אר"י

אר"י מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 4660 מקורות עבור אר"י. להלן תוצאות 141 - 150

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


141

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר ב' ויקרא לבנו ליוסף

 כך כתוב, ויהיו בני יעקב שנים עשר, כי בניהם של שאר רשעי עולם שעושים מעשה ההוא, נקראים בשם אחר, דהיינו בני תמורה ודבר זה ידוע אצל החברים, ומשום זה ויקרא לבנו ליוסף, לבנו ממש מתחילה, מבעת לידת ראובן, ולבסוף, בנו היה.[אות רסה] תאנא א"ר יוסי וכו': למדנו, אר"י, במה השביע יעקב את יוסף, שכתוב, שים נא ידך תחת ירכי. ומשיב, אלא באות ברית הזה, השביעהו, שהיה רשום בבשרו, שזהו חשיבותם של האבות יותר מכל, וברית זה הוא סוד יוסף. כלומר, יוסף ה"ס מדת היסוד צדיק שהוא מרכבה לו.[אות רסו] אר"ש באברהם וכו': א"ר שמעון, באברהם וביעקב כתוב שים

142

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר ושכבתי עם אבותי

 שזכו להתלבש בלבוש כבוד מן הימים שלהם, הם מתעטרים בעולם ההוא מעטרות שנתעטרו בהם האבות, מאותו הנהר הנמשך ויוצא לגן עדן. זהו שכתוב ונחך ה' תמיד וגו'. ורשעי העולם שלא זכו להתלבש בלבוש של הימים שלהם, עליהם כתוב, והיה כערער בערבה וגו'.[אות שה] אמר ר' יצחק וכו': אר"י, אשרי חלקו של יעקב, שבטחון גדול היה לו, שכתוב, ושכבתי עם אבותי. שזכה בהם, ולא באחר. זכה בהם, להתלבש בימים של עצמו ובימים שלהם.[אות שו] רבי יהודה אמר וכו': רי"א, כתוב, וירח את ריח בגדיו ויברכהו, שואל, בגדיו, בגדי עשו היה צריך לומר, שהרי לא היו שלו אלא של עשו

143

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר וישתחו ישראל על ראש המטה

 וגו' ראש המטה: רבי חייא פתח ואמר, כל זה נסיתי בחכמה וגו'. הרי למדנו, שלמה המלך ירש הלבנה, שהיא הנוקבא, מכל בחינותיה, ובימיו עמדה לבנה ההיא במילואה, כי נתברכה מכל המדרגות, וכשרצה לעמוד על חוקי התורה אמר, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני.[אות שלו] אמר רבי יהודה וכו': אר"י, יעקב אמר, ושכבתי וגו' וקברתני בקבורתם, שם למדנו, מי שיצא נשמתו ברשות אחר, דהיינו בחוצה לארץ, וגוף שלו נקבר בארץ הקדושה, עליו כתוב, ותבאו ותטמאו את ארצי וגו'. ויעקב אמר וקברתני בקבורתם, ונשמתו יצאה ברשות אחר דהיינו במצרים.[אות שלז] א"ר יהודה שאני וכו': אר"י, משונה הוא יעקב משאר בני אדם,

144

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר בד' פרקים- העולם נדון

 פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר בד' פרקים- העולם נדון [אות שנג] תאנא, אמר ר' יהודה וכו': למדנו, אר"י, בברייתא שלנו בארנו, מה ששנינו, בארבע פרקים בשנה העולם נדון, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, ובחג נדונים על המים, הנה בארנו הדברים, וסוד הברייתא בארנו, בפסח על התבואה וכו', הוא כנגד מרכבה עליונה, סוד האבות, שהם חג"ת, ודוד המלך, שהוא מלכות, כלומר שאלו ד' זמנים, המובאים בברייתא ה"ס אבהן ודוד מלכא. ומפרש בפסח על התבואה, שכן הוא ממש, וכבר בארנו דבר זה, על מה בא מצה בפסח, כי מצה

145

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר ויברך את יוסף

 אות שעא] ויברך את יוסף וגו': במקרא זה יש להסתכל בו, שכתוב, ויברך את יוסף, ולא מצאנו כאן ברכה שיברך את יוסף, אלא לבניו, ואם לבניו, היה לו לומר ויברכם, מהו שאומר, ויברך את יוסף, ולא מצאנו כאן שיתברך יוסף.[אות שעב] אמר רבי יוסי וכו': אר"י, את הוא בדיוק את יוסף שכתוב, הוא בדיוק, כי את רומז על המלכות, וכתוב את יוסף, שהוא ברכת בניו, כי בניו מנשה ואפרים הם בחינת מלכות הנקראת את. וכשמתברכים בניו הוא מתברך תחילה, ע"כ כתוב ג"כ יוסף, כי בניו של אדם ברכתו הוא.[אות שעג] א"ר אלעזר וכו': אמר ר' אלעזר, ר"א לא

146

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר טורא דחילא

 יוסי, הר זה נורא הוא, נלך ולא נתעכב כאן, משום שהר הזה נורא הוא, א"ר יהודה, אם היה אחד, הייתי אומר כך, כי למדנו, שמי שהולך יחידי בדרך מתחייב בנפשו. אבל שלשה לא. וכל אחד ואחד ממנו ראוי להגן, שלא תסתלק ממנו השכינה.[אות תכד] א"ר יוסי וכו': אר"י, הרי למדנו, שלא יסמוך אדם על הנס. מאין לנו, משמואל, שכתוב, איך אלך ושמע שאול והרגני. והרי ראוי היה שמואל לנס, יותר ממנו, אמר לו, אפילו כך, שראוי לנס יותר ממנו, הוא היה אחד, וההזק מצוי לעין כלומר שודאי הוא שישמע שאול ויהרגו. אבל אנחנו שלשה, וההזק אינו מצוי לעין, כלומר

147

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר ג' משמורות

 בעוד שהיו הולכים, ראו למעלה בהר אבן אחת ובתוכה מערה אחת. אמר ר' יהודה נלך ונעלה לאבן ההיא, שאני רואה שם מערה אחת. עלו שמה וראו המערה. אמר ר' יוסי אני מתיירא, אולי מערה זו מקום של חיות שלא יפגעו אותנו כאן.[אות תל] א"ר יהודה לר"ח וכו': אר"י לר' חזקיה, רואה אני שר' יוסי הוא מפחד, אם תאמר בשביל שהוא חוטא, שכל מי שמפחד הוא חוטא, שכתוב, פחדו בציון חטאים. הלא הוא אינו חוטא אלא צדיק, וכתוב, וצדיקים ככפיר יבטח. אמר ר' יוסי משום שהנזק מצוי, ובמקום שהנזק מצוי יש לפחד כנ"ל אות תכ"ד.[אות תלא] א"ל אי נזקא

148

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר תלת גוונין

 אות תעד] מאן דלא זכי וכו': מי שלא זכה, דוחים אותו לחוץ, כמה גדודים מלאכים מוכנים בשבילו, מעותדים יוצאים אליו ומוציאים אותו לחוץ שלא יסתכל בעונג המלך. אוי להם לרשעי עולם, שאינם זוכים להסתכל. כמש"א ולא יבאו לראות כבלע את הקדש וגו'.[אות תעה] אמר ר' יהודה וכו': אר"י, מסתכל הייתי והנה מתוך אורות האלו שה"ס ג' גוונים הנ"ל, מסתכלים נשמות הצדיקים. כאשר נתדבקו במקום הזה, דהיינו בנוקבא, אז מתוך אורות האלו מסתכלים נשמות הצדיקים. אלו הצבעים, לבן אדום ירוק הנ"ל, עולים ונכללים יחד, כנ"ל. אשרי הוא, מי שיודע לכלול וליחד כולם כאחד, ולתקן הכל במקום שצריך, למעלה למעלה, ואז

149

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר ומדת ימי מה היא

 ימיו. שהיא בינה. פתח ואמר, הודיעני ה' קצי ומדת ימי וגו', מקרא זה בארוהו. אבל בוא וראה, קצי, זהו קץ הימין, שהוא מתקשר בדוד. ומדת ימי, זהו שנתמנה ממש על ימיו. שהיא בינה. (וענין קץ הימין עי' לעיל פרשת נח אות ע"ו ובהסולם).[אות תקא] א"ר יהודה וכו': אר"י, הנה שמעתי מר' שמעון, שמקרא זה נאמר על אלו הימים שנגזרו עליו מאדם הראשון, שהם ע' שנה. (כנ"ל וישלח אות נ"ג) כי למדנו, שלא היה לדוד חיים כלל, אלא שנתן לו אדם הראשון מימיו, ע' שנים.[אות תקב] ורזא דא וילון וכו': וזה סוד, הרקיע וילון, שהוא כנגד המלכות, אינו משמש

150

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת ויחי מאמר האספו ואגידה לכם

 הדברים שמתפללים לפני אדונו, נותנים קיום ותוקף לאדונו, שמראה בזה שהכל תלוי בו ולא במקום אחר. הרי שגם הקריאה שבכאן קיים קיום. כעין זה ויקרא יעקב אל בניו, היינו שקיים אותם בקיום שלם. כעין זה ויקרא אל משה, שנתקיים ע"י זה בקיומו.[אות תקכא] אמר ר' יצחק וכו': אר"י, א' שבמלה ויקרא, למה היא קטנה. אם ויקרא יורה קיום וחיזוק. אמר לו, נתקיים משה בשלימות, מחמת הקריאה, ולא בכולו, כי פירש מחמת זה מאשתו, ומשום זה כתוב א' קטנה. בספרי הראשונים אמרו, שפרישתו מאשתו הוא שבח ולא גרעון, אבל אנחנו כך למדנו, מה שנסתלק מאשתו ונתדבק למעלה, והוא צריך שיתקשר

1234567891011121314151617181920