אר"י

אר"י מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4660 מקורות עבור אר"י. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לו

 ירדופו וגו', שבט יהודה ובנימין לא גלו אלא בשביל היין שנאמר (שם /ישעיהו/ כח) גם אלה ביין שגו ובשכר תעו, בתוך אהלו, אהלה כתיב בתוך אהלה של אשתו א"ר הונא בשם ר"א בנו של ר' יוסי הגלילי נח כשיצא מן התיבה הכישו ארי ושברו, ובא לשמש מטתו ונתפזר זרעו ונתבזה, אר"י לעולם לא תהי להוט אחר היין שכל פרשת היין כתיב בה ווי"ן י"ד פעמים הה"ד ויחל נח ויטע כרם וישת מן היין ויתגל וירא חם ויגד לשני אחיו ויקח שם ויפת, וישימו על שכם שניהם וילכו אחורנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחורנית וערות אביהם וגו' ויקץ נח וידע

22

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מח

 עאכ"ו, וירא אליו ה' באלוני ממרא.ו כתיב (ישעיה לג) פחדו בציון חטאים, אמר רבי ירמיה בן אלעזר משל לשני תינוקות שברחו מבית הספר היה זה לוקה וזה מירתת, א"ר יונתן כל חנופה שנאמר במקרא במינות הכתוב מדבר ובנין אב שבכולן פחדו בציון חטאים אחזה רעדה חנפים, אר"י בר רבי סימן לארכיליסטוס שמרד במלך אמר המלך כל מי שהוא תופשו אני נותן לו פרוקופי, עמד אחד ותפשו אמר המלך שמרו שניהם עד הבוקר והיה זה מתפחד וזה מתפחד זה מתפחד לומר איזו פרוקופי המלך נותן לי, וזה מתפחד ואומר אי זה דין המלך דן אותי, כך לעתיד לבא ישראל מתפחדים

23

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה מט

 אילני סרק אמר המלך אילו מן פטריקון שלו הייתי מבקש לא היה מעכב ומה בכך ונמלך בו, כך אמר הקב"ה כבר נתתי את הארץ מתנה לאברהם שנאמר לזרעך נתתי את הארץ וחמשה כרכים הללו בתוך שלו הם ואילו מפטריקון שלו הייתי מבקש לא היה מעכב בידי ומה בכך ונמלך בו, אר"י בר' סימון למלך שהיו לו שלשה אוהבים ולא היה עושה דבר חוץ מדעתן פעם אחת בקש המלך לעשות דבר חוץ מדעתן נטל את הראשון וטרדו והוציאו חוץ לפלטין, שני חבשו בבית האסורים, ונתן ספרגים שלו עליו, שלישי שהיה לו חביב יותר מדאי אמר איני עושה דבר חוץ מדעתו כך

24

בראשית רבה (וילנא) פרשת חיי שרה פרשה סב

 תהלים לז) יודע ה' ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה, יודע ה' ימי תמימים זה אברהם, שנאמר והיה תמים, ונחלתם לעולם תהיה, ואלה ימי שני חיי אברהם, שחבב הקב"ה שנותן של צדיקים וכתבם בתורה כדי שתהא נחלת ימיהם זכורה לעולם, בשיבה טובה זקן ושבע.ב [כה, ח] ויגוע, אר"י בר אלעי החסידים הראשונים היו מתייסרין בחולי מעיים בעשרה ועשרים יום לאמר שהחולי ממרק, ר"י אמר כל מי שנאמר בו גויעה מת בחולי מעיים, כתיב (משלי לא) עוז והדר לבושה, כל מתן שכרן של צדיקים מתוקן להם לעתיד לבא ומראה להם הקב"ה עד שהם בעולם הזה מתן שכרן שהוא עתיד ליתן להם

25

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה עד

 יג [לא, מג] ויען לבן ויאמר ליעקב הבנות בנותי והבנים בני, אמר רבי אבין כולהון בנותיו היו, הבנות בנותי הרי שתים, ולבנותי מה אעשה הרי ארבע, רבנן מייתי ליה מהכא אם תענה את בנותי, הרי שתים, ואם תקח נשים על בנותי, הרי ארבע, ויקח יעקב אבן וגו', אר"י כשן הזה של טבריא היתה, ויאמר יעקב אל אחיו לקטו אבנים, כמה אחין היו לו חד ולווי קבריה אלא אלו בניו שהוא קורא אותן בלשון הקודש אחיו, א"ר הונא גבורים כיוצא בו צדיקים כיוצא בו, א"ר יודן לבש אדם לבושו של אביו הרי הוא כיוצא בו.יד [לא, מז] ויקרא לו לבן

26

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צד

 לחמש מאין למאה לעשרה לחד והוא אכסנאי ומנו שבע בן בכרי מיד ויכרתו את ראשו, תני סיעה של בני אדם שאמרו להם גוים תנו לנו אחד מכם ונהרגנו ואם לאו אנו הורגים אתכם יהרגו כולם ואל ימסרו נפש אחת מישראל, ואם יחדוהו להן כשבע בן בכרי נותנין ואל יהרגו כולם, אר"י בד"א בזמן שהוא מבפנים והן מבחוץ אבל הוא מבפנים והן מבפנים הואיל והוא נהרג והן נהרגים יתנו להם ואל יהרגו כולם, כגון שהוא אומר (שם /שמואל ב'/ כ) ותבא האשה אל כל העם הואיל והוא נהרג ואתם נהרגים תנוהו להם ואל תהרגו כלכם, ר"ש אומר כל המורד במלכות בית

27

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ה

 והיונקים לפי כחן, והנשים לפי כחן, ואף משה לפי כחו, שנאמר (שמות יט) משה ידבר והאלהים יעננו בקול, בקול שהיה יכול לסובלו, וכה"א (תהלים כט) קול ה' בכח, בכחו לא נאמר אלא בכח, בכחו של כל אחד ואחד, ואף נשים מעוברות לפי כחן, הוי אומר כל אחד ואחד לפי כחו, אר"י בר חנינא אם תמה אתה על הדבר הזה למוד מן המן שלא היה יורד לישראל אלא לפי כח של כל אחד ואחד מישראל, הבחורים היו אוכלין אותו כלחם שנאמר (שמות טז) הנני ממטיר לכם לחם מן השמים וגו', והזקנים כצפיחת בדבש שנאמר (שם /שמות ט"ז/) וטעמו כצפיחת בדבש, ויונקים

28

שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה ו

 כשחכם מתעסק בדברים הרבה מערבבין אותו מן החכמה, ויאבד את לב מתנה מן התורה שניתנה מתנה בלבו של אדם, ד"א כי העושק יהולל חכם המתעסק בצרכי צבור משכח תלמודו, אמר ר' יהושע בן לוי ס' הלכות למדני ר"י בן פדייה בחרישת הקבר וכולן נשתכחו ממני בשביל שהייתי עוסק בצרכי צבור, אר"י בר סימון כי העושק יהולל חכם זה משה, עושק שעשקו אותו דתן ואבירם, יהולל חכם עירבבו אותו, ויאבד את לב מתנה, וכי תעלה על דעתך שהיה משה מתאבד אלא הם שהקניטוהו ואמרו לו ירא ה' עליכם וישפוט, ואף הוא מקפיד ואומר ומאז באתי אל פרעה, אמר לו הקב"ה אני

29

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה כו

 כיוצא בו (יחזקאל י) ויאמר אל האיש לבוש הבדים ויאמר הקב"ה אמר למלאך והמלאך לכרוב אמר לו גזר עלי הקב"ה ואני אין לי רשות ליכנס למחיצתך אלא עשה עמי צדקה ותן לי שני גחלים משלך שלא אכוה מיד וישא ויתן אל האיש לבוש הבדי', ר' פנחס אמר הפשירן ונתנן לו אר"י דסכנין בשם ר' לוי ו' שנים היו אותן גחלים עמומות בידו של גבריאל סבור שישראל עושין תשובה כיון שלא עשו בקש לזרקן ולקעקע ביצתן אמר לו הקב"ה גבריאל גבריאל יש בהם בני אדם שעושים צדקה אלו עם אלו שנאמר (שם /יחזקאל י'/) וירא לכרובים תבנית יד אדם א"ר אבא

30

ויקרא רבה (וילנא) פרשת אמור פרשה לא

 לא קטלתיה אילן רב הוה מתעבדא ומהיכן הביאתו ר' אבא בר כהנא אמר מהר המשחה הביאתו ר' לוי אמר משבשושי ארץ ישראל הביאתו הדא דאינון אמרי ארעא דישראל לא לקת במוי דמבולא הוא שהקב"ה אומר לה על ידי יחזקאל (יחזקאל כב) בן אדם אמור לה את ארץ לא מטוהרה היא אר"י אפילו אסטרובלין של רחים נמחו במים ר' ברכיה אמר שערי ג"ע =גן עדן= נפתחו לה ומשם הביאתו א"ל ר' איבו אלו מגן עדן הביאתו לא היה לה דבר מעולה יותר להביא כגון קנמון ובלסמון אלא רמז רמזה לו ואמרה לו מרי נח מר מזה מתחת ידו של הקב"ה ולא

1234567891011121314151617181920