אר"י

אר"י מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4660 מקורות עבור אר"י. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר אנחה שועה צעקה

 פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר אנחה שועה צעקה[אות שנג] אמר רבי יצחק תלת וכו': אר"י שלשה ענינים כאן, אנחה, שועה, צעקה. וכל אחד מתפרד מחבירו, שאינם דומים זה לזה. אנחה, שכתוב, ויאנחו בני ישראל. צעקה, שכתוב, ויצעקו. שועה שכתוב, ותעל שועתם אל ה'. וכל אחד מתפרש בפני עצמו. וכולם עשו ישראל. אמר ר' יהודה, צעקה ושועה עשו ישראל אנחה לא עשו, וזה משמע ממה שכתוב, ויאנחו ולא ויתאנחו, ולמעלה היתה האנחה בשבילם (כנ"ל אות ש"נ).[אות שנד] צעקה ושועה במאי וכו': שואל, צעקה ושועה במה הם נבדלים. א"ר יצחק, אין לך שועה אלא בתפילה. שנאמר שמעה תפילתי

172

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר ומשה היה רועה

 מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר. ה' רועי, כלומר, הרועה שלי. מה הרועה מנהיג את הצאן ומוליכם למרעה טוב, למרעה שמן, במקום נחלי מים, מישר הליכתן בצדק ובמשפט, אף הקדוש ברוך הוא, כתוב, בנאות דשא ירביצני על מי מנוחות ינהלני נפשי ישובב.[אות שעב] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, דרך הרועה, לנהוג בצדק את צאנו, להרחיקם מן הגזל, להנהיגם במישור, ובכל עת השבט בידו שלא יטו ימין ושמאל.[אות שעג] דבר אחר ומשה וכו': מכאן ועד אות שע"ט אין צריך ביאור.[אות שעט] ויבא אל הר האלקים חרבה: הוא לבדו בא בלי הצאן. אר"י, אבן זה המושך ומקבל ברזל, כאשר

173

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר בלבת אש מתוך הסנה

 פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר בלבת אש מתוך הסנה[אות שפט] א"ר יהודה וכו': אר"י, מכאן למדנו רחמנותו של המקום, דהיינו הקב"ה, על הרשעים, שכתוב, והנה הסנה בוער באש, לעשות בה דין לרשעים, כנ"ל והסנה אינו אוכל, דהיינו שאין בהם כליה. בוער באש, הוא על כל פנים רמז, לאש של גיהנם. כלומר, אע"פ שהאש נראה למשה שהוא צדיק, מכל מקום הוא רמז לאש של גיהנם, שהיא לרשעים. אבל, הסנה אינו אוכל, שאינו עושה בהם כליה.[אות שצ] ד"א וירא וגו' בלבת אש וגו': שואל מה הטעם שנגלה למשה בלבת אש, ולא לשאר הנביאים. א"ר יהודה, אין משה כשאר

174

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת וארא מאמר וארא- באל שדי ושמי הוי"ה לא נודעתי להם

 אדם להסתכל בו, מכאן ולהלאה, אין רשות לאדם להסתכל בו, דהיינו בחו"ב כנ"ל, כי הוא גנוז מכל אדם. ומי הוא המקום שאסור להסתכל בו, הוא יה הויה, שהם חו"ב, שמשם נצטיירו כל העולמות, ואין מי שיעמוד על אותו המקום, כדי להשיג מה.[אות ו] א"ר יהודה קרא וכו': אר"י, המקרא מוכיח עליו, על מניעת ההשגה למעלה מז"א, שכתוב, כי שאל נא לימים ראשונים וגו' מקצה השמים שהוא ז"א עד קצה השמים וגו', הרי מפורש בכתוב, שהשאלה וההשגה הוא רק במדרגת שמים, שהוא ז"א, מקצהו עד קצהו, שעד כאן יש רשות לאדם להסתכל. מכאן ולהלאה, דהיינו למעלה מז"א, אין מי שיכול

175

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת וארא מאמר והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי

 שכתוב, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים מתחילה, ואח"כ, והצלתי אתכם מעבודתם, ואח"כ וגאלתי אתכם. והרי היה לו לומר מתחילה, וגאלתי אתכם, ואח"כ והוצאתי אתכם. ומשיב, אלא עיקר הכל אמר תחילה, כי רצה הקב"ה לבשר להם מתחלה את היפה מכולם, דהיינו היציאה ממצרים.[אות נג] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, והרי יפה מכולם הוא, ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים. ועם זה, אמר להם זה אחר כך. אמר לו, בזמן ההוא, לא היה להם דבר יפה יותר מיציאה, כי חשבו שלא יצאו מעבדותם לעולם, כי היו רואים שם, שכל האסורים שהיו ביניהם, היו מקשרים אותם בקשרים של כשפים, ולא יכלו

176

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת וארא מאמר אלה ראשי אבותם

 פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת וארא מאמר אלה ראשי אבותם[אות פב] וידבר ה' אל משה ואל אהרן וגו': ר' יוסי אמר, ע"כ נאמר, ויצום אל בני ישראל, שצוה לנהל אותם בנחת כראוי. ואל פרעה, פירושו, לנהוג בו כבוד. ובארוה.[אות פג] אמר רבי ייסא וכו': אר"י, למה הסמיך הכתוב כאן אלה ראשי בית אבותם. ומשיב, אלא אמר לו הקב"ה, דברו להם לבני ישראל בנחת, כי אע"פ שהם נמצאים בעבודה קשה, מלכים בני מלכים הם. ומשום זה כתוב, אלה ראשי בית אבותם. שאמר לו אלו שאתה רואה, ראשי בתי אבות הם.[אות פד] א"ר חייא דכלהו וכו': אר"ח, ע"כ הסמיך

177

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת וארא מאמר קח את מטך

 אותות, אחד למעלה ואחד למטה. אחד למעלה, היינו, שנחש העליון דקדושה שלט על נחשים שלהם. אחד למטה, היינו, ששלט העץ על הנחשים שלהם. כי בלע אותם. ופרעה היה יותר חכם מכל חרטומיו, והסתכל שממשלה העליונה שולט על הארץ, שולט למעלה ושולט למטה.[אות קכא] אמר ר' יוסי וכו': אר"י, פן תאמר, אשר המכשפים, כל מה שעושים אינם עושים אלא באחיזת עינים, שרק נראה כך, ולא יותר, משמיענו הכתוב, ויהיו בדיוק, שכתוב, ויהיו לתנינים, שעשו התנינים בפועל. ואמר ר' יוסי, אפילו כשהתנינים שלהם חזרו להיות עצים, העץ של אהרן בלע אותם. כי נאמר ויבלע מטה אהרן את מטותם.[אות קכב] כתיב,

178

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת וארא מאמר ותהי שרי עקרה

 פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת וארא מאמר ותהי שרי עקרה[אות קצח] ר' יוסי ור' חייא וכו': ר"י ור"ח היו הולכים בדרך. אר"י לר' חייא, למה אתה שותק, הרי הדרך אינו מתתקן אלא בדברי תורה. נאנח ר' חייא ובכה. פתח ואמר, ותהי שרי עקרה אין לה ולד. אוי על זה, אוי על אותו זמן, שהולידה הגר את ישמעאל.[אות קצט] א"ל ר' יוסי וכו': אמר לו ר"י, למה. והרי שרה הולידה אחר שנולד ישמעאל, והיה לה בן גזע קדוש. ולמה אתה אומר אוי. אמר לו אתה רואה, ואני רואה, וכך שמעתי דבר מפיו של ר"ש, ובכיתי, שאמר, ווי על אותו

179

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בא מאמר ועבר- על המשקוף ועל שתי המזוזות

 מכאן על ב' המזוזות, הרומזות על ב' קוין ימין ושמאל. ואחד ביניהם, על המשקוף הרומז על קו האמצעי. ומשום זה ופסח ה' על הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגוף, משום שרואה את השם הקדוש רשום על הפתח. שה"ס ג' הקוין.[אות עח] א"ר יהודה אי וכו': אר"י, אם כן, שרומזים על ג' הקוין, למה נעשה זה בדם. הרי למדנו שצבע ג' הקוין הם, לבן ואדום, ואחד, שביניהם, כולל בין הצבעים, כלומר שצבעו ירוק כחמה הכולל לבן ואדום. ולמה נרמזו כל ג' הקוין בצבע אדום שהוא הדם. אמר לו, שני דמים היו אחד של הפסח, ואחד של המילה שמלו

180

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בא מאמר וירח את ריח בגדיו

 אצל יעקב, כי מלבד הריח שלו, גם ג"ע נכנס עמו, וע"כ ברכו. וע"כ לא תלה הדבר בלבושים, אלא ביעקב ממש, שראה שבו תלוי דבר הריח, והוא ראוי וזכותו עולה להתברך, ונכנס עמו הגן עדן. ומשום זה, כשהתרעם עשו, אמר גם ברוך יהיה.[אות קנח] אמר ר' יצחק וכו': אר"י, לא היה התורה צריך לכתוב אלא מהחדש הזה לכם וגו', מה הטעם, משום שהוא תחילת שליטת הלבנה. וע"כ היתה התורה צריכה להתחיל לכתוב מכאן. כי בהקב"ה נקשר הדבר. כי הלבנה ה"ס המלכות שבשלמותה מתיחדת עם הקב"ה, וע"כ היה צריך התורה להתחיל בתחילת שלמות הלבנה שהוא החדש הזה לכם ראש חדשים וגו'.

1234567891011121314151617181920