40

ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח

 אחת כמה וכמה, רבי נתן אומר בקברניט של מלכים היה קבור הלך משה ועמד שם ואמר יוסף יוסף וכו' מיד נזדעזע ארונו של יוסף נטלו משה והביאו אצלו, קשו קראי אהדדי כתיב ויקח משה את עצמות יוסף [י"ג, י"ט] וכתיב ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל (כתוב ברמז קמ"ה), אר"י א"ר מפני מה נקרא יוסף בחייו עצמות מפני שלא מיחה בכבוד אביו דאמרו לו עבדך עבדך ולא קאמר להו מידי, מי לנו גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא הקב"ה שנאמר ויקבור אותו בגי, ולא על משה בלבד אמרו אלא על הצדיקים כולן שנאמר והלך לפניך צדקך כבוד ה' יאספך,

1234567891011121314151617181920