אר"י

אר"י מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4660 מקורות עבור אר"י. להלן תוצאות 151 - 160

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


151

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר יהודה אתה יודוך אחיך

 פעמים לגברים ופעמים לנשים (כנ"ל בראשית ב' אות קי"ט ע"ש בהסולם) ומתהפכות ממקומן לכל הצורות. וכל זה הוא לשמור את דרך עץ החיים. מה הוא דרך. הוא כמו שאתה אומר הנותן בים דרך, שפירושו יסוד דנוקבא, אף דרך שבכאן פירושו יסוד דנוקבא.[אות תקעג] אמר ר' יהודה וכו': אר"י, יפה הוא, וכן הוא ודאי, שאדם גרם לאותו אילן, שחטא בו, שהוא הנוקבא, להתגרש. ואפילו שאר בני העולם כן. שאם חוטאים גורמים לה גירושין, כמו שאתה אומר, ובפשעכם שלחה אמכם, אבל יפה תאמר, כי ממקומו משמע זה, שכתוב, ויגרש את האדם, אשר את הוא הנוקבא כנ"ל, שזו היא שלימותו של אדם.

152

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר אסרי לגפן עירה

 בבצרה וגו'. ועוד יש לפרש, כי כל ביתה לבוש שנים, משום שהנוקבא באה מדין קשה, וע"כ לא תירא משלג. פירוש כי שלג ה"ס דינין דדכורא, ודינין דנוקבא הם הפוכים לדינין דדכורא ומבטלים אותו. (כמו שנתבאר לעיל וירא דף י"ט ד"ה כחום היום ע"ש).[אות תרה] א"ר יצחק וכו': אר"י. ודאי כן הוא אלא שיש לפרש כל ביתה לבוש שנים, מה הם שנים, אלו הן שנים קדמוניות שה"ס ז' הספירות חג"ת נהי"מ, כי היא נכללת מכולן ויונקת מכל הצדדים, כמ"ש, כל הנחלים הולכים אל הים. וע"כ לא תירא מפני הדינים שהם שלג.[אות תרו] עד דהוו אזלי וכו': בעוד שהיו הולכים

153

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר מהאוכל יצא מאכל

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר מהאוכל יצא מאכל[אות תרלז] א"ר יצחק אלמלא וכו': אר"י, אם לא נקרה לנו דרך זה אלא לשמוע דברים אלו, די לנו. א"ר יהודה, טוב היה לאותו ילד שלא ידע כל כך, ואני מתירא עליו, שלא יתקיים בעולם בשביל זה. א"ר יצחק ולמה. אמר לו משום שילד הזה יכול להסתכל במקום שאין רשות לאדם להסתכל בו, ואני מתירא עליו, שמטרם יגיע לפרקו, דהיינו מטרם שיגדל ויהיה לאיש, ישגיח ויסתכל שם, ויענישו אותו.[אות תרלח] שמע ההוא ינוקא וכו': שמע אותו הילד, אמר, איני מתירא מעונש לעולם, כי בשעה שנפטר אבי מן העולם, ברך

154

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר זבולון לחוף ימים ישכון

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר זבולון לחוף ימים ישכון[אות תרסג] א"ר יהודה וכו': אר"י, זבולון ויששכר עשו ביניהם תנאי, שאחד ישב ויהגה בתורה, שהוא יששכר, ואחד יצא ויעסוק במסחר, שהוא זבולון, ויתמוך ביששכר. שכתוב, ותומכיה מאושר. והיה יורד בימים לעשות מסחר. וחלקו היה כן, כי הים היה נחלתו.[אות תרסד] ובגיני כך קרי וכו': ומשום זה קורא אותו ירך, שנאמר וירכתו על צידון, כי דרכו של ירך הוא לצאת ולבא, ז"ש, שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך. לחוף ימים ישכון, היינו באלו יורדי הים, לעשות מסחר. לחוף ימים, אע"פ, שרק ים אחד היה לו בנחלתו, שהוא ים הגדול,

155

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר גד גדוד יגודנו

 מכאן, מן הבינה, שה"ס נהר הנ"ל, ועל כן נקרא זווג הזה בשם גד, זה מוציא מן הבינה ונותן, דהיינו הג', וזה לוקט ומקבל ממנו, דהיינו הד', וניזון הבית שהוא הנוקבא, וכל אנשי הבית. שהם צבאות ומחנות המלאכים המתפשטים ממנה.[אות תשכח] א"ר יצחק וכו': אר"י, לולא שהיה גד מבני השפחות שהם מבחינת אחורים כמ"ש לעיל (ויצא אות קמ"ג) היתה השעה עומדת לו להשתלם יותר מכל השבטים, משום המקור הגבוה והשלם שהשם גד רומז עליו. כנ"ל. זהו שכתוב, בא גד, קרי, והכתיב, בגד חסר א'. משום שהשעה עמדה לו תחילה בשלמות, ואח"כ נסתלקה השלמות ממנו. זהו שכתוב, אחי בגדו

156

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר היה היה דבר ה'

 דכתיב, וכו': בכו עליו העליונים, שכתוב הן אראלם צעקו חוצה וגו', בכו עליו התחתונים, שכתוב, על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו וגו'. כולם בכו על גלות בבל, מה הטעם משום שהיו מקודם בתענוגי מלכים, שכתוב, בני ציון היקרים וגו'.[אות י] דתנן, אמר ר' יצחק וכו': שלמדנו, אר"י, מהו שכתוב, על ההרים אשא בכי ונהי. אלא הם אלו ההרים הרמים שבעולם. ומי הם אלו הרים הרמים, הם, בני ציון היקרים המסולאים בפז. ועתה הם יורדים בגלות, וריחים על ערפם, וידיהם קשורים לאחור. וכשבאו לגלות בבל, חשבו שאין להם קיום לעולם, כי הקב"ה עזב אותם ולא ישגיח עוד בהם לעולם.

157

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר אל תלחם את לחם רע עין

 גזירה נגזר על ישראל להיות בגלות, שהיה מוכרח להתקיים אפילו לא אכלו את לחמם. אמר לו, הכל נכון הוא, שהרי לא נגזר הגלות במצרים בדיוק, כי לא כתוב, גר יהיה זרעך בארץ מצרים, אלא בארץ לא להם. ויכול להיות אפילו בארץ אחרת.[אות כג] אמר ר' יצחק וכו': אר"י, מי שהוא בעל נפש, שאוכל יותר משאר בני אדם, או מי שהולך אחר מעיו, דהיינו שדרכו למלאות בטנו בתענוגים, אם פגש באותו רע עין, ישחוט עצמו ולא יאכל מלחמו, כי אין לחם רע בעולם זולת הלחם של רע עין. מה כתוב, כי לא יוכלון המצרים לאכל את העברים לחם כי תועבה

158

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר את יעקב איש וביתו באו

 של הרקיע, דהיינו מלאכים, והיינו שכתוב, בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, ולא נאמר ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה אתו, אלא ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, שפירושו, הבאים מצרימה מתחילה דהיינו המלאכים כנ"ל, ועם מי באו, את יעקב.[אות נב] א"ר יהודה ק"ו וכו': אר"י, קל וחומר הוא. ומה בשעה שנצל יעקב מלבן, כתוב, ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלקים. וכשירד למצרים אמר הקב"ה, אנכי ארד עמך מצרימה, ואם האדון ירד אינו דין, כלומר כל שכן הוא, שירדו משמשיו עמו, היינו שכתוב הבאים מצרימה את יעקב, ולא כתוב, אתו. ר' יעקב מכפר חנן אמר, בשם

159

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר אתי מלבנון כלה

 וכפי מה שראוי לו. הרי שיש מדה אמצעית. א"ר יצחק, לא למדנו שאין לו ב' העולמות אלא מי שאין לו מעשים טובים כלל. אבל אם יש לו מעשים טובים ואפילו שאינם בשלמותם, יורש עולמו כפי הראוי לו, הן בעולם הזה והן בעולם הבא.[אות סא] א"ר יהודה וכו': אר"י, אם בני אדם היו יודעים האהבה שאוהב הקב"ה לישראל, היו שואגים כאריות לרדוף אחריו להתדבק בו. כי למדנו, בשעה שירד יעקב למצרים, קרא הקב"ה לחבורת המלאכים שלו, אמר להם, כולכם רדו למצרים ואני ארד עמכם. אמרה השכינה, רבון העולם וכי יש צבאות בלי המלך, כי השכינה נבחנת מלך כל המלאכים, מפני

160

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר ויקם מלך חדש

 ואינם צריכים לגלות. אמר ר' יוסי, הכל הוא חכמה, וחכמת ר' אלעזר עולה על כולם. ר' אבא אמר, אם לא החכמים לא ידעו אנשים תורה מה היא, ומה הן המצות של רבון העולם, ולא היה הפרש מרוחו של האדם אל רוח הבהמה.[אות פה] אמר ר' יצחק וכו': אר"י, כשמביא הקב"ה דין על עם, מתחלה עושה דין בממונה הממונה עליהם למעלה. שכתוב, יפקד ה' על צבא המרום במרום ועל מלכי האדמה על האדמה. תחלה בצבא המרום דהיינו על מלאך הממונה, ואח"כ על מלכי האדמה.[אות פו] במאי דינא אתדן וכו': שואל, באיזה דין נידון הממונה שלמעלה. ומשיב, מעבירים אותו בנהר

1234567891011121314151617181920