אר"י

אר"י מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4660 מקורות עבור אר"י. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בשלח מאמר ויבן משה מזבח

 שרצית בו. בה בשעה מה כתוב, ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק מדר דר. מדר דר חסרים ו', ללמד שדורות אלו שיש בהם מלחמה בעמלק, חסרים מדיורים שלמעלה, שאין השם שלם ואין הכסא שלם, וחסרים מדיורים שלמטה, שאין שלמות לתחתונים.[אות תפו] א"ר יהודה וכו': אר"י, בכל דור ודור, בכל הדורות הבאים לעולם, אין לך דור שאין בהם מזרע הרע ההוא של עמלק, והקב"ה עושה בהם מלחמה. ועליהם כתוב, יתמו חטאים מן הארץ וגו'. מן הארץ, היינו בעולם הזה ובעולם הבא. בו בזמן כתוב, ברכי נפשי את ה' הללויה.

192

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר ומשה עלה אל האלקים

 פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר ומשה עלה אל האלקים[אות רמה] ומשה עלה אל האלקים ויקרא וגו': ומשה עלה אל האלקים, פירושו, שעלה למקום שנפרשים כנפי השכינה, כש"א ויט שמים וירד וגו'.[אות רמו] תאנא אמר ר' יהודה וכו': למדנו, אר"י, כל זמן שחקיקות המלך העליון, שהוא חקיקת המסך דחירק, שבקו האמצעי, שהוא ז"א, מתישרים במקומם, דהיינו שמכריעים בין ימין לשמאל, העולמות כולם הם בשמחה, וכל המעשים מתישרים על קיומם. כש"א, את מעשה ה' כי נורא הוא. מהו כי נורא הוא. אמר ר' אלעזר הוא שלימות הכל, כש"א, האל הגדול הגבור והנורא, מהו והנורא, זה יעקב, דהיינו קו

193

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר כה תאמר לבית יעקב

 כה, פירושו המלכות שנקראת כה. כה תאמר לבית יעקב, היינו באמירה, והיינו מצד הדין. ותגיד לבני ישראל. הוא כש"א ויגד לכם את בריתו. וכתוב הגדתי היום לה' אלקיך. שהגדה הוא רחמים. לבני ישראל, היינו הזכרים הבאים מצד הרחמים. ע"כ נאמר בהם הגדה.[אות רסב] א"ר יצחק הואיל וכו': אר"י, כיון שבאנו לזה, מהו, הגדתי לה' אלקיך, לה' אלקינו היה צריך לומר. אמר לו ר' שמעון, וכי זה בלבד הוא, והרי כתוב, כי ה' אלקיך מביאך וגו'. אשר ה' אלקיך נותן לך. כי ה' אלקיך אש וגו'. וכולם כך.[אות רסג] אלא הכי תנינן וכו': אלא כך למדנו. כל הדר בארץ

194

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר ויהי ביום השלישי

 ישראל להר סיני, לא היה בהם זכיות ומעשים טובים להגן עליהם, שכתוב, ושדים אין לה. שהם תקונה ויפיה של האשה, ואין יופי לאשה אלא הם. מה נעשה לאחותנו, מה יעשה ממנה, בשעה שהקב"ה יתגלה בהר סיני לדבר בדברי תורה, ויפרחו הנשמות מהם.[אות רפד] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, בשעה ההיא שקרבו ישראל להר סיני, עם לילה ההיא והבוקר, היו שלשה ימים שלא נזדווגו עם נשותיהם. באו מלאכים הקדושים וקבלו את ישראל באחוה, כי הם מלאכים למעלה, וישראל מלאכים למטה, הם מקדשים שם העליון למעלה, וישראל מקדשים שם העליון למטה.[אות רפה] ואתעטרו ישראל בשבעין וכו': ונתעטרו ישראל בלילה ההוא

195

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר ויהי קולות וברקים

 לחד, שהרי דא נפקא מן דא. ומצד הב', אפשר לומר שהן שנים, כי קול אחד הוא בבינה, וקול הב' הוא בז"א. וז"ש תרין דאינון חד וחד דאיהו תרי. שאפשר לומר כך ואפשר לומר כך, וע"כ כתוב, קלת, חסר ו' של סימן הרבים.[אות רצא] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, קלת, היינו אחד, והוא קול גדול וחזק שאינו נפסק לעולם. ההוא, שכתוב בו, קול גדול ולא יסף. שה"ס הרוח שבאו"א עלאין, שאין הי' יוצאת מאויר שלהם, וקומת רוח שבהם נשאר קיים לעולם בלי שינוי. (כנ"ל בראשית א' דף רנ"א ד"ה נחית עש"ה) ורוח הזה מאיר גם בזו"ן הגדולים (כנ"ל בהקדמת

196

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר וכל העם רואים את הקולות

 ואת קול השופר: תאני ר' יצחק, כתוב, אחת דבר אלקים שתים זו שמעתי, כמש"א, אנכי ולא יהיה לך. שאנכי ה"ס בינה, ולא יהיה לך, ה"ס ז"א, ונשמעו שניהם בבת אחת. אף כאן קול הוא ז"א, השופר, הוא בינה, ונשמעו שניהם בבת אחת.[אות שא] אמר ר' יהודה וכו': אר"י, קל בשפר היה צריך לומר, למה אומר השופר. ומשיב, אלא קול ההוא שנקרא שופר, שכתוב, והעברת שופר תרועה בחדש השביעי בעשור לחדש ביום הכפורים. בזה, ביום הכפורים שהוא בינה, נקרא שופר. כלומר, אם הקול יוצא מבינה, נקרא הקול שופר.[אות שב] א"ר יוסי וכו': אר"י, מה שופר הגשמי, מוציא קול הכלול

197

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר וידבר אלקים

 פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר וידבר אלקים[אות שכט] א"ר יוסי ת"ח וכו': אר"י, בוא וראה שהנביאים כולם כלפי משה, הם כנקבה כלפי זכר, שכתוב פה אל פה אדבר בו ומראה, שהיא בהכרח מראה המאירה, שהרי כתוב, פה אל פה אדבר בו. ולשאר הנביאים כתוב, במראה אליו אתודע, שהיא מראה שאינה מאירה. וכתוב, במראה, ולא במראת חסר ו'. כל שכן יחזקאל, שאפילו מראה לא כתוב בו, אלא מראת חסר ו'. שהוא ראה בעולם היצירה. וכל שכן שכתוב בו, במשה, ולא בחידות, אלא כל מלה על בירורו. אשרי הדור, שנביא הזה היה שורה בתוכם.[אות של] א"ר יוסי ברבי

198

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר והלוחות מעשה אלקים המה

 עולה לעשרה. כי עשר אצבעות הן עשר ספירות, וכלולות זה מזה ויש בכל אצבע עשר ספירות. כמו שלמדנו, אצבע אלקים היא. וכל אצבע ואצבע עולה לעשר, עד שנעשו יד שלם, שכתוב, וירא ישראל את היד הגדולה. אף כאן אצבע אלקים עולה לעשר.[אות שעב] אמר ר' יהודה וכו': אר"י, חרות על הלחת, נקובים היו כתב האבנים מעבר לעבר, והכתב נראה משני הצדדים. חרות, פירושו, חקיקת החקיקות, דהיינו מעבר לעבר. אמר ר' אבא מצד הזה נראה צד האחר, ונקרא מכאן, מה שכתוב בצד האחר.[אות שעג] ר' אלעזר אמר וכו': רא"א, בנס היו כתובים, שכל בני אדם היו אומרים ומעידים שהוא

199

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר אנכי ה' אלקיך (א)

 זה וזה, מוסר אביך ותורת אמך, בדבר אחד מתבארים. שלמדנו, התורה יצאה מחכמה של מעלה. והחכמה עצמה מתחלקת לימין שנקרא אבא, ולשמאל שנקרא אמא. ר' יוסי אמר, מבינה יוצאת התורה, שכתוב, להבין אמרי בינה, וכתוב, אל תטוש תורת אמך. והבינה נקראת אמא.[אות שפז] אמר ר' יהודה וכו': אר"י, התורה מחכמה ובינה נכללה, שכתוב, שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. ר' אבא אמר בכל הספירות נכללה, כיון שנכללה באלו השנים, חו"ב, היא נכללה בכולם. כי חו"ב כוללים בעצמם כל הספירות, בחסד, בדין ברחמים. שהם חג"ת, בכל השלמות שהדבר צריך. אם המלך והמלכה התחברו בה כולם מתחברים בה. במקום

200

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת יתרו מאמר לא יהיה לך

 והוא יהיה פרא אדם. ולא אדם. ידו בכל, בכל ודאי ולא יותר, משום שלא קיבל מצות התורה, התחלה היתה בו משום שנמול, אבל לא נשלם במצות התורה. אבל זרע ישראל שנשלמו בכל נקראים אדם ממש, וכתוב, כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו.[אות תח] א"ר יוסי וכו': אר"י, משום זה כל צורת פנים מותר לעשות חוץ מפני אדם. ר' יצחק אמר, כשנעשה צורת אדם, נראה שחקוק תוך חקיקות של השלמות. דהיינו שניכר בה שלמות מיוחדת. א"ר יהודה, היינו שאומרים אנשים, קשריו עם הרוח נמצא בצורה, שבצורת אדם הנעשה, ניכר קשריו עם הרוח שבו.[אות תט] ר' יהודה הוה וכו':

1234567891011121314151617181920